Archív kategorií: Word

Hromadná korešpondencia

Hromadná korešpondencia sa využíva pri písaní obálok, menoviek, pri vytváraní oznámení mnohým osobám, pričom netreba prepisovať korešpondenčné adresy.

MS Word umožňuje praktické spojenie zdroja údajov (adresy, ktoré sú uložené v praograme MS Excel alebo v súbore vytvorenom v inom tabuľkovom, textovom alebo databázovom programe) a hlavného dokumentu, v ktorom sa nahradia dočasné položky konkrétnymi údajmi zo zdroja.

Zdroj údajov je súbor, v ktorom sú uložené všetky údaje o príjemncoch hromadnej korešpondencie. Tento zdroj údajov môžeme vytvoriť v programoch MS Excel, MS Access, Poznámkový blok, … Vytvorené údaje následne uložíme. Tu si môžete stiahnuť vzorový súbor údajov: zdroj údajov (.xls)

zdroj-udajov

Hlavný dokument je súbor, ktorý obsahuje text a prípadne obrázky a pod., ktoré sa budú opakovať v každom dokumente určenom pre rôznych príjemcov. Čiže vytvoríme si dokument, ktorý bude obsahovať všetky potrebné informácie a tie informácie, ktoré sa majú meniť (načítavané zo zdrojového súboru).

Teraz vytvorte dokument podľa nasledujúcej predlohy:

vzor-pozvanka

Cez hlavný panel Nástroje vyberieme položku Listy a korešpondencia a následne Hromadná korešpondencia.

Otvorí sa nám sprievodca hromadnou korešpondenciou, ktorý pozostáva zo 6 krokov.

 • v 1. kroku vyberieme typ dokumentu
 • v2. kroku vyberieme typ počiatočného dokumentu
 • v treťom kroku vyberieme príjemcu hromadnej korešpondencie. Ak máme vytvorený zdroj údajov klikneme na Prehľadávať, čím vyhľadáme naše údaje.
 • v 4. kroku vyberáme vytvorenie obsahu listu, čiže buď môžeme napísať obsah alebo ak ho máme vytvorený (čo je náš prípad), tak nastavíme kurzor na miesto, kde chceme vložiť údaje o príjemcoch (z nášho dokumentu vymažte slova Meno, Priezvisko, Ulica, PSČ, Mesto). Následne klikneme na Ďalšie položky… a otvorí sa nám okno, kde si vyberieme požadovaný typ položiek – zlučovacie polia.  Náš dokument má teraz takúto podobu:

vzor-zlucovacie-polia

 • v 5. kroku Ukážky listov si môžeme prezrieť ukážky vytvorených príjemcov, avšak stále môžeme robiť úpravy v zozname príjemcov
 • v 6. kroku Dokončenie zlúčenia klikneme na Upraviť jednotlivé listy, čím sa zlúči hlavný dokument so zdrojom údajov do nového dokumentu, ktoý si môžeme uložiť.

Výsledný dokument má takúto podobu:

vzor-pozvanka-vysledok

Stĺpce, sekcia

Rozdelenie textu na stĺpce nájdeme v rôznych časopisoch, v novinách, v slovníkoch, encyklopédiách, v telefónnych zoznamoch a pod.

Členenie textu do stĺpcov

Text do stĺpcov môžeme rozdeliť tlačidlom  , ktoré nájdeme na paneli nástrojov. Môžeme zvoliť najviac 4 stĺpce s rovnakou šírkou.

Viac nastavení pre stĺpce môžeme zvoliť príkazom Formát -> Stĺpce.

Otvorí sa nám okno, ktoré nám ponúka nastavenia počtu stĺpcov, šírku stĺpcov, čiaru medzi stĺpcami, rovnakú šírku stĺpcov.

Ak pred voľbou Stĺpce neoznačíme žiadny text, editor aplikuje formát stĺpcov na zvyšok dokumentu od daného miesta, kde stál kurzor.

Ak je dokument prázdny, text sa bude skladať zo stĺpcov od začiatku.

Ak označíme časť textu a zvolíme Stĺpce, editor preformátuje označený text do stĺpcov a tým vytvorí v dokumente sekcie (časti dokumentu).

Úloha: Vytvorte nasledujúci zoznam písiem programu MS Word, ktorý rozdelíte na dva stĺpce podľa predlohy:

Zlom stĺpca, stĺpcove bloky

Stĺpce sa napĺňajú textom postupne. Až keď sa vyplní celý jeden stĺpec na strane, potom kurzor prejde do ďalšieho stĺpca. Ak chceme predčasne ukončiť niektorý stĺpec, vložíme zlom stĺpca cez Vložiť -> Prerušenie.

Pri označení textu sa automaticky inverzne označujú riadkové bloky. Možno budeme potrebovať označiť stĺpcový blok. Stačí, keď pri označovaní podržíme kláves Alt.

Úloha: Nastavte veľkosť strany na formát A5 na šírku a rozdeľte ju na dva stĺpce. Napíšte podobný text podľa predlohy.

uloha1

Grafy, vzorce

Grafy

Údaje v tabuľkách sa dajú vhodne prezentovať vo forme grafov. Grafy prispievajú k názornému zobrazeniu vzájomnej závislosti v tabuľkách.

Graf znázorňuje závislosti jedného alebo viacerých typov údajov od vybraného typu údajov.

Postup vytvárania grafu

1. Musíme mať pripravenú tabuľku, z ktorej údajov chceme vytvoriť graf.

2. V dokumente si nastavíme kurzor na miesto, kde chceme mať umiestnený graf.

3. Príkazom Vložiť -> Obrázok -> Graf vložíme do dokumentu graf spolu so vzorovým údajovým listom.

4. V okne s ukážkovými údajmi nahradíme údaje našimi vlastnými údajmi z tabuľky (vložením alebo skopírovanám tabuľky).

5. Graf sa automaticky aktualizuje.

Úprava grafu

Po vložení grafu môžeme graf upravovať a meniť voľbami v hlavnej ponuke Graf. Tu môžeme napr. zmeniť stĺpcový graf na koláčový, spojnicový a pod.

Zmeny môžeme vykonať aj cez pravé tlačidlo myši na ľubovoľnú oblasť grafu, vyvoláme kontextovú ponuku, ktorá sa týka: názvu grafu, popisov osí, legendy, údajových radov, stien grafov a pod.

Úloha1: Vytvorte tabuľku a graf, ktorá bude obsahovať prehľad známok z predmetov MAT, SJL, AJ, INF, TV vo Vašej skupine.

Úloha 2: Otvorte súbory uvedené v zozname nižšie a vytvorte grafy podľa predlohy.

Vzorce

Pre vkladanie vzorcov, rovníc, ktoré často používame na matematike, fyzike a pod. máme k dispozícií nástroje v programe MS Word.

Cez hlavnú ponuku Vložiť -> Objekt vyvoláme dialógové okno, kde vyberieme typ objektu Editor rovníc 3.0 alebo Microsoft Equation 3.0 a potvrdíme tlačidlo OK.

Tento editor rovníc nám umožňuje písať vzorce, rovnice, zložité výrazy a pod.

Pre prácu s editorom nám slúži panel s nástrojmi Rovnice.

V hornom rade sa nachádzajú  tlačidlá symbolov ako sú matematické operátory, relačné operátory, šípky, grécka abeceda.

V dolnom radešablóny pre písanie výrazov v zátvorkách, zlomkov, odmocnín, matíc atď.

Úloha1: Vyskúšajte vytvoriť nasledujúce výrazy:

Úloha2: Vytvorte vzorce uvedené v nasledujúcom súbore: rovnice (.doc).

Tabuľky vo Worde

Ak už mamé napísaný text a potrebujeme ho preformátovať do tabuľky, tak text musí mať struktúru stĺpcov, ktoré sú oddelené tabulátormi, aby program MS Word vedel stĺpce rozlíšiť. Text následne stačí označiť a vybrať príkaz Tabuľka -> Konvertovať text na tabuľku.

Ak chceme najskôr zostrojiť tabuľku a potom dopísať text, musíme poznať počet stĺpcov a riadkov. Návrh tabuľky vytvoríme príkazom Tabuľka -> Vložiť tabuľku, alebo tlačidlom tabulka-tlacidlo na paneli nástrojov.

Príkazy na prácu s tabuľkou sa nachádzajú v hlavnom paneli Tabuľka. Program MS Word nám umožňuje navrhnúť si vlastnú tabuľku cez príkaz Tabuľka -> Navrhnúť tabuľku.

Pre úpravu tabuľky je potrebný Panel s nástrojmi Tabuľky a orámovania, ktorý si zobrazíme kliknutím pravého tlačidla myšky na tabuľku a výberom možnosti Zobraziť panel s nástrojmi Tabuľky a orámovania.

Ako vytvoríme tabuľku:

 • každá tabuľka obsahuje bunky, ktoré bližšie popisujú, čo budú jednotlivé riadky a stĺpce obsahovať
 • vytvoríme si rozvrh hodín na pondelok
 • potrebujeme 2 riadky a 8 stĺpcov, čo si nastavíme cez Tabuľka -> Vložiť tabuľku
 • do prvého riadku  napíšeme poradové čísla hodín
 • do druhého riadku napíšeme rozvrh na pondelok

tabulka

 • jednotlivé údaje v tabuľke je potrebné naformátovať – typ písma, veľkosť písma, farbu písma, zarovnanie (vľavo, na stred, vpravo)
 • taktiež môžeme meniť výšku riadkov a šírku stĺpcov ťahaním myškou za čiary tabuľky alebo pomocov predelov buniek na pravítkach
 • ak chceme nastaviť presné rozmery buniek, vyberieme príkaz Tabuľka -> Výška a šírka bunky

formatovana-tabulka

 • ak chceme nastaviť typ a hrúbku čiary tabuľky, urobíme tak cez panel nástrojov oramovanie , dôležité je ale najskôr označiť časť tabuľky, ktorú chceme orámovať a potom vybrať druh čiary

vysledna-tabulka

 • ak chceme pridať na koniec tabuľky nový riadok, postavíme kurzor do vpravého dolného rohu tabuľky (do poslednej bunky) a stlačíme klávesu Tab (tabulátor)
 • ak by sme chceli vložiť na ľubovoľné miesto tabuľky nový riadok/stĺpec, tak klikneme na požadované miesto pravým tlačidlom myšky a vyberieme Vložiť riadok alebo stĺpec
 • ak by sme chceli zrušiť niektorú čiaru tabuľky, použijeme nástroj guma-tabulky

Úloha: Zostrojte v programe MS Word tabuľku vášho rozvrhu. Vytvorenú tabuľku sformátujte podľa vlastného uváženia.

Vzorový rozvrh:

vzorovy-rozvrh

Použitá literatúra:

MACHOVÁ, J. Informatika pre stredné školy, Práca s textom, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2002, ISBN 80-08-03295-2

ClipArt, Obrázky, WordArt

Množstvo kníh, časopisov, letákov je ilustrovaných. Program MS Word nám umožňuje obohatiť text o rôzne obrázky, fotografie, grafy a iné kresby.

Máme dve možnosti vkladania obrázkov do programu MS Word.

Prvou možnosťou je vložiť ClipArt. ClipArt je vlastná galéria obrázkov Wordu, ktoré môžeme upravovať, meniť ich veľkosť, farby…

ClipArt vložíme cez hlavné menu Vložiť -> Obrázok -> ClipArt alebo na paneli nástrojov cez tlačidlo .

V pravej časti programu MS Word sa nám otvorí okno, kde si zadáme kľúčové slovo, napr. počítač, ktoré chceme hľadať a potvrdíme OK. Následne sa vyhľadajú všetky obrázky počítača.

Následným kliknutím na obrázok, ktorý sme si vybrali, sa nám zobrazí na pracovnej ploche, kde si môžeme upraviť jeho veľkosť aj umiestnenie.

Druhou možnosťou je vložiť obrázok, ktorý máme uložený v pamäti PC, alebo ktorý vyhľadáme na internete a následne si ho uložíme do PC a vložíme do nášho textového dokumentu.

Vkladanie obrázkov zo súboru urobíme cez hlavné menu Vložiť -> Obrázok -> Zo súboru alebo cez tlačidlo na paneli nástrojov.

Otvorí sa nám dialógové okno, kde si zvolíme miesto, kde je uložený náš obrázok, vyberieme ho a klikneme na Vložiť.

Následne sa nám vloží obrázok do dokumentu a môžeme ho upravovať.

Pri úprave obrázkov by sa nám po označení obrázka ľavým kliknutím myšky na obrázok mal automaticky otvoriť Panel s nástrojmi Obrázok.

Ak by sa náhodou panel s nástrojmi Obrázok neotvoril, vyvoláme ho kliknutím pravého tlačidla myšky na obrázok a vyberieme ponuku Zobraziť panel s nástrojmi Obrázok.

Panel s nástrojmi obrázok obsahuje nasledujúce tlačidlá:

slúži na vloženie obrázku do dokumentu

slúži na zmenu farby obrázka – automatická farba, odtieň sivej, čierna a biela, vyblednutá farba

slúži na zvýšenie kontrastu

slúži na zníženie kontrastu

slúži na zvýšenie jasu obrázka

slúži na zníženie jasu obrázka

slúži na orezanie obrázka, vyrezanie časti, ktorú chceme, príp. nechceme

slúži na otočenie obrázka o 90 stupňov doľava

slúži na orámovanie obrázka s výberom štýlu čiary

slúži na kompresiu obrázkov

slúži na zalamvanie textu pred textom, za textom, rovno s textom atď

slúži na formátovanie obrázka – veľkosť, rozloženie, farby a čiary

slúži na nastavenie priehľadnej farby obrázka

slúži na vynulovanie predtým nastavených formátovaní obrázka

WortArt

WordArt predstavuje galériu štýlov textu, ktoré môžete pridať do dokumentov a vytvárať dekoratívne efekty, ako napríklad tieňovaný alebo zrkadlový text.

Program Microsoft Office PowerPoint 2007 umožňuje konverziu existujúceho textu na objekt WordArt.
Text WordArt je možné meniť ako ľubovoľný iný text v tvare.

Keď chceme pridať do dokumentu WordArt, v programe Microsoft Word 2003, urobíme tak nasledujúcim spôsobom:

1. klikneme v hlavnom menu na položku Vložiť

2. vyberieme Obrázok

3. otvorí sa nám ďalšia ponuka, kde nájdeme priamo WordArt

vlozit-wordart

Otvorí sa nám WordArt Galéria, kde si môžeme vybrať vzor WordArtu, ktorý chceme použiť.

wordart-galeria

Kliknutím si vyberieme vzor a stlačíme tlačidlo OK. Otvorí sa nám okno, kde môžeme napísať text, ktorý sa zobrazí ako WordArt a tento text si môžeme formátovať – zmeniť štýl písma, nastaviť veľkosť, formát písma (B, I, U).

wordart-nastavenie

Opäť klikneme na tlačidlo OK a zobrazí sa nám v dokumente WordArt.

wordart-informatika

Pre Microsoft Word 2007 platí nasledovné použitie WordArtu:

1. na záložke Insert / Vložiť klikneme na WordArt, kde sa nám zobrazí ponuka galérie WordArtu

wordart2007

2. po zvolení vzoru WordArtu sa nám otvorí okno, kde si nastavíme text, štýl písma, veľkosť a formát písma, ktoré bude zobrazené ako WordArt

wordart2007-nastavenie

3. po nastavení jednotlivých prvkov stačí kliknúť na tlačidlo OK a WordArt sa nám zobrazí v dokumente

wordart2007-informatika

Automatické tvary

Rôzne hviezdy, bubliny s textom vložíme príkazom Vložiť -> Obrázok -> Automatické tvary, ktoré sú súčasťou panela s nástrojmi Kreslenie.

Word nám ponúka niekoľko kreslených obrázkov, ktorými môžeme doplniť text. Práca s nimi je veľmi jednoduchá.

Sú to:

 • čiary
 • základné tvary
 • plné šípky
 • vývojové diagramy
 • hviezdy

automaticke-tvary


Úloha: Nakreslite podobný obrázok s využitím ClipArtu, WordArtu a automatických tvarov.

semafor

Efekty písma, horný a dolný index, symboly

Ak by sme potrebovali do textu vložiť rôzne efekty písma, s ktorými sa stretávame prevažne v matematike a v chémií, nájdeme ich cez hlavné menu Formát -> Písmo. Jedná sa o horný alebo dolný index.

Úloha: Napíšte nasledujúce výrazy:

hornydolny-index

Pre vkladanie písmen z iných jazykov, rôzne znaky, symboly, obrázky, šípky použijeme opäť hlavné menu Vložiť a  Symbol.

Otvorí sa nám okno, kde vyhľadáme symbol a vložíme ho do dokumentu.

Úloha: Napíšte krátky, jednoduchý príbeh (asi 10 viet), kde použijete symboly písma Wingdings.

Napríklad:

Použitá literatúra:

Machová, J. Informatika pre stredné školy – Práca s textom, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00533-9

Tabulátory

Pri tvorbe stĺpcov a tabuliek je dôležité používať tabulátory, aby sme dosiahli jednotný a usporiadaný vzhľad. Preto je vhodné slová a čísla oddeľovať pomocou tabulátorov.

Predvolené zarážky tabulátora

Sú umiestnené na vodorovnom pravítku v rovnakých odstupoch – 1,25 cm od seba. Avšak túto vzdialenosť môžeme meniť. Po týchto zarážkach sa pohybujeme klávesom Tab, späť sa pohybujeme klávesom Backspace.

predvolene-zarazky

Používaním predvolených zarážok tabulátora bude text v stĺpcoch zarovnaný vľavo s rovnakými rozostupmi.

Úloha: Usporiadajte text podľa predlohy.

uloha-predvolene-zarazky1

Vlastné zarážky tabulátora

Ponúkajú nám možnosť nastaviť si zarážky vľavo, vpravo, na stred a podľa desatinnej čiarky. Pri presúvaní kurzora pomocou klávesy Tab na najbližšiu zarážku sa text zarovná podľa typu zarážky, ktorú sme nastavili.

Vlastné zarážky sa taktiež umiestňujú na vodorovné pravítko stlačením ľavého tlačidla myši na zvolené miesto na pravítku. Dôležité je ale najskôr vybrať typ zarážky.

vlastne-tabulatory

Presunutie zarážky je jednoduché pomocou ťahania myši. Ak chceme zrušiť vlastnú zarážku, jednoducho ju presunieme mimo pravítka.

Vlastné zarážky majú vyššiu prioritu ako predvolené zarážky tabulátora. Čiže vložením vlastnéj zarážky sa predvolené rušia.

Zarážky môžeme presnejšie definovať príkazom Formát-> Tabulátory. Napr. môžeme definovať zrážke vodiaci znak, ktorýž vyplní priestor oddelený tabulátormi.

Odsek, formátovanie, zarovnanie, riadkovanie textu

Základným stavebným kameňom textových dokumentov je odsek. Úprava odseku a celého dokumentu sa nazýva formátovanie. Odsek môžeme definovaťako text ukončený klávesom Enter. Na konci odseku sa  vkladá znak, ktorý je neviditeľný. Pre kontrolu formátovania textu si môžeme zapnúť zobrazovanie netlačiteľných znakov tlačidlom na paneli nástrojov.

Okrem znaku pre koniec odseku sa v spomínanom režime zobrazia medzery (.), pevné medzery, tabulátory, zlomy strán, stĺpcov a iné.

netlacitelne-znaky

Odsadenie

Word nám ponúka veľa možností na odlíšenie odsekov ako sú odsadenie textu vo vodorovnom smere a medzery pred a za odsekom vo zvislom smere.

Posúvaním trojuholníkových značiek na vodorovom pravítku meníme vzdialenosť textu od okrajov vo vodorovnom smere. Zmeny sa prejavia v odseku, kde stojí kuror alebo vo všetkých označených odsekoch.

Oddeliť odseky môžeme aj pevnými medzerami v zvislom smere. Pevné medzery vložíme cez hlavné menu Formát -> Odsek. Opäť sa vložia na miesto, kde stojí kurzor alebo vo všetkých označených odsekoch.

Odsadenie odsekov tabulátorom:

odsadenie-tabulatorom

Odsadenie odsekov pevnými medzerami

odsadenie-pevnymi-medzerami

Zarovnanie textu

Na paneli nástrojov sa nachádzajú aj tlačidlá, ktoré slúžia na zarovnanie odsekov:

– zarovnanie vľavo

– zarovnanie na stred (používa sa pri nadpisoch)

– zarovnanie vpravo

– zarovnanie do bloku

Príklady:

Zarovnanie na stred

Zarovnanie vľavo

Zarovnanie vpravo

Úloha: Napíšte objednávku na školský výlet podľa predlohy. Zachovajte zarovnanie a odsadenie odsekov.

vylet

Riadkovanie

Hustotu riadkov nastavíme riadkovaním, to znamená, že môžeme nastaviť rozostupy medzi jednotlivými riadkami. Výšku riadka ovlyvňuje veľkosť písma a pevné medzery.

Používame na to tlačidlo  na paneli nástrojov alebo si riadkovanie možeme nastaviť cez hlavné menu Formát -> Odsek.

V bežnej korešpondencií, v seminárnych a diplomových prácach sa používa riadkovanie 1,5 riadka.

Úloha: Napíšte svoj Curriculum Vitae (stručný životopis), ktorý musí obsahovať základné údaje: meno, dátum narodenia, bydlisko, vzdelanie, záujmy a záľuby, plány daľšieho štúdia a pod. Text upravte a uložte na pracovnú plochu.

Príklad:

Odrážky, číslovanie, viacúrovňový zoznam

Odrážky

Keď potrebujeme napísať zoznam, ktorý má byť uvedený v danom texte, použijeme na to tlačidlo , čím zapneme odrážky alebo klikneme a Formát -> Odrážky a číslovanie.

Vyroluje sa nám ponuka, kde si môžeme vybrať viacero typov odrážok.

odrazky

Potom nám stačí napísať text, ktorý má byť v jednotlivých odrážkach. Vždy na konci textu, keď stlačíme Enter, tak sa kurzor automaticky presunie na nový riadok a zobrazí sa ďalšia odrážka.

Ak chceme nastaviť odsadenie odrážky, urobíme to tlačidlami odsadenie, ktoré nám daný zoznam odsadia buď doľava alebo doprava.

Úloha: Napíšte nasledujúci zoznam podľa predlohy:

Číslovanie zoznamov

Číslovanie slúži na podobné účely ako odrážky, avšak namiesto odrážok používame čísla, ktoré môžu, ale aj nemusia priradiť veciam v zozname svoju dôležitosť. Napríklad keď chceme napísať výsledky žiakov, ktorí sa zúčastnili na súťaži a ktorí zvíťazili, stačí, keď klikneme na  a píšeme mená žiakov. Alebo taktiež klikneme na Formát -> Odrážky a číslovanie.

Aj tu sa nám vyroluje ponuka, kde si môžeme vybrať viacero typov číslovania. Postup je podobný ako pri odrážkach.

Viacúrovňový zoznam

Pri členení textu na kapitoly (1., 2., …) a podkapitoly (1.1, 1.2, …) sa využíva viacúrovňový zoznam. Na nižšiu úroveň môžeme prejsť klávesou Tab, späť o úroveň vyššie klávesou Shift+Tab.

Úloha: Vytvorte viacúrovňový číslovaný zoznam podľa predlohy:

viacurovnovy-zoznam

Práca so súborom – uloženie, otvorenie, vytlačenie dokumentu

Uloženie dokumentu

Dokument, ktorý sme vytvorili v programe MS Word, uložíme cez hlavné menu, kde vyberieme ponuku Súbor a položku Uložiť ako

Otvorí sa nám okno, kde si zvolíme kam uložíme náš dokument a napíšeme názov dokumetu. Nakoniec potvrdíme tlačidlo Uložiť.

Uložiť dokument môžeme aj cez tlačidlo na paneli nástrojov .

Otvorenie dokumentu

Dokument, ktorý už máme vytvorený, otvoríme v programe MS Word cez hlavné menu, kde vyberieme Súbor a Otvoriť. Alebo pomocou tlačidla na paneli nástrojov .

Zobrazí sa nám okno, kde si vyberieme kde je umiestnený súbor a potom konkrétny názov súboru, ktorý chceme otvoriť.

Ak by sme chceli otvoriť nový súbor, tak opäť cez hlavné menu -> Súbor -> Nový.

Alebo cez tlačidlo na paneli nástrojov .

Úloha: Otvorte program MS Word a do prázdneho dokumentu napíšte nasledujúci text. Potom ho uložte na pracovnú plochu PC pod názvom prvy.doc.

Objavom kníhtlače sa papier stal najdôležitejším prostriedkom na uchovávanie a šírenie informácií. Vlastná sadzba, teda predlohy pre tlač, sa robila ručne a až do 19. storočia bola jedinou metódou na rozmnožovanie textu. Mnoho storočí sa textové dokumenty uchovávali na papieri v písanej či tlačenej podobe. Napriek nevyhnutnosti uchovávania informácií na pamäťových médiách, tlačená forma dokumentu zostáva naďalej alternatívnym prostriedkom prístupu k informáciám. Predsa len vytlačená kniha sa číta lepšie, ako jej elektronická podoba. Tlač dokumentov v prostredí textