Mesačné archívy: október 2009

Hlavička a päta

Hlavička a päta

Priestor pre hlavičku a pätu určujú veľkosti horného a dolného kraja strany.  Hlavičku a pätu otvoríme príkazom Zobraziť -> Hlavička a päta

Otvorí sa nám panel s nástrojmi na vloženie a formátovanie čísla strán, dátumu, času, nastavenie strany. Text dokumentu je sivý. Kliknutím na Zavrieť bude text umiestnený  v hlavičke a päte nevýrazný.

hlavicka-pata-v-dokumente

Hlavička a päta sa bude zobrazovať na všetkých stránkach dokumentu s tým istým obsahom (ak sa nenastaví inak).

Do hlavičky alebo päty môžeme vložiť aj konkrétny text alebo obrázok.

Ďalšie úpravy

Pre vkladanie čísel strán, dátumu a času použijeme príkaz Vložiť -> Čísla strán alebo Vložiť -> Dátum a čas.

MS Word nám umožňuje aj kontrolu pravopisu daného dokumentu.  Najskôr si nastavíme používaný jazyk cez hlavné menu Nástroje -> Jazyk. Následne kontrolu pravopisu spustíme príkazom Nástroje -> Pravopis. Počítač pri kontrole porovnáva naše slová v dokumente so slovami v slovníku. Pri nájdení neznámeho slova môžeme slovo opraviť alebo potvrdiť jeho správnosť tým, že ho budeme ignorovať.

Ak sa v dokumente vyskytnú niektoré slová podčiarknuté červenou vlnovkou, znamená to, že je nastavená automatická kontrola pravopisu.

Pri zarovnávaní textu do bloku vznikajú medzi niektorými slovami zbytočne veľké medzery. Aby ich počet bol minimálny, rozdelíme slová v celom dokumente cez hlavné menu Nástroje -> Jazyk -> Delenie slov.

Úloha: Vytvorte hlavičkový papier našej školy, vložte názov školy, adresu, príp. malý obrázok do hlavičky a telefón a e-mail do päty stránky.

Hlavička:

hlavicka

Päta:

pata

Použitá literatúra:

Machová, J. Informatika pre stredné školy – Práca s textom, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00533-9

Štýly

Pre jednotný vzhľad dokumentu a zjednodušenú prácu pri formátovaní textu je vhodné používať štýly. Štýly sa uchovávajú v súbore s názvom šablóna (.dot).

Otvorením nového dokumentu sa otvorí štandardná šablóna s preddefinovanými štýlmi.

Zoznam štandardných a vlastných štýlov danej šablóny nájdeme v paneli nástrojov formátovanie.

Na odsek, v ktorom nám stojí kurzor alebo na všetky označené odseky aplikujeme štýl, ktorý vyberieme zo zoznamu štýlov.

Napr. ak napíšeme text, ktorý je nadpisom kapitoly, vyberieme štýl Nadpis 1 a v texte nadpisu sa nastaví písmo typu Arial, veľkosť 16pt, zarovnanie vľavo, tučné písmo atď.

Potom v nadpise každej kapitoly stačí nastaviť ten istý štýl, čím dosiahneme rovnakú úpravu nadpisov.

Vytvorenie vlastného štýlu

Štýly sa dajú definovať pre jednotlivé slová – štýl znaku alebo pre celé odseky – štýl odseku. Ak upravíme nejaký odsek alebo znak podľa vlastných predstáv a dvakrát stlačíme ľavým tlačidlom myši na aktuálny štýl v paneli nástrojov formátovanie, môžeme jeho názov prepísať na nový názov vlastného štýlu.

Viac možností na úpravu štýlov nájdeme cez hlavné menu Formát -> Štýly a formátovanie.

Tu klikneme na tlačidlo Nový štýl a nastavíme si názov štýlu a príslušné parametre. Naše nastavenia sa uložia a náš štýl môžeme používať podľa potreby.

Ak chceme definované štýly použiť aj v iných dokumentoch, uložíme dokument ako šablónu cez Súbor -> Uložiť ako, kde vyberieme typ súboru šablóna dokumentu (prípona .dot).

