Archív kategorií: Počítačové systémy

Práca so súbormi a priečinkami

V počítači sú všetky dáta uložené v súboroch na zapisovateľných médiách počítača – pevný disk, DVD, USB pamäť, … Pre lepšiu prehľadnosť sú tieto súbory ukladané do priečinkov (adresárov).

Súbor je ľubovoľná množina údajov uložená v nejakom formáte. Každý súbor musí obsahovať meno a príponu súboru. V mene súboru sa nemôžu používať znaky ako / * “ ? . Prípona formátu súboru je od mena súboru oddelená bodkou.

Program priradí súboru príponu formátu automaticky, podľa toho v ktorom program je vytvorený.

Súbory existujú dvojakého typu:

 • Programy (aplikácie) – súbory vytvorené programátormi. Po nainštalovaní na disk a následnom spustení programu môžeme vykonávať všetky činnosti, ktoré program umožňuje. Programy majú príponu formátu .exe alebo .com.
 • Dokumenty – súbory, ktoré sami vytvoríme, upravíme, prečítame atď (napr. žiadosť, obrázok, tabuľka, …). Prípony formátov dokumentov:
  • doc – súbor programu MS Word
  • xls – súbor programu MS Excel
  • bmp, jpg, gif, tiff – obrázky
  • zip, rar – komprimované súbory (súbory, ktoré zaberajú menej miesta)
  • wav, mp3 – hudobné súbory, piesne, muzika
  • mpeg, avi – video súbory
  • html – súbory, v ktorých sú prezentované informácie na internete.

Hodnotu našej práce na počítači vytvárajú práve dokumenty, ktoré si pravidelne zálohujeme, triedime do priečinkov alebo aj vymazávame. Súbory, ktoré spolu logicky súvisia, ukladáme na disku do priečinkov (folder). Každý priečinok má názov, ktorý prezrádzam aké súbory doň ukladáme. Napr. textové súbory je vhodné ukladať do priečinka s názvom Dokumenty, alebo hry ukladáme do priečinka s názvom Hry, atď.

Na prezeranie zapisovateľných médií v OS Windows slúži „tento počítač“ (ang. my computer).

Slúži na správu pamäťových jednotiek (pevný disk, disketa, CD, …). Okrem toho poskytuje aj základné informácie o súboroch a priečinkoch, ktoré máme uložené v počítači. Pomocou neho prechádzame štruktúrou priečinkov a pracujeme so súbormi – premenovanie, presunutie, kopírovanie, vymazanie súboru.

Stromová štruktúra priečinkov, ktorú nájdeme, keď klikneme v okne „Tento počítač“ na Priečinky. Zobrazí sa v ľavej časti okna.

Vytvorenie nového priečinku

Nový priečinok vytvoríme nasledovným postupom:

 • do pracovnej plochy kliklneme pravým tlačidlom myši
 • vyberieme položku Nový
 • vyberieme voľbu Priečinok (adresár, zložka)

Zobrazí sa nový prázdny priečinok žltej farby, do ktorého môžeme napísať názov priečinku. Názov potvrdíme klávesou Enter. Ak potrebujeme premenovať priečinok, tak klikneme naň pravým tlačidlom myši a vyberieme položku Premenovať.

Vytvorenie nového súboru

Nový súbor vytvoríme nasledovným postupom:

 • do pracovnej plochy klikneme pravým plačidlom myši
 • vyberieme napr. Textový dokument
 • napíšeme názov súboru
 • potvrdíme klávesou Enter

Kopírovanie, presun a odstránenie súborov a priečinkov

 • kopírovaním súboru alebo priečinku vytvoríme kópiu a ten istý súbor alebo priečinok vytvoríme na novom mieste. Pôvodný súbor alebo priečinok ostáva na pôvodnom mieste. Kopírujeme nasledovným postupom:
  • klikneme pravým tlačidlom myši na objekt a vyberieme položku Kopírovať,
  • označíme objekt ľavým tlačidlom myši a stlačíme klávesovú skratku Ctrl + C,
  • presunieme sa na nové miesto, kam chceme vložiť kopírovaný objekt a buď klikneme pravým tlačidlom myši a vyberieme položku Vložiť (Prilepiť) alebo použijeme klávesovú skratku Ctrl + V.
 • presunutím súboru alebo priečinka vyberieme (vystriheneme) objekt z pôvodného miesta a presunieme (premiestnime) na nové miesto. Na pôvodnom mieste súbor alebo priečinok neostane. Presunieme objekt nasledovne:
  • klikneme pravým tlačidlom myši na objekt a vyberieme položku Vystrihnúť (Vyjmout),
  • označíme objekt ľavým tlačidlom myši a stlačíme Ctrl + X,
  • presunieme sa na nové miesto, kam chceme vložiť presúvaný objekt a buď klikneme pravým tlačidlom myši a vyberieme položku Vložiť (Prilepiť) alebo použijeme klávesovú skratku Ctrl + V.
 • vymazaním súboru alebo priečinku odstránime objekt do koša. Odstránenie môžeme urobiť nasledovne:
  • kliknutím pravým tlačidlom myši na objekt a vyberieme položku Odstrániť,
  • označíme objekt ľavým tlačilom myši a stlačíme klávesu Delete,
  • presunieme objekt ťahaním na ikonu Kôš.

Kôš a obnovovanie alebo odstraňovanie dokumentov

Kôš na pracovnej ploche slúži na odkladanie vymazaných dokumentov. Ak sa omylom stane, že odstránime objekt, ktorý ešte potrebujeme, nájdeme ho práve v Koši.

Obnovenie

Objekt obnovíme z Koša tak, že Kôš otvoríme dvojitým kliknutím a objekt jednoducho vyberieme (presunieme) z Koša alebo označíme objekt ľavým kliknutím myši naň a v ľavej časti okna Kôš vyberieme položku Obnoviť položky. Obnovený súbor bude presunutý z Koša na pôvodné miesto na disku.

Odstránenie

Vymazané súbory, priečinky a ostatné dokumenty, ktoré už nebudeme potrebovať, vyprázdnime z Kôša ich označením a stlačením klávesy Delete alebo výberom položky v ľavej časti okna Kôš Vyprázniť kôš alebo pravým kliknutím myši na ikonu Koša na pracovnej ploche a výberom položky Vysypať kôš.

Po vymazaní obsahu koša už nie je možné dané objekty obnoviť.

