Archív kategorií: 1. ročník Gymnázium

Grafická informácia – šifry a kódy, binárny kód, dvojková sústava

Pri komunikácií a prenose informácií využívame šifrovanie a kódovanie správ, ktoré chceme úspešne doručiť k adresátovi.

Šifry

Šifry slúžia na utajenie obsahu komunikácie. Metódy šifrovania sa vyvíjali od  čias starovekého Egypta a do dnešných čias sa neuveriteľne zdokonalili. Hlavným dôvodom je, že cez internet sa v dnešnej dobe preposielajú citlivé informácie ako sú rodné čísla, čísla účtov a pod. Preto je potrebné, aby šifrovanie bolo čo najlepšie.

Kódovanie

Hlavným cieľom kódovania je prenášanie informácií, avšak nie vždy ide o utajenie. Často je potrebné prispôsobiť sa možnostiam technického zariadenia (vznikla Morseova abeceda ako jazyk pre telegraf) alebo možnostiam ľudí, ktorí navzájom komunikujú (Braillovo písmo pre nevidiacich).

Kódovanie informácií je ľubovoľná, vopred dohodnutá množina pravidiel, vďaka ktorej sa šíria informácie ďalej.

Morseova abeceda – morzeovka – vyvinul ju Samuel Morse v roku 1838 ako spôsob kódovania správ pre telegraf. Každému písmenu a číslici zodpovedá séria bodiek a čiarok.

Braillovo písmo – pomenované podľa Louisa Brailleho, ktorý používal 6 vystupujúcich bodov v rôznych komunikáciách pre rôzne znaky.

Binárny kód

V počítači sú všetky informácie a programy uložené, zapísané a kódované pomocou núl a jednotiek. Tento zápis sa nazýva binárny alebo dvojkový kód. Najmenšia jednotka binárneho kódu sa nazýva bit(bit = ang. binary digit). Bity sú zoradené v skupinkách po ôsmich a nazývame ich bajty (B = Byte).

b (bit) – 0 alebo 1
B (byte / bajt) = skupina 8 bitov
1KB je 1024 B (1024 bajtov)
1MB je 1024KB
1GB je 1024 MB
1TB je 1024 GB

Dvojková sústava

V bežnom živote používame desiatkovú sústavu, čiže cifry od 0 po 9. Počítač pracuje v dvojkovej sústave (cifry 0 a 1), pretože tak pracuje rýchlo a jednoducho.
0 sa píše ako 0, 1 ako 1, 2 ako 10, 3 ako 11, …

Prevod z desiatkovej sústavy do dvojkovej:

– pri prevode z vyššej sústavy (desiatkovej) do nižšej platí, že budeme používať delenie, takže číslo 5 v desiatkovej sústave premeníme do dvojkovej nasledujúcim postupom:

Úloha: Premente nasledujúce čísla z desiatkovej do dvojkovej sústavy: 9, 17, 31, 44, 77 a 3926.

Prevod z dvojkovej sústavy do desiatkovej:

Úloha: Premente nasledujúce čísla z dvojkovej sústavy do desiatkovej: 1000, 1111, 10101, 11101, 1100011.

Použitá  literatúra:

Kalaš, I. Informatika pre stredné školy, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2001, ISBN 80-10-00528-2