Úloha: Napíšte svoje meno a priezvisko trikrát pod seba a pre každé svoje meno definujte nový štýl podľa nasledujúcich pokynov:

1. Názov štýlu:  Štýl odseku 1, písmo tučné, typu Times New Roman, veľkosť 16pt, zarovnanie na stred, dvojité riadkovanie

2. Názov štýlu:  Štýl odseku 2, písmo podčiarknuté, typu Courier, veľkosť 13 pt, zarovnanie vľavo, riadkovanie 1,5

3. Názov štýlu: Štýl odseku 3, písmo šikmé, typ Arial, veľkosť 14pt, zarovnanie vpravo, riadkovanie 1

Súbor uložte do svojho priečinka pod názvom styly.doc.

Úpravy a nastavenie strany

Úpravy a nastavenie strany

Keď potrebujeme nejaký text prepísať, skopírovať, premiestniť, na to máme vo Worde taktiež nástroje.

Nástroj Vystrihnúť

Označíme text, ktorý chceme vystrihnúť, na označený text klikneme pravým tlačidlom a vyberieme možnosť Vystrihnúť.

vystrihnut

Alebo na paneli nástrojov klikneme na tlačidlo , alebo použijeme klávesovú skratku CTRL + X.

Nástroj Kopírovať

Označíme text, ktorý chceme kopírovať, na označený text klikneme pravým tlačidlom a vyberieme možnosť Kopírovať.

Alebo na paneli nástrojov klikneme na tlačidlo , alebo použijeme klávesovú skratku CTRL + C.

Nástroj Prilepiť

Skôr, ako chceme prilepiť text, musíme si ho buď vystrihnúť z miesta, kde ho nechceme, alebo ho skopírovať a premiestniť kurzor na miesto, kde chceme text prilepiť. Na miesto, kde chceme prilepiť text klikneme pravým tlačidlom a vyberieme možnosť Prilepiť. Následne sa nám prilepí nami vybraný text.

prilepit

Alebo na paneli nástrojov klikneme na tlačidlo , alebo použijeme klávesovú skratku CTRL + V.

Úloha: Napíšte nasledujúci text 50-krát pod seba: V škole sedím s rukami za chrbtom.

Vyhľadávanie a nahradzovanie textu

V rozsiahlych dokumentoch sa ťažko orientujeme, preto je vhodné používať automatické vyhľadávanie alebo nahradzovanie textu.

Vyhľadávanie a nahradzovanie textu zaplneme cez hlavné menu Úpravy  -> Hľadať / Nahradiť.

Otvorí sa nám dialógové okno, kde zapíšeme nami zvolený text, ktorý chceme upravovať.

Nastavenie strany

Časopisy, knihy, obálky sa navzájom líšia nastavením strany. Nastavenie paramestrov strany vykonáme cez hlavné menu Súbor -> Nastavenie strany.

Tu si môžeme zvoliť veľkosť papiera, jeho orientáciu na výšku alebo šírku, veľkosť okrajov.

nastavenie-strany

Úloha: Napíšte svoju vlastnú vizitku, nakopírujte ju na stranu formátu A4. Nastavte stranu na šírku a výšku s minimálnymi okrajmi tak, aby sa vám na ňu vmestilo čo najviac vizitiek. Súbor uložte do sojho priečinka ako Vizitka.doc.

Príklad: vizitka

Počítačová sieť – architektúra, výhody a rozdelenia

Počítačová sieť je systém navzájom prepojených počítačov, medzi ktorými môžeme prenášať informácie.

Počítačové siete si môžeme rozdeliť podľa viacerých kritérií:

Podľa rozľahlosti

 • LAN (ang. Local Area Network) – lokálna počítačová sieť. Označenie prepojenia počítačov v malej oblasti, napr. v jednej budove, príp. v blízkych budovách.
 • MAN (ang. Metropolitan Area Network) – mestská počítačová sieť. Označenie prepojenia počítačov v meste alebo obci.
 • WAN (ang. Wide Area Network) – rozľahlá počítačová sieť. Prepojenie počítačov vo veľkom meste, prípadne v okrese, kraji, štáte a kontinente.
 • PAN (ang. Personal Area Network) – veľmi malá osobná sieť. Spolupracujúce zariadenia obvykle slúžia len jednej osobe (typicky prepojenie mobilu a počítača, PDA, notebooku …) spája zariadenia rádovo v dosahu metrov. Na prepojenie sa obvykle používajú bezdrôtové technológie (WiFi, IrDA, BlueTooth).