Úloha č. 1

Vytvorte na serveri ziaci (M:) v adresári s vašou triedou, vo vaše skupine (1. skupina/2. skupina) a vo vašom priečinku meno-priezvisko (meno=vaše meno, priezvisko=vaše priezvisko) adresár Meno_Priezvisko (kde Meno = vaše meno, Priezvisko = vaše priezvisko). V ňom vytvorte ďalšie adresáre s názvami: Domáce úlohyVoľný čas. V priečinku Domáce úlohy vytvorte dva súbory MS Word s názvami domaca_uloha_1.docvylet_v_tatrach_2009.doc.

V adresári Voľný čas vytvorte ďalšie adresáre:Výlety s rodičmiVýlety s kamarátmiVýlety zo školy. V každom z nich budú adresáre FotkyVideá. Do každého z nich si stiahnite niekoľko fotiek alebo videí (ak máte) z vašej obľúbenej fotoslužby. Napríklad fotoalbumy.skflickr.com a podobne.

Súbor vylet_v_tatrach_2009.doc presuňte do priečinka Výlety s kamarátmi a potom vytvorte odkaz/zástupcu (ang. shortcut) na tento súbor v priečinku Výlety s rodičmi. Teraz vymažte priečinok Videá z priečinka Výlety s rodičmiNa adresu veronika(bodka)druskova(údenáč)dvp(bodka)sk pošlite odkaz na vaše obľúbené video z vaše obľúbenej videoslužby (videoalbumy.skyoutube.com, …).

Úloha č. 2

Vytvorte na serveri ziaci (M:) v adresári s vašou triedou, vo vaše skupine (1. skupina/2. skupina) a vo vašom priečinku meno-priezvisko (meno=vaše meno, priezvisko=vaše priezvisko) adresárovo-súborovú štruktúru podľa obrázka nižšie.

Úloha č. 2

Úloha č. 3

V adresárovo-súborovej štruktúre vytvorenej podľa úlohy č. 2 (vyššie) vyplňte v súbore iniciály.xls bunku B5 textom 1000€.

Úloha č. 4

Vytvorte na serveri ziaci (M:) v adresári s vašou triedou, vo vaše skupine (1. skupina/2. skupina) a vo vašom priečinku meno-priezvisko (meno=vaše meno, priezvisko=vaše priezvisko) adresár priecinky-subory .

V ňom vytvorte ďalšie štyri adresáre s názvami: Domáce úlohyReferáty, Obrázky, Písomky . V priečinku Domáce úlohy vytvorte dva súbory MS Word s názvami domaca_uloha_z_matematiky.docdomaca_uloha_z_francuzstiny.doc.

V adresári Referáty vytvorte ďalšie adresáre: Slovenský jazyk, Technika administratívy, Prax.

V adresári Slovenský jazyk bude uložený súbor Pavol_Országh_Hviezdoslav.doc, v ktorom bude napísane meno spisovateľa, rok a miesto narodenia a úmrtia a 5 diel, ktoré napísal.

V adresári Technika administratívy bude priečinok Lekcie, v ktorom budú uložené tri súbory lekcia1.doc, lekcia2.txt a lekcia3.xls.

V adresári Prax bude priečinok Cvičenia z praxe, v ktorom budú vytvorené odkazy (zástupcovia) na všetky tri súbory z priečinka Lekcie.

Úloha č.5

Pozrite si adresárovú štruktúru z úlohy č.2. Odpovedajte na nasledujúce otázky (odpoveď napíšte k danej otázke) a svoje odpovede uložte ako odpoved-uloha5.doc do svojho priečinka s vaším menom na zdieľaný disk ziaci (M:).

1. Je adresár Pracovné prázdny?

2. Ak vymažeme adresár Pracovné, zmaže sa zároveň aj súbor Sprava.doc?

3. Obsahuje adresár Hotovo nejaké podadresáre? Ak áno, vymenujte aké.

4. Napíšte úplnú cestu k súboru vydavky.xlsx

5. Označte nasledujúce tvrdenia slovami správne alebo nesprávne:

 • adresár Správy obsahuje súbor tv.css
 • v kmeňovom adresári Pracovná plocha sa nenachádza žiadny súbor
 • v adresári Hotovo sa nenachádzajú žiadne priečinky
 • adresár Zadanie je prázdny
 • priamo v adresári Riešenia sa nachádzajú tri podadresáre a päť súborov

6. Vypíšte všetky adresáre alebo podadresáre, ktoré  neobsahujú žiadny súbor

7. Je adresár 01 umiestnený priamo v adresári Pracovná plocha?

8. Ak zmažeme adresár Ulohy, bude zmazaný aj adresár Hotovo?

9. Napíšte, v ktorom adresári sa nachádza najviac podadresárov.

10. Napíšte koľko adresárov a koľko súborov obsahuje adresár Pracovná plocha.

Úloha č.6

V adresári na sieťovej jednotke žiaci (M:) vo svojej triede a príslušnej skupine pod svojím menom vytvorte adresár Cvičenie. V ňom vytvorte ďalšie tri adresáre: Zadanie, Pracovné, Riešenie a jeden súbor s názvom inicialy.txt.

V adresári Pracovné vytvorte podadresár 01 a doňho uložte súbor správa.txt.

V adresári Riešenie vytvorte podadresár Hotovo, ktorý bude obsahovať tri súbory: deti.txt, meno.doc, hry.xls.

Do adresára Zadanie uložte dva súbory: tlač.txt, program.doc.

Otvorte súbor inicialy.txt a do prvého riadku napíšte svoje meno a priezvisko, triedu a do druhého riadku napíšte slovo „originál„. Súbor uložte a zavrite.

Potom súbor inicialy.txt skopírujte do adresára Hotovo.

Skopírovaný súbor v adresári Hotovo otvorte a slovo „originál“ prepíšte na slovo „kópia„. Súbor uložte a zatvorte.

Upravený súbor inicialy.txt z adresára Hotovo skopírujte do adresára 01.

Skopírovaný súbor inicialy.txt v adresári 01 premenujte na kopia-inicialy.txt.

Úloha č.7

V adresári na sieťovej jednotke žiaci (M:) vo svojej triede a príslušnej skupine pod svojím menom vytvorte adresár  Zhrnutie. V ňom ďalej vytvorte adresáre Obrázky, Vymazané, Dokumenty.

V adresári Dokumenty vytvorte dva adresáre: Osobné, Pracovné.

Do adresára Osobné uložte dva súbory: deti.txt, meno.doc. Do adresára Pracovné uložte súbor tlač.txt.

Do adresára Obrázky nakopírujte 3 obrázky, ktoré sa nachádzajú v počítači.

V adresári Osobné vytvorte nový súbor informácie.txt. Tento súbor otvorte a napíšte doňho nasledujúce údaje:

 • do prvého riadku svoje meno, priezvisko a triedu
 • do druhého riadku názov školy a adresu
 • do tretieho riadku meno a priezvisko učiteľa informatiky

Súbor uložte a zavrite.

Súbor informacie.txt skopírujte do adresára Pracovné.

V adresári Pracovné premenujte skopírovaný súbor informacie.txt na súbor udaje.txt.

Do adresára Vymazané presuňte jeden súbor, ktorý sa nachádza v Koši. Ak sa tam nenachádza žiadny súbor, adresár Vymazané ponechajte prázdny.

V adresári Dokumenty vytvorte podadresár Nájdené dokumenty.

Vyhľadajte v počítači súbory s príponou .doc, ktoré boli zmenené za posledný mesiac. Všetky nájdené súbory uložte do adresára Nájdené dokumenty.

Úloha č. 8

Vytvorte na serveri ziaci (M:) v adresári s vašou triedou, vo vaše skupine (1. skupina/2. skupina) a vo vašom priečinku meno-priezvisko (meno=vaše meno, priezvisko=vaše priezvisko) adresár Dokumenty.

V ňom vytvorte ďalšie štyri adresáre s názvami: Domáce úlohy, Referáty, Ťaháky, Písomky. V priečinku Domáce úlohy vytvorte dva súbory MS Word s názvami: matematika.doc,  francuzstina.doc.

V adresári Referáty vytvorte ďalšie adresáre: Slovenský jazyk, Technika administratívy, Prax, Anglický jazyk, Informatika.

V adresári Slovenský jazyk bude uložený súbor Ján_Botto.doc, v ktorom bude napísane meno spisovateľa, rok a miesto narodenia a úmrtia a 5 diel, ktoré napísal.

V adresári Technika administratívy bude priečinok Cvičenia, v ktorom budú uložené tri súbory cvičenie1.doc, cvičenie2.txt a cvičenie3.xls.

V adresári Prax bude priečinok Cvičenia z praxe, v ktorom budú vytvorené odkazy (zástupcovia) na všetky tri súbory z priečinka Cvičenia.

V adresári Anglický jazyk bude uložený súbor s názvom Headway.jpg, čo je vlastne obrázok knihy Headway, ktorý nájdete na internete.

Adresár Informatika bude obsahovať dva súbory: vstupné_zariadenia.doc, výstupné_zariadenia.doc. Do každého súboru vymenujte po 5 zariadení, ktoré patria medzi vstupné a ktoré medzi výstupné zariadenia.

Úloha č.9

V adresári na sieťovej jednotke žiaci (M:) vo svojej triede a príslušnej skupine pod svojím menom vytvorte adresár Škola. V ňom ďalej vytvorte adresáre Učitelia, Spolužiaci, Známky, Fotky.

V adresári Učitelia vytvorte súbor: mena_učiteľov.doc, do ktorého uvediete 10 učiteľov, ktorí Vás učia.

Do adresára Spolužiaci uložte dva súbory: chlapci.doc, dievčatá.doc. Do súboru chlapci.doc napíšte mená vašich spolužiakov – chlapcov, do súboru dievčatá.doc mená vašich spolužiačiek – dievčat.

V adresári Známky vytvorte súbor moje_známky.xls, v ktorom uvediete známky z jednotlivých predmetov (môžete si aj vymyslieť).

Do adresára Fotky umiestnite 5 fotografií svojich spolužiakov, učiteľov, školy a pod.

Použitá literatúra

 1. KALAŠ, I. a kol. Informatika pre stredné školy, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00528-2
 2. Lauko, P., Tomusko, M. Informatika s Tomíkom, Computer Press, Brno 2008, ISBN 978-80-251-1720-0
 3. Britvík, M. Hardvér, Microsoft Windows XP, Internet, Microsoft Word 2003, Microsoft Excel 2003,P+M,  Turany 2004, ISBN 80-967815-6-1

Operačné systémy. Ktorý si vybrať?

Existuje veľké množstvo operačných systémov. Od mobilných telefónov, cez smartphone-y, až po stolné počítače. Obmedzme sa na stolné počítače. Spomenieme si hlavne tri operačné systémy, z ktorých každý má nejaké výhody i nevýhody:

 • Mac OS X,
 • MS Windows,
 • Ubuntu Linux.

Všetky vyššie spomínané operačné systémy fungujú na báze práce s oknami a interakcii s myšou.

Mac OS X

Je do detailov dotiahnutý operačný systém postavený na Unix-ovom jadre, z ktorého myšlienky vychádza aj Linux. Výhodou tohto systému je to, že integruje v sebe hardvér a softvér, ktoré sú medzi sebou výkonovo vyladené. Práve v tom je výhoda všetko-v-jednom riešenia: Mac OS X sa dodáva výhradne s hardvéhom Apple. Resp. s hardvérom, ktorý si Apple objedná a vyladí jeho výkon pre seba.

Výhodou tohto spojenia je fakt, že aj počítač s nižším výkonom oproti konkurencii dokáže pracovať svižnejšie. Aj preto je Mac OS X využívaní (v jeho najsilnejšej zostave) pri strihaní videa, mixovaní muziky, prípadne v grafických štúdiách.

intro_finder_20090824

quicklook_hero20090608

MS Windows

Operačný systém od firmy Microsoft je masovo rozšíreným systémom práve vďaka zmluvám, ktoré má Microsoft s firmami vyrábajúcimi notebooky, resp. tzv. skladačky – počítače poskladané podľa potrieb zákazníka.

Systém Windows 7 sa dostal kvalitatívne medzi špičkové operačné systémy, ktoré stavajú taktiež na prívetivé grafické používateľské rozhranie (ang. GUI – graphic user interface).

taskbar_peek_web

Ubuntu Linux

Systém Ubuntu Linux je postavený na Linuxovom jadre, ktorého inšpiráciou bol práve operačný systém Unix. Názov Linux je samopopisný, a v angličtine znamená Linux is not Unix. Myšlienkou väčšiny operačných systémov Linux je ich voľná dostupnosť. V podstate sa dajú inštalovať na akýkoľvek dnes dostupný hardvér, navyše sú zadarmo.

Nevýhodou tohto systému je nutnosť ho konfigurovať, ak chceme používať zložitejšie aplikácie oproti kancelárskym balíkom a prehliadaním internetu.

Od začiatku histórie operačného systému Linux platí, že je skôr pre náročnejších používateľov, ktorým neprekáža ani niekoľkohodinové nastavovanie, ak ho chcú využívať naplno.

u21_office_03_large

u21_office_02_large

Rozdiely

Kým operačný systém Windows ponúka množstvo aplikácií tretích strán, ktoré môžu byť esteticky na nízkej úrovni, aplikácie pre operačný systém Mac OS X ponúka väčšinou graficky veľmi dobre spracované aplikácie tretích strán. Nemusí to však platiť a ani neplatí vždy. Sú aj výnimky.

Cenová politika je aj tu rozdielna. Kým aplikácie pre Mac OS X sú relatívne lacné, pre MS Windows je cena vyššia. Neplatí to samozrejme plošne, ale pre bežné aplikácie sa to dá zovšeobecniť. Napríklad MS Office pre MS Windows stojí pre komerčné použitie cca. 400€, kým kancelársky balík iWork pre Mac OS X a pre komerčné použitie stojí cca. 80€. Pre Linux (Ubuntu v našom prípade) je OpenOffice, ktorý je zadarmo, no neponúka tak dobré používateľské rozhranie, ako MS Office alebo iWork.

Rozdiel medzi plateným softvérom a neplateným je v tom, že ten platený je robený predovšetkým s myšlienkou uspokojiť používateľa, kým softvér poskytnutý zadarmo je skôr len náhradou za platený bez ohľadu na príjemnú funkčnosť, nie plnohodnotným produktom.

Ďalej kým hardvér firmy Apple s operačným systémom Mac OS X je relatívne drahý, tak operačný systém MS Windows zoženiete aj na hardvére za 300€. V tomto prípade je vhodná otázka, či sa uspokojíme z bežným plastovým výliskom, ktorý nespĺňa žiadne estetické normy, alebo s kvalitným dizajnovým prevedením. Všetko je otázkou osobných preferencií.

Koniec koncov, je potrebné myslieť nie len na výkon, ale aj estetický dojem. Estetika dotvára celkový pocit pri práci na zariadení. Nikoho nebaví hrať so zlomenou hokejkou, ale pekný nástroj s kvalitných materiálov inšpiruje k ďalšiemu rozvoju.

Kto teda zvažuje profesionálnu tvorbu, nech siahne na Mac OS X, kto chce len používať operačný systém na báze zasurfovania si na internete, nech siahne na Ubuntu alebo iný Linux. Kto chce niečo medzi tým, nech siahne na operačný systém MS Windows. Týmto nechcem znevažovať ani jeden z nich, skôr naopak, všetko záleží od potreby.

Počítačová sieť – architektúra, výhody a rozdelenia

Počítačová sieť je systém navzájom prepojených počítačov, medzi ktorými môžeme prenášať informácie.

Počítačové siete si môžeme rozdeliť podľa viacerých kritérií:

Podľa rozľahlosti

 • LAN (ang. Local Area Network) – lokálna počítačová sieť. Označenie prepojenia počítačov v malej oblasti, napr. v jednej budove, príp. v blízkych budovách.
 • MAN (ang. Metropolitan Area Network) – mestská počítačová sieť. Označenie prepojenia počítačov v meste alebo obci.
 • WAN (ang. Wide Area Network) – rozľahlá počítačová sieť. Prepojenie počítačov vo veľkom meste, prípadne v okrese, kraji, štáte a kontinente.
 • PAN (ang. Personal Area Network) – veľmi malá osobná sieť. Spolupracujúce zariadenia obvykle slúžia len jednej osobe (typicky prepojenie mobilu a počítača, PDA, notebooku …) spája zariadenia rádovo v dosahu metrov. Na prepojenie sa obvykle používajú bezdrôtové technológie (WiFi, IrDA, BlueTooth).

Podľa funkčného vzťahu

Architektúra Klient-server

Jedná sa o efektívne prepojenie viacerých počítačov, ktoré si vymieňajú veľké objemy dát.

Server je centrálny počítač, kde na jeho pevné disky ukladajú užívatelia svoje dáta.

Klient je každý počítač, ktorý je pripojený k serveru a využíva dáta uložené na ňom.

Všetky súbory v architektúre klient-server sú uložené na centrálnom počítači (server), čím sa uľahčuje správa súborov, ich zálohovanie a ochrana. Avšak ak sa vyskytne chyba servera, celá sieť prestávať fungovať.

Obr.1: Klient-server (zdroj)

Serverov môže byť viacero typov – podľa typu poskytovaných služieb – súborový server, tlačový server, poštový server, www server, ftp server … nemusí platiť vzťah, že jeden server je jeden počítač. Na jednom fyzickom počítači môže existovať viacero serverov.

Architektúra peer-to-peer

Označenie pre počítače, ktoré sú rovnocenné = rovný s rovným. Ozn. p2p sieť. Jedná sa o rýchle a lacné prepojenie počítačov navzájom. Súbory a dáta sú uložené na pevných diskoch jednotlivých počítačov. Prostredníctvom siete je možné pristúpiť k dátam konkrétneho počítača. Avšak správa súborov a ich zálohovanie je obtiažnejšie. Ak zlyhá jeden počítač, neohrozí to zvyšok architektúry.

Obr. 2: Peer-to-peer (zdroj)

Podľa topológie

Kľúčovú úlohu v sietiach akéhokoľvek typu zohrávajú aktívne prvky. Ich úlohou je prepájať jednotlivé časti sietí, menia typy rozhraní, spôsoby komunikácie, zaisťujú bezpečnosť a riadia sieť. Sieť môže byť prepojená priamo z počítača do počítača, alebo s využitím týchto aktívnych prvkov.

Všetky návrhy siete vychádzajú z troch základných topológií:
Zbernicová topológia siete – ak sú zapojené za sebou pozdĺž jediného kábla (segmentu)
Hviezdicová topológia siete – ak sú počítače zapojené k segmentom, ktoré vychádzajú z jediného bodu (rozbočovača)
Kruhová topológia siete – ak sú počítače zapojené ku káblu, ktorý tvorí prstenec

Výhody

 • Hviezda – ľahká modifikácia a pridávanie nových staníc siete
 • Strom – jednoduché rozširovanie siete
 • Zbernica – jednoduchá, spoľahlivá. Ľahko sa rozširuje. Jednoduché pripájanie ďalších staníc do siete.
 • Kruh – rovnocenný prístup pre všetky stanice siete
 • Úplná – veľmi spoľahlivá.

Nevýhody

 • Hviezda – ak zlyhá centrálny uzol – rozbočovač, zlyhá celá sieť.
 • Strom – pri výpadku centrálneho uzla je nefunkčný celý podstrom siete.
 • Zbernica – pri porušení prenosového média je sieť nefunkčná.
 • Kruh – sťažená inštalácie siete a obmedzený počet staníc v kruhu. Zlyhanie jednej stanice siete spôsobí nefunkčnosť celej siete.
 • Úplná – zle rozširovateľná.

Základné časti siete

Sieť pozostáva z týchto základných častí:

 1. Hardware – zahrňuje všetky technické prostriedky siete. Patria sem aj prostriedky, ktorými je realizované vlastné prepojenie siete.
 2. Samotné počítače (servery a pracovné stanice …)
 3. Smerovače (router)
 4. Prepínače (switch)
 5. Rozbočovače (hub)
 6. Mosty (bridge)
 7. Bezpečnostné zábrany (firewall)
 8. Opakovače (repeater)
 9. Modulátory/demodulátory (modem)
 10. Vysielače/prijímače (transceiver)
 11. Káble (metalické, optické ….)
 12. Software – programové vybavenie, ktoré v spolupráci s hardware-om siete zabezpečuje funkcie siete. U niektorých operačných systémov sú tieto funkcie už jeho súčasťou. Väčšinou je realizované pomocou rezidentných programov.
 13. Sieťový operačný systém (Linux, Novell Netware, …)
 14. Aplikácie schopné využívat prostriedky systému, určené k sieťovej komunikácii

Význam počítačových sietí

Zdieľanie údajov – vďaka tomu, že dátové súbory sú uložené na serveroch siete a pripojení používatelia majú k nim prístup, môže potrebné dátové súbory spracovávať viac používateľov siete súčasne.
Zdieľanie prostriedkov – umožňuje pracovným staniciam spoločne používať prostriedky siete, ktoré ponúkajú servery siete. Najčastejšie ide o zdieľanie diskov, keď lokálne disky pracovných staníc nemajú kapacitu a zdieľanie tlačiarní.
Zvýšenie spoľahlivosti systému – v súvislosti so zdieľaním prostriedkov je možné v prípade poruchy zdieľaného prostriedku nahradiť tento prostriedok iným (tlačiareň…) a systém môže pracovať ďalej.

Ak má používateľ svoje programy a údaje uložené na serveri, je možné v prípade poruchy pracovnej stanice pokračovať v práci na inej pracovnej stanici.

Použitá literatúra:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Počítačová_sieť
KALAŠ, I. a kol. Informatika pre stredné školy, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00528-2
MARAN, R., WHITEHEAD, P. Poznejte svuj počítač, Computer Press, Brno 2004, ISBN 80-251-0100-2

informatika.schoolo.org

Rozdelenie softvéru

Softvér – programové vybavenie počítača

Rozdelenie softvéru

1. Aplikačné programy

 • Textové editory
 • Tabulkové kalkulátory
 • Grafické editory
 • Databázové systémy
 • Prezentačné programy
 • Správcovia súborov
 • Programy na tvorbu www stránok

2. Operačné systémy – (OS) tvorí skupina programov a prostriedkov, ktoré umožňujú beh ďalších aplikácií. Je to súbor technológií, ktoré boli navrhnuté, aby umožnili počítaču vykonávať určité funkcie.

 • MS DOS
 • MS Windows
 • Linux

OS nám uľahčuje ovládanie počítača, prácu s aplikáciami a zjednocuje vzhľad. Vďaka nemu nám aplikácie bežia v oknách, ktoré môžeme presúvať, zväčšovať alebo zatvárať.

Aplikačné programy – programy, ktoré slúžia na spracovanie informácie a na zjednodušenie práce s počítačom.

Delíme ich na:

· editory textov, obrázkov, tabuliek

· Vzdelávacie programy

· Programovacie nástroje

Textové editory – slúžia na písanie a úpravu textu. Najznámejšie z nich sú poznámkový blok, MS Word, Open Office Writer, Poznámkový blok, WordPad a iné.

Grafické editory – umožňujú vytvárať a upravovať grafické informácie (obrázky).

Spôsoby vytvárania obrázkov pomocou počítača:

1. matica farebných bodov – rastrový obrázok

2. množina kriviek – vektorový obrázok

Poznáme tieto grafické editory:

Rastrová grafika – Skicár (Maľovanie)

Vektorová grafika – Corel Draw, Zoner Calisto

Tabuľkové editory – programy, ktoré sú určené na tvorbu a úpravu tabuliek slúžiacich na prehľadné usporiadanie a spracovanie údajov. Poznáme tieto MS Excel, Open Office Calc, a iné.

Databázové systémy – programy slúžiace na vytváranie databáz rozličných údajov. Všetky údaje sú usporiadané do tabuliek, ktoré sú navzájom prepojené. Poznáme Oracle, MySql, MS Access.

Prezentačné programy – umožňujú jednoducho a efektívne vytvárať prezentácie. Medzi tieto programy patrí napríklad MS PowerPoint, Open Office Impress.

Programy pre správu súborov – programy, ktoré pomáhajú pri organizácii súborov. Umožňujú vytvárať, mazať adresáre, kopírovať, presúvať, premenovávať a vymazávať súbory.

Medzi známejšie programy tohto typu patria Total Commander, FAR, Salamander, Midnight Commander.

Programy pre správu elektronickej pošty(klienti e-pošty) – programy, ktorých úlohou je prímať, odosielať, tirediť a spravovať elektronickú poštu. Sú to napr. Outlook Expres, Mozilla Thunderbird a Opera a iné.

Programy na tvorbu WWW stránok – programy tohto typu rozdeľujeme na dve skupiny:

 • editory – programy, v ktorých sa pracuje priamo s HTML kódom, napr. Quanta, Vim.
 • editory – programy, v ktorých sa pracuje so stránkou vo forme zobrazenej v prehliadači. Napr. Macromedia Deamwaver, Microsoft Front Page.

Architektúra PC

Počítačová architektúra – popisuje spôsob, akým treba jednotlivé súčiastky a komponenty prepojiť, aby celý počítač spoľahlivo a rýchlo pracoval.

V súčasnosti sa najčastejšie stretávame s počítačmi, ktoré majú von Neumannovu architektúru (pomenovaná podľa vedca Johna von Neumanna).

Sú pre ňu charakteristické tieto vlastnosti:

 • počítač sa skladá z procesora, pamäte a vstupno-výstupných zariadení;
 • program je uložení v pamäti počítača;
 • procesor vykonáva inštrukcie programu postupne;
 • údaje sa spracovávajú v dvojkovej sústave.

Procesor (CPU – Central Processing Unit)

 • Je to “mozog” počítača;
 • riadi činnosť ostatných častí počítača;
 • spracováva jednotlivé inštrukcie, prevádza výpočty a riadi tok dát celým systémom;
 • sú to až desiatky miliónov operácií za sekundu;
 • každá nová generácia procesorov je výkonnejšia ako generácia predtým (Intel Pentium 4 > Intel Pentium III.);
 • rýchlosť procesora je jedným z najdôležitejších faktorov určujúcich rýchlosť počítača (čím rýchlejší je procesor, tým rýchlejší je celý PC);
 • rýchlosť procesora sa udáva v GHz (v starších PC v MHz);
 • najčastejšie sa používajú procesory firmy Intel, AMD a VIA.

Typy procesorov:

 • Intel Pentium
 • Intel Celerom
 • AMD Athlon
 • AMD Duron
 • VIA Cyrix

Obr.1: Procesor (zdroj)

Pamäť

Pamäť počítača je miesto, kde sa ukladajú rozličné druhy údajov – napríklad programy, obrázky, texty, tabuľky atď. Údaje môžeme do pamäte zapisovať a môžeme ich z pamäte čítať.

Existujú rôzne typy pamäte:

 • ROM
  • pevný disk (Harddisk)
  • kompaktný disk (CD)
  • DVD

cp2-duo-q6600-main1

Obr. 2: pevný disk (HDD) (zdroj)

 • RAM

cp2-duo-q6600-main2

Obr. 3: pamäť RAM (zdroj)

ROM (ang. Read Only Memory = pamäť iba na čítanie) je trvalá pamäť a jej obsah ostáva uložený aj po vypnutí počítača. V počítačoch sa využívajú pamäte ROM napríklad na to, aby sa po zapnutí počítača spustil program, ktorý sa postará o spustenie operačného systému z iného pamäťového média – najčastejšie z pevného disku.

RAM (ang. Random Access Memory = pamäť s priamym prístupom) slúži k dočasnému uloženiu dát v počítači. Umožňuje vykonávať operácie čítania a zápisu. Po vypnutí počítača sa z nej dáta stratia. Jej kapacita značne ovplyvňuje rýchlosť počítača a nazýva sa aj operačná pamäť. Počítač si do nej neustále ukladá nové inštrukcie alebo dáta, ktoré nahrádzajú staré už nepotrebné.

Veľkosť akejkoľvek pamäte sa udáva v MB (megabajt).

Matičná (základná) doska

Obsahuje najdôležitejšie elektronické súčiastky počítača:

 • procesor;
 • pamäť RAM;
 • sieťová karta;
 • TV karta;
 • grafická karta;
 • zvuková karta;
 • CD, DVD mechanika;
 • pevný disk;

Taktiež sa na nej nachádzajú porty na pripojenie myši, klávesnice, reproduktorov, mikrofónu, slúchadiel, monitora, USB zariadení, …

Všetky tieto súčasti matičnej dosky sú navzájom prepojené vodivými spojmi, aby mohli spolu komunikovať.

cp2-duo-q6600-main3

Obr.4: Matičná doska (zdroj)

Pre rozširujúce informácie navštívte:

Použitá literatúra:
KALAŠ, I. a kol. Informatika pre stredné školy, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00528-2
MARAN, R., WHITEHEAD, P. Poznejte svuj počítač, Computer Press, Brno 2004, ISBN 80-251-0100-2

Aktuálny operačný systém

Operačný systém Microsoft Windows XP

 • 2001
 • Windows XP Home Edition pre domácich používateľov
 • Windows XP Professional pre náročnejších používateľov
 • Windows XP 64-bit Edition pre pracovné stanice so 64-bitovou architektúrou
 • ide o prvý klientský, 64-bitový operačný systém od firmy Microsoft
 • vyhovuje náročným požiadavkám špecializovaných pracovných staníc, ktoré vyžadujú veľkú pamäť
 • systém XP vychádza z OS Windows NT a Windows 2000

Práca s myšou

 • klik ľavého tlačidla myši – výber objektu
 • dvojklik ľavého tlačidla myši – spustenie programu, otvorenie súboru, dokumentu, …
 • klik pravého tlačidla myši – vyvolanie tzv. kontextového menu
 • vlečenie objektu myšou – stlač (ľavé tlačidlo myši) – ťahaj – pusť

Pracovná plocha a jej základné prvky

Na pracovnej ploche operačného systému prebieha naša práca s PC a s jednotlivými programami. Vzhľad pracovnej plochy si môžeme prispôsobiť podľa seba a zvoliť si farbu alebo ľubovoľný obrázok.

Na každej pracovnej ploche sa nachádza ikona Kôš, ktorá nám slúži na odstraňovanie súborov, dokumentov, programov, atď.

Daný súbor odstránime do Kôša jednoduchým presunutím, alebo kliknutím pravým tlačidlom myši na súbor a výberom možnosti odstrániť.

[vimeo]2048668[/vimeo]

Ak nechtiac vyhodíme dokument do Kôša, nájdeme ho jednoduchým otvorením ikony Kôša a jeho vybraním, avšak pod podmienkou, že sme ešte definitívne nevyprázdnili Kôš.

Obsah Koša, ktorý chceme zmazať navždy, odstránime tak, že ľavým dvojklikom myši otvoríme ikonu Koša a zvolíme možnosť vyprázdniť Kôš, alebo klikneme pravým tlačidlom myši na ikonu Koša a taktiež vyberieme možnosť vyprázdniť Kôš.

[vimeo]2048777[/vimeo]

Nastavenie pracovnej plochy

Pracovnú plochu nastavíme kliknutím do nej pravým tlačidlom myši, kedy sa nám zobrazí tzv. kontextové menu. V ňom vyberiem možnosť Vlastnosti (ang. Properties).

Kontextové menu:

Po kliknutí na túto možnosť sa otvorí dialógové okno, ktoré obsahuje karty/záložky s prvkami nastavujúcimi rozličné vlastnosti obrazovky/pracovnej plochy.

Dialógové okno:

Dialógové okno obsahuje päť kariet:

 • Motívy (ang. Themes)
 • Pracovná plocha (ang. Desktop)
 • Šetrič obrazovky (ang. Screen Saver)
 • Vzhľad (ang. Appearance)
 • Nastavenie (ang. Settings)

Motívy

Táto karta umožňuje nastaviť motív zobrazenia okien v operačnom systéme Windows. Na výber je klasický motív, Windows XP motív, ale aj vybrať inými užívateľmi vytvorené motívy online. Prípadne je možnosť vlastný motív uložiť a neskôr sa k nemu vrátiť.

Pracovná plocha

Karta umožňuje nastaviť pozadie pracovnej plochy obrazovky. To znamená, že sa vyberie obrázok do pozadia, nastavia sa jeho vlastnosti umiestnenia. Prípadne sa vyberie farba pozadia, keď má byť obrazovka bez obrázku.

Šetrič obrazovky

Tu sa nastavuje šetrič obrazovky, čo je stav, keď sa s počítačom dlhšie (dopredu nastavený čas) nepracuje a nechceme, aby displej monitora zbytočne nemíňal energiu. Dokonca je možné nastaviť pri spustení šetriča, aby sa jeho zrušenie vykonalo len po zadaní hesla používateľa systému Windows.

Vzhľad

Nastavuje vzhľad okien, farebnú schému a veľkosť písma v oknách. Je možné nastaviť aj efekty pri práci s oknami, taktiež aj rozšírené nastavenia, ktoré ale fungujú len pri klasickom motíve (poznáme z Windows 2000).

Nastavenie

Umožňuje nastaviť rozlíšenie obrazovky, kvalitu farieb, prípadne iné pokročilé vlastnosti, ako napríklad frekvencia zobrazovania, množstvo pixlov na palec a podobne.

[vimeo]2084765[/vimeo]

Úloha: Nakreslite pekný obrázok v  programe Skicár (Maľovanie), uložte ho a nastavte ako pozadie pracovnej plochy. Nakoniec nastavte vlastnosti pracovnej plochy do pôvodného stavu.

Práca s oknami

[vimeo]2085053[/vimeo]

Ak máme otvorených viac okien a potrebujeme si ich usporiadať tak, aby sme videli každé, tak okná na pracovnej ploche môžeme nastaviť cez pravé tlačidlo myšky, kliknutím na panel úloh, kde máme na výber:

 • okná do kaskády
 • okná pod seba
 • okná veľa seba

popisokna

Pracovné prostredie

Panel úloh (hlavný panel) s ponukou Štart

Panel úloh s ponukou Štart je najpoužívanejším prvok OS a obsahuje nasledujúce časti:

Ponuka Štart

Ponuka Štart je vstup k programom, priečinkom a nastaveniam počítača.

Pomocou ponuky Štart možno vykonávať nasledujúce bežné činnosti:

 • Spúšťať programy
 • Otvárať bežne používané priečinky
 • Vyhľadávať súbory, priečinky a programy
 • Upravovať nastavenie počítača
 • Získať pomoc pri práci s operačným systémomWindows
 • Vypnúť počítač
 • Odhlásiť sa zo systému Windows alebo sa prepnúť na iné používateľské konto

Ponuku Štart otvoríte kliknutím na tlačidlo Štart v ľavom dolnom rohu obrazovky.

Druhou možnosťou je stlačiť kláves s logom systému Windows, ktorý sa nachádza na klávesnici a zobrazí sa ponuka Štart.

Ponuka Štart je rozdelená na tri základné časti:

 1. Veľká ľavá časť zobrazuje krátky zoznam programov v počítači. Po kliknutí na položku Všetky programy sa zobrazí úplný zoznam programov.
 2. Pravá časť poskytuje prístup k bežne používaným priečinkom, súborom, nastaveniam a funkciám.
 3. Dolu sa nachádza pole pre odhlásenie užívateľa alebo pre vypnutie počítača.

Ovládací panel (Control panel)

Pre základné systémové nastavenie je potrebné používať ovládací panel. Ovládací panel nájdeme cez Štart -> Ovládací panel.

Otvorí sa nám okno ovládacieho panelu, kde si zvolíme konkrétnu ikonu, s ktorou chceme pracovať.

ovladacipanel

Popíšeme si niektoré ikony:

systemIkona System, nám po otvorení zobrazí okno s názvom System Properties (Vlastnosti systému), kde v záložke General (Všeobecné) nám podá stručné informácie o operačnom systéme o type procesora, veľkosti jeho taktovacej frekvencie a o veľkosti operačnej pamäti. V záložke Hardware pod tlačidlom Device Manager (Manažment zariadení) nám umožňuje pristupovať k nastaveniam vlastností komponentov počítača.

Ikona Display, nám po otvorení zobrazí okno s názvom Display Properties (Vlastnosti obrazovky), kde v záložke Desktop (Pozadie) si môžeme nastaviť ľubovoľný obrázok pozadia. V záložke settings (nastavenia) môžeme meniť rozlíšenie obrazovky a kvalitu farieb obrazovky.

Ikona Add or Remove (Pridať alebo Odobrať), nám po otvorení zobrazí okno s názvom Add or Remove Programs (Pridať alebo Odobrať Programy). Je tu možnosť odinštalovať akýkoľvek do systému nainštalovaný program a to pod záložkou Change or Remove Programs jednoduchým označením daného programu a následným kliknutím na tlačidlo Change/Remove alebo iba Remove.

Ikona Internet Options (Nastavenia Internetu), nám po otvorení zobrazí okno s názvom Internet Properties (Vlastnosti Internetu). Pod záložkou General (Všeobecné) je tu možné si nastaviť Home Page (Domovskú stránku) a nastaviť si dĺžku trvania uchovania užívateľom navštívených Internetovských stránok v priečinkoch Histórie a vyčistenie tejto Histórie.

Ikona Taskbar and Start Menu (Hlavný Panel a Ponuka Štart), nám po otvorení zobrazí okno s názvom Taskbar and Start Menu Properties (Vlastnosti Hlavného Panelu a Ponuky Štart ). Je tu možné meniť grafiku týchto nástrojov, zviditeľnovať a naopak skývať rôzne ich súčasti.

Ikona User Accounts (Kontá užívateľov), nám po otvorení zobrazí okno s názvom User Accounts (Kontá užívateľov ).Je tu možné vytvoriť nové konto, premenovať, zmeniť obrázok a zmeniť prístupové heslo už existujúceho konta.

Ikona Mouse (Myš), nám po otvorení zobrazí okno s názvom Mouse Properties (Vlastnosti Myši ). Je tu možné meniť nastavenia myši, napr.: funkciu tlačidiel myši, grafiku zobrazovania kurzora a mnoho iného.

1. KALAŠ, I. a kol. Informatika pre stredné školy, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00528-2

2. http://sk.wikipedia.org/wiki/Operačný_systém

3.http://windowshelp.microsoft.com/Windows/sk-SK/help/e5ab641b-e34f-49a8-9ecd-6fd43a8dc89a1051.mspx

4. Lauko, P., Tomusko, M. Informatika s Tomíkom, Computer Press, Brno 2008, ISBN 978-80-251-1720-0

Príkazový operačný systém

Dnes, na začiatku tretieho tisícročia, sa ešte stále stretávame v príkazovými operačnými systémami, aj keď už väčšinou aj tie majú svoje grafické používateľské rozhranie.

Kedysi populárnym príkazovým operačným systémom bol MS DOS (z dielne firmy Microsoft). V podstate sa jednalo o čiernu obrazovku a väčšinou biele/sivé písmo príkazov. Pomocou preddefinovaných príkazov sa s operačným systémom pracovalo. Najpoužiívanejším vstupným zariadením bola klávesnica, cez ktorú sa príkazy písali.

Dnes populárnym príkazovým operačným systémom, aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, je Linux a jeho odvodeniny.

Základné príkazy v systéme Linux

ls – vypíše obsah aktuálneho alebo zadaného adresára

cd – zmení aktuálny adresár

pwd – zmení aktuálny adresár

cp – skopíruje súbor do iného súboru alebo adresára

mv – presúva súbory do iného adresára, premenúva súbory

mkdir – vytvorí nový adresár

rmdir – zruší prázdny adresár

rm – vymaže i neprázdny adresár

chmod – mení atribúty súboru (kto má na daný súbor/adresár) aké práva

cat – vypíše obsah súboru na obrazovku

less – vypíš obsah súboru na obrazovku a vie so súborom listovať

ln – vytvorí odkaz na daný súbor/súbory

df – zobrazí kapacitu, obsadenie a voľné miesto všetkých pripojených jednotiek

du -zobrazí veľkosť adresárov

free – zobrazí, koľko je obsadenej a voľnej pamäte RAM

ps – zobrazí zoznam spustených procesov

kill – posiela na vybraný proces signál, implicitne TERM (proces bude ukončený)

find – nájde zadaný súbor alebo adresár

dn – vypíše, koľko zaberá adresár

uptime – vypíše, ako dlho beží počítač

passwd – zmení heslo používateľa

who – vypíše zoznam používateľov

Základné príkazy v systéme MS DOS/WINDOWS

 • Príkazový riadok v systéme Windows XP spustíme buď pomocou klávesnice: Win+R, napíšeme „cmd“ a potvrdíme OK alebo
 • cez ponuku StartSpustiť (Run) – napíšeme „cmd“ a potvrdíme OK, alebo
 • StartVšetky programy (All programs) – Príslušenstvo (Accessories) – Príkazový riadok (Command line).

dir – vypíše obsah aktuálneho alebo zadaného adresára

cd – zmení aktuálny adresár

copy – skopíruje súbor do iného súboru alebo adresára

ren – premenúva súbory, adresáre

move – presúva súbory do iného adresára

md – vytvorí nový adresár

rd – zruší prázdny adresár

del -zmaže jeden alebo viac súborov

attrib – mení atribúty súboru (kto má na daný súbor/adresár) aké práva

type – vypíše obsah súboru na obrazovku a vie ním listovať

mem – zobrazí, koľko je obsadenej a voľnej pamäte RAM

Charakteristika operačného systému

Operačný systém (OS) tvorí skupina programov a prostriedkov, ktoré umožňujú beh ďalších aplikácií. Je to súbor technológií, ktoré boli navrhnuté, aby umožnili počítaču vykonávať určité funkcie.

Existuje veľa operačných systémov:

 • Microsoft Windows

windows-7

 • Linux

 • Mac OS

OS nám uľahčuje ovládanie počítača, prácu s aplikáciami a zjednocuje vzhľad. Vďaka nemu nám aplikácie bežia v oknách, ktoré môžeme presúvať, zväčšovať alebo zatvárať.

Vlastnosti OS:

 • umožňuje na jedinom počítači spúšťanie a beh viacerých programov a aplikácií súčasne,
 • vymieňa údaje medzi aplikáciami,
 • komunikuje s užívateľom prostredníctvom periférnych zariadení,
 • organizuje programy a súbory údajov na pamäťových médiách,
 • vytvára a spúšťa užívateľské programy,
 • zabezpečuje ochranu proti strate údajov pri výpadku napätia, neoprávnenom prístupe,
 • komunikuje s inými systémami v sieti,

Vo všeobecnosti delíme OS na nasledujúce časti:

 1. Jadro (výkonná časť) – je umiestnené v pamäti a podľa potreby spúšťa (inicializuje) alebo nahráva do pamäte ostatné dôležité časti OS.
 2. Monitor (od slova monitorovať = sledovať) – nazývaný aj interpreter príkazov. Zabezpečuje komunikáciu systému s užívateľom. Prijíma a rozpoznáva impulzy z klávesnice, zisťuje význam príkazov, aťd.
 3. Ovládače (drivery) – sú oblužné programy vstupných a výstupných zariadení.

Operačný systém je teda zjednodušene súbor programov, ktorý riadi a kontroluje činnosť hardvéru, ale aj softvér v počítači, stará sa o efektívne využitie operačnej pamäte a procesora, o optimálnu komunikáciu medzi všetkými používanými technickými aj programovými prostriedkami.

Inicializuje sa vždy, keď sa spustí alebo resetuje počítač, a umožňuje nám vykonávať obsluhu prostriedkov počítača pomocou svojich príkazov (napr. zmena diskovej mechaniky, prezretie obsahu, spustenie programu, vytlačenie súboru na tlačiareň, kopírovanie a vymazávanie programov, …).