Podľa funkčného vzťahu

Architektúra Klient-server

Jedná sa o efektívne prepojenie viacerých počítačov, ktoré si vymieňajú veľké objemy dát.

Server je centrálny počítač, kde na jeho pevné disky ukladajú užívatelia svoje dáta.

Klient je každý počítač, ktorý je pripojený k serveru a využíva dáta uložené na ňom.

Všetky súbory v architektúre klient-server sú uložené na centrálnom počítači (server), čím sa uľahčuje správa súborov, ich zálohovanie a ochrana. Avšak ak sa vyskytne chyba servera, celá sieť prestávať fungovať.

Obr.1: Klient-server (zdroj)

Serverov môže byť viacero typov – podľa typu poskytovaných služieb – súborový server, tlačový server, poštový server, www server, ftp server … nemusí platiť vzťah, že jeden server je jeden počítač. Na jednom fyzickom počítači môže existovať viacero serverov.

Architektúra peer-to-peer

Označenie pre počítače, ktoré sú rovnocenné = rovný s rovným. Ozn. p2p sieť. Jedná sa o rýchle a lacné prepojenie počítačov navzájom. Súbory a dáta sú uložené na pevných diskoch jednotlivých počítačov. Prostredníctvom siete je možné pristúpiť k dátam konkrétneho počítača. Avšak správa súborov a ich zálohovanie je obtiažnejšie. Ak zlyhá jeden počítač, neohrozí to zvyšok architektúry.

Obr. 2: Peer-to-peer (zdroj)

Podľa topológie

Kľúčovú úlohu v sietiach akéhokoľvek typu zohrávajú aktívne prvky. Ich úlohou je prepájať jednotlivé časti sietí, menia typy rozhraní, spôsoby komunikácie, zaisťujú bezpečnosť a riadia sieť. Sieť môže byť prepojená priamo z počítača do počítača, alebo s využitím týchto aktívnych prvkov.

Všetky návrhy siete vychádzajú z troch základných topológií:
Zbernicová topológia siete – ak sú zapojené za sebou pozdĺž jediného kábla (segmentu)
Hviezdicová topológia siete – ak sú počítače zapojené k segmentom, ktoré vychádzajú z jediného bodu (rozbočovača)
Kruhová topológia siete – ak sú počítače zapojené ku káblu, ktorý tvorí prstenec

Výhody

 • Hviezda – ľahká modifikácia a pridávanie nových staníc siete
 • Strom – jednoduché rozširovanie siete
 • Zbernica – jednoduchá, spoľahlivá. Ľahko sa rozširuje. Jednoduché pripájanie ďalších staníc do siete.
 • Kruh – rovnocenný prístup pre všetky stanice siete
 • Úplná – veľmi spoľahlivá.

Nevýhody

 • Hviezda – ak zlyhá centrálny uzol – rozbočovač, zlyhá celá sieť.
 • Strom – pri výpadku centrálneho uzla je nefunkčný celý podstrom siete.
 • Zbernica – pri porušení prenosového média je sieť nefunkčná.
 • Kruh – sťažená inštalácie siete a obmedzený počet staníc v kruhu. Zlyhanie jednej stanice siete spôsobí nefunkčnosť celej siete.
 • Úplná – zle rozširovateľná.

Základné časti siete

Sieť pozostáva z týchto základných častí:

 1. Hardware – zahrňuje všetky technické prostriedky siete. Patria sem aj prostriedky, ktorými je realizované vlastné prepojenie siete.
 2. Samotné počítače (servery a pracovné stanice …)
 3. Smerovače (router)
 4. Prepínače (switch)
 5. Rozbočovače (hub)
 6. Mosty (bridge)
 7. Bezpečnostné zábrany (firewall)
 8. Opakovače (repeater)
 9. Modulátory/demodulátory (modem)
 10. Vysielače/prijímače (transceiver)
 11. Káble (metalické, optické ….)
 12. Software – programové vybavenie, ktoré v spolupráci s hardware-om siete zabezpečuje funkcie siete. U niektorých operačných systémov sú tieto funkcie už jeho súčasťou. Väčšinou je realizované pomocou rezidentných programov.
 13. Sieťový operačný systém (Linux, Novell Netware, …)
 14. Aplikácie schopné využívat prostriedky systému, určené k sieťovej komunikácii

Význam počítačových sietí

Zdieľanie údajov – vďaka tomu, že dátové súbory sú uložené na serveroch siete a pripojení používatelia majú k nim prístup, môže potrebné dátové súbory spracovávať viac používateľov siete súčasne.
Zdieľanie prostriedkov – umožňuje pracovným staniciam spoločne používať prostriedky siete, ktoré ponúkajú servery siete. Najčastejšie ide o zdieľanie diskov, keď lokálne disky pracovných staníc nemajú kapacitu a zdieľanie tlačiarní.
Zvýšenie spoľahlivosti systému – v súvislosti so zdieľaním prostriedkov je možné v prípade poruchy zdieľaného prostriedku nahradiť tento prostriedok iným (tlačiareň…) a systém môže pracovať ďalej.

Ak má používateľ svoje programy a údaje uložené na serveri, je možné v prípade poruchy pracovnej stanice pokračovať v práci na inej pracovnej stanici.

Použitá literatúra:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Počítačová_sieť
KALAŠ, I. a kol. Informatika pre stredné školy, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00528-2
MARAN, R., WHITEHEAD, P. Poznejte svuj počítač, Computer Press, Brno 2004, ISBN 80-251-0100-2

informatika.schoolo.org

Kódovanie farieb

Dúha (zdroj: flog.pravda.sk/dokofoto.flog)

Dúha (zdroj: flog.pravda.sk/dokofoto.flog)

Bez farieb si dnes už počítačové technológie nevieme predstaviť. Pokiaľ sú farby v prírode poskladané z analógového (spojitého) spektra, farby vo svete počítačov sú zložené z digitálnych (nespojitých) signálov.

Pre oko človeka je viditený svetelný rozsah o vlnovej dĺžke od 380 do 750 nm. Napríklad červené svetlo má rozhsah vlnovej dĺžky 620-750 nm.

Základné farby viditeľného svetelného spektra

 • fialová: 380-450 nm,
 • modrá: 420-495 nm,
 • zelená: 495-570 nm,
 • žltá: 570-590 nm,
 • oranžová: 590-620 nm,
 • červená: 620-750 nm.

Aby sme podobných farebných kombinácií dosiahli aj v počítačovej technike – počítače, mobilné telefóny, televízory, boli vymyslené takzvabé RGB (Red Green Blue) kombinácie farieb. Ide o to, že každá farba na displeji alebo monitore, ktorú vidíme, sa skladá len z červenej, zelenej a modrej zložky s istou intezitou.

Každá zložka je vyjadrená číslom z intervalu [0,255]. Následne na to každá farba je trojčíslie týchto čísel. Napríklad:

 • biela farba má maximum (pixel svieti) každej RGB zložky: rgb(255,255,255),
 • čierna farba má minimum (pixel nesvieti) každej RGB zložky: rgb(0,0,0),
 • rýdza modrá farba: rgb(0,0,255),
 • rýdza zelená farba: rgb(0,255,0),
 • rýdza červená farba: rgb(255,0,0),
 • rýdza žltá farba: rgb(255,255,0),
 • rýdza tyrkysová farba: rgb(0,255,255),
 • rýdza fialová farba: rgb(255,0,255).

Na zobrazovacích zariadeniach je každá z farebných zložiek reprezentovaná subpixlom – každý pixel je reprezentovaný tromi subpixlami. To znamená, že farba pixla = rgb(x,y,z), kde x, y, z sú intezity farieb jednotlivých subpixlov daného pixla.

RGB

Farebný model HSL

Hue, Saturation, Lightness. V slovenčine by sa tento model dať nazvať ako farebný model odtieň, sýtosť, svetlosť. To znamená, že výsledná farba je kombináciou farebného odtieňu, jeho sýtosti a svetlosti, ako to symbolizuje obrázok nižšie.

HSL model

Použitá literatúra

Popis prostredia MS Word a ovládanie programu

Program Microsoft Word 2007/2003 je program balíka Microsoft Office 2007/2003. Keď je nainštalovaný na počítači, tak ikonka, ktorou sa spúšťa vyzerá ako modré W.

MS Word 2003 ikona (zdroj)

MS Word 2007 ikona (zdroj)

Keby sa nedala takáto ikona na počítači nájsť, tak sa k programu MS Word dá dostať takto:

 1. ponuka Štart,
 2. Všetky programy (All Programs),
 3. Microsoft Office,
 4. Microsoft Office Word 2007/2003.

Pokiaľ sa k programu nedá dostať ani touto cestou, tak na počítači ho treba doinštalovať.

Program MS Word 2007/2003 slúži na pokročilú prácu s textom.

Prostredie MS Word 2007/2003

Pracovná plocha v textovom editore MS Word je pomyselný papier, na ktorý píšeme dokumenty.

Kurzor určuje miesto v dokumente, kam sa bude vkladať text.

V dokumente môžeme meniť polohu kurzora pomocou klávesnicekurzorovými šípkami Ďalej klávesmi Home a End (skok na začiatok / koniec riadka), klávesmi PageUp a PageDown (o obrazovku nahor / nadol) alebo pomocou myši.

Pri oprave textu vymažeme nesprávne znaky klávesmi Del (Delete) – vymažeme znak za kurzorom alebo pomocou Backspace – vymažeme znak pred kurzorom.

Pri rozsiahlejších úpravách je lepšie nesprávny text označiť a potom ho vymazať stlačením klávesu Del.

Pár dobrých rád:

 • slová sa oddeľujú iba jednou medzerou
 • za každou bodkou a čiarkou sa dáva medzera

Úloha: Opravte chybne napísané slová v dokumente. Taktiež doplňte alebo vymažte medzery pred čiarkami a bodkami. Úryvok textu pochádza z knihy: Brisingr od Christophera Paoliniho.

Tu stiahnete dokument

Použitá literatúra:

Machová, J. Informatika pre stredné školy – Práca s textom, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00533-9

Zaujímavosti z histórie a súčasnosti počítačov a robotov

Mechanizmus z Antikythéry

Vôbec prvým oficiálne uznávaným počítačom bol mechanizmus z Antikyrhéry z roku 150-100 pred našim letopočtom.

Prvý počítač na svete

Jednalo sa o stroj, ktorý vypočítaval polohy známych astronomických telies – hlavne Zeme, Slnka a Mesiaca.

Rekonštrukcia:

Rekonštrukcia mechanizmu z Antikythéry

Zdroj obrázkov a pre viac informácii kliknite: wikipedia.org.

Úloha: nájdite, kedy bol tento antický mechanizmus nájdený a čo okrem neho bolo ešte nájdené.

Robot Leonarda Da Vinciho

Verte alebo nie, renesančný majster Leonardo Da Vinci skonštruoval robota, ktorý si dokázal sadnúť.

Leonardov robot

Skice tohto robota boli objavené v roku 1950, no nikdy sa nezistilo, či robot bol za života Leonarda skonštruovaný. Ako ale dosvedčujú mnohé dôkazy, jeho vynálezy fungovali stopercentne, pokiaľ sa opravili úmyselné chyby v nákresoch, ktoré robil kvôli tomu, aby sa nezneužili na zlé veci.

Robot ďalej dokázal hýbať rukami, krkom a presne otvárať čeľusť.

Tento robot je dôsledkom štúdií anatómie človeka.

[youtube]wCRUX2Cgfa0[/youtube]

Zdroj obrázka: wikipedia.org.

Úloha: v ktorom roku navrhol Leonardo spomínaného robota?

V nasledujúcich častiach spojíme tému počítačov a robotiky do jedného prúdu, keďže sú navzájom úzko prepojené.

Isaac Asimov

Človek menom Isaac Asimov bol spisovateľom, ktorý sformulovak tri zákony robotiky, ktoré by mali viesť k harmónii medzi ľuďmi a robotmi možno niekedy v budúcnosti, keď budú podobní ľuďom:

 • Robot nesmie ublížiť človeku alebo svojou nečinnosťou dopustiť, aby mu bolo ublížené.
 • Robot musí poslúchnuť človeka, okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým zákonom.
 • Robot sa musí chrániť pred poškodením, okrem prípadov, keď je to v rozpore s prvým alebo druhým zákonom.

Zaujímavým filmom s touto témou je I, Robot (Ja, robot), ktorý popisuje svet opísaný Isaacom Asimovom.

[youtube]s0f3JeDVeEo[/youtube]

Úloha: kto vymyslel výraz „robot“? A prečo?

Asimo – robot spoločník

Podľa vyššie spomínaného Isaaca Asimova vyrobila japonská Honda robota, ktorý sa má stať spoločníkom pre osamelých ľudí v Japonsku a inde vo svete: Asimo (Advanced Step in Innovative MObility).

Asimo

[youtube]f9NNCHFEX7[/youtube]

Čo dokáže Asimo robot:

[youtube]9Q0ubRMw8L8[/youtube]

Asimo reklama:

[kFgXEkzMq7A]kFgXEkzMq7A[/youtube]

Môže to dôjsť až sem?

[youtube]IcYdjHpJUV8[/youtube]

Rozdelenie softvéru

Softvér – programové vybavenie počítača

Rozdelenie softvéru

1. Aplikačné programy

 • Textové editory
 • Tabulkové kalkulátory
 • Grafické editory
 • Databázové systémy
 • Prezentačné programy
 • Správcovia súborov
 • Programy na tvorbu www stránok

2. Operačné systémy – (OS) tvorí skupina programov a prostriedkov, ktoré umožňujú beh ďalších aplikácií. Je to súbor technológií, ktoré boli navrhnuté, aby umožnili počítaču vykonávať určité funkcie.

 • MS DOS
 • MS Windows
 • Linux

OS nám uľahčuje ovládanie počítača, prácu s aplikáciami a zjednocuje vzhľad. Vďaka nemu nám aplikácie bežia v oknách, ktoré môžeme presúvať, zväčšovať alebo zatvárať.

Aplikačné programy – programy, ktoré slúžia na spracovanie informácie a na zjednodušenie práce s počítačom.

Delíme ich na:

· editory textov, obrázkov, tabuliek

· Vzdelávacie programy

· Programovacie nástroje

Textové editory – slúžia na písanie a úpravu textu. Najznámejšie z nich sú poznámkový blok, MS Word, Open Office Writer, Poznámkový blok, WordPad a iné.

Grafické editory – umožňujú vytvárať a upravovať grafické informácie (obrázky).

Spôsoby vytvárania obrázkov pomocou počítača:

1. matica farebných bodov – rastrový obrázok

2. množina kriviek – vektorový obrázok

Poznáme tieto grafické editory:

Rastrová grafika – Skicár (Maľovanie)

Vektorová grafika – Corel Draw, Zoner Calisto

Tabuľkové editory – programy, ktoré sú určené na tvorbu a úpravu tabuliek slúžiacich na prehľadné usporiadanie a spracovanie údajov. Poznáme tieto MS Excel, Open Office Calc, a iné.

Databázové systémy – programy slúžiace na vytváranie databáz rozličných údajov. Všetky údaje sú usporiadané do tabuliek, ktoré sú navzájom prepojené. Poznáme Oracle, MySql, MS Access.

Prezentačné programy – umožňujú jednoducho a efektívne vytvárať prezentácie. Medzi tieto programy patrí napríklad MS PowerPoint, Open Office Impress.

Programy pre správu súborov – programy, ktoré pomáhajú pri organizácii súborov. Umožňujú vytvárať, mazať adresáre, kopírovať, presúvať, premenovávať a vymazávať súbory.

Medzi známejšie programy tohto typu patria Total Commander, FAR, Salamander, Midnight Commander.

Programy pre správu elektronickej pošty(klienti e-pošty) – programy, ktorých úlohou je prímať, odosielať, tirediť a spravovať elektronickú poštu. Sú to napr. Outlook Expres, Mozilla Thunderbird a Opera a iné.

Programy na tvorbu WWW stránok – programy tohto typu rozdeľujeme na dve skupiny:

 • editory – programy, v ktorých sa pracuje priamo s HTML kódom, napr. Quanta, Vim.
 • editory – programy, v ktorých sa pracuje so stránkou vo forme zobrazenej v prehliadači. Napr. Macromedia Deamwaver, Microsoft Front Page.

Architektúra PC

Počítačová architektúra – popisuje spôsob, akým treba jednotlivé súčiastky a komponenty prepojiť, aby celý počítač spoľahlivo a rýchlo pracoval.

V súčasnosti sa najčastejšie stretávame s počítačmi, ktoré majú von Neumannovu architektúru (pomenovaná podľa vedca Johna von Neumanna).

Sú pre ňu charakteristické tieto vlastnosti:

 • počítač sa skladá z procesora, pamäte a vstupno-výstupných zariadení;
 • program je uložení v pamäti počítača;
 • procesor vykonáva inštrukcie programu postupne;
 • údaje sa spracovávajú v dvojkovej sústave.

Procesor (CPU – Central Processing Unit)

 • Je to “mozog” počítača;
 • riadi činnosť ostatných častí počítača;
 • spracováva jednotlivé inštrukcie, prevádza výpočty a riadi tok dát celým systémom;
 • sú to až desiatky miliónov operácií za sekundu;
 • každá nová generácia procesorov je výkonnejšia ako generácia predtým (Intel Pentium 4 > Intel Pentium III.);
 • rýchlosť procesora je jedným z najdôležitejších faktorov určujúcich rýchlosť počítača (čím rýchlejší je procesor, tým rýchlejší je celý PC);
 • rýchlosť procesora sa udáva v GHz (v starších PC v MHz);
 • najčastejšie sa používajú procesory firmy Intel, AMD a VIA.

Typy procesorov:

 • Intel Pentium
 • Intel Celerom
 • AMD Athlon
 • AMD Duron
 • VIA Cyrix

Obr.1: Procesor (zdroj)

Pamäť

Pamäť počítača je miesto, kde sa ukladajú rozličné druhy údajov – napríklad programy, obrázky, texty, tabuľky atď. Údaje môžeme do pamäte zapisovať a môžeme ich z pamäte čítať.

Existujú rôzne typy pamäte:

 • ROM
  • pevný disk (Harddisk)
  • kompaktný disk (CD)
  • DVD

cp2-duo-q6600-main1

Obr. 2: pevný disk (HDD) (zdroj)

 • RAM

cp2-duo-q6600-main2

Obr. 3: pamäť RAM (zdroj)

ROM (ang. Read Only Memory = pamäť iba na čítanie) je trvalá pamäť a jej obsah ostáva uložený aj po vypnutí počítača. V počítačoch sa využívajú pamäte ROM napríklad na to, aby sa po zapnutí počítača spustil program, ktorý sa postará o spustenie operačného systému z iného pamäťového média – najčastejšie z pevného disku.

RAM (ang. Random Access Memory = pamäť s priamym prístupom) slúži k dočasnému uloženiu dát v počítači. Umožňuje vykonávať operácie čítania a zápisu. Po vypnutí počítača sa z nej dáta stratia. Jej kapacita značne ovplyvňuje rýchlosť počítača a nazýva sa aj operačná pamäť. Počítač si do nej neustále ukladá nové inštrukcie alebo dáta, ktoré nahrádzajú staré už nepotrebné.

Veľkosť akejkoľvek pamäte sa udáva v MB (megabajt).

Matičná (základná) doska

Obsahuje najdôležitejšie elektronické súčiastky počítača:

 • procesor;
 • pamäť RAM;
 • sieťová karta;
 • TV karta;
 • grafická karta;
 • zvuková karta;
 • CD, DVD mechanika;
 • pevný disk;

Taktiež sa na nej nachádzajú porty na pripojenie myši, klávesnice, reproduktorov, mikrofónu, slúchadiel, monitora, USB zariadení, …

Všetky tieto súčasti matičnej dosky sú navzájom prepojené vodivými spojmi, aby mohli spolu komunikovať.

cp2-duo-q6600-main3

Obr.4: Matičná doska (zdroj)

Pre rozširujúce informácie navštívte:

Použitá literatúra:
KALAŠ, I. a kol. Informatika pre stredné školy, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00528-2
MARAN, R., WHITEHEAD, P. Poznejte svuj počítač, Computer Press, Brno 2004, ISBN 80-251-0100-2

Diskový manažér

Total Commander je diskový manažér pre systém Windows.

Jedná sa o tzv. shareware, čo znamená, že tento program môžeme bezplatne používať 30 dní. Po ich uplynutí si musíme zakúpiť plnú licenciu alebo používať iný program.

Je dostupný ako 32 bitová a 16 bitová verzia.

Práca s ním je veľmi jednoduchá, ak  sa naučíte používať klávesové skratky, na ktoré si ľahko zvyknete.

Dostupné jazyky pre Total Commander sú:
Angličtina, Nemčina, Francúština, Taliančina, Dánština, Švédština, Nórština, Španielčina, Čeština, Ruština, Polština, Maďarčina, Hebrejčina, Gréčtina, Africký jazyk, Katalánčina, Turečtina a Ukrajinský jazyk.

Nedostatok  TC je v tom, že neobsahuje slovenský ani český manuál. Manuál je len v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.

Priaznivá je veľkosť na disku –  Total Commander vyžaduje asi do 2 MB miesta.

Popis pracovného prostredia:

tcmd

Funkcie TC:

 • Priamy prístup na počítače v sieti
 • Podpora presúvania myšou medzi prieskumníkom zo systému OS Windows, pracovnou plochou a ďalšími aplikáciami, ktoré podporujú túto vlastnosť systému.
 • príkazový riadok podporuje spúšťanie programov s parametrami, názvy príkazov je možné vpisovať ručne alebo vkladať stlačením klávesov CTRL+ENTER (vloží iba názov) alebo CTRL+SHIFT+ENTER (vloží názov s úplnou cestou).
 • prispôsobiteľný panel s nástrojmi a ponuka „Štart“ (používateľom definované príkazy), do ktorej môžete umiestniť často používané príkazy pre DOS alebo programy OS Windows. Aktuálne priečinky a/alebo súbory (pod kurzorom) môžu byť použité pri spustení takejto položky.
 • prispôsobiteľná hlavná ponuka.
 • vstavaný nástroj na zobrazovanie súborov (Lister) ĽUBOVOĽNEJ VEĽKOSTI v hexadecimálnom, binárnom alebo textovom formáte, ktorý podporuje Unicode UTF-8 formát, ASCII- (DOS) a ANSI- (Windows) tabuľku znakov. Samozrejmosťou je zmena veľkosti písma a riadka. Nástroj Lister taktiež podporuje prezeranie súborov v archívoch.
 • nástroj Lister priamo podporuje zobrazovanie bitmapových súborov a ďalších formátov (JPG, GIF, PNG…) pomocou programu Irfanview
 • podpora zobrazovania HTML a Unicode v nástroji Lister.
 • vlastné stĺpce umožnia zobraziť podľa potreby doplňujúce údaje o súboroch.

Práca so súbormi:

 • rozšírené možnosti kopírovania, presúvania, premenovávania a odstraňovania súborov, ako aj celých priečinkov
 • porovnanie súborov podľa obsahu
 • synchronizácia priečinkov vrátane podpriečinkov alebo priečinkov a archívom typu ZIP
 • rozdeľovať a spájať veľké súbory.
 • vyhľadávať duplicitné súbory.
 • zobrazovať/označovať súbory podľa zvolených kritérií, napríklad podľa veľkosti, dátumu, obsahu.
 • rozšírené vyhľadávanie s možnosťou vyhľadávania v celom texte vrátane archívov.
 • premenovávací nástroj (klávesová skratka Ctrl+M) umožňuje premenovanie viacerých súborov naraz

FTP klient:

 • vstavaný FTP klient podporuje väčšinu FTP serverov
 • podpora pripojenia cez FTP a WWW proxy
 • nadväzovanie prerušených preberaní
 • Vytváranie zoznamov preberaní (pomocou kontextovej ponuky)
 • preberanie súborov na pozadí (je možné pracovať aj počas prenášania súborov)

Práca s archívmi:

 • a archívmi je možné pracovať ako s bežnými súbormi a priečinkami
 • môžete premenovávať, kopírovať a presúvať súbory z a do archívov.
 • vstavaný komprimátor podporuje dlhé názvy súborov
 • natívna podpora archívov typu: ZIP, ARJ, LZH, TAR, GZ, CAB, RAR a ACE
 • pomocou rozšírení je možné pracovať s ďalším typom archívov
 • komprimovanie súborov na pozadí (je možné pracovať aj počas komprimovania súborov)
 • kopírovanie súborov priamo medzi dvoma archívmi

Úloha:

1.      Otvorte si TotalCommander

2.      Na pracovnej ploche vytvorte štruktúru priečinkov:

 • PRÁCA
 • PODNIK
 • DISK
 • EXPERT
 • ZAČIATOČNÍK

3. v priečinku  PODNIK vytvorte súbor Nábytok.doc

4. v priečinku ZAČIATOČNÍK vytvorte tri súbory: uloha.txt, priklad.doc, vysledky.xls

5. do priečinka EXPERT nakopírujte súbory z priečinka ZAČIATOČNÍK

6. Premenujte priečinok PODNIK na ZÁVOD.

7. Presuňte celý priečinok DISK do priečinka ZÁVOD.

8. Ukončite prácu s Total Commanderom

Použitá literatúra:

http://www.totalcmd.sk/vlastnosti.htm

http://pabi3.com/blog/total-commander-6-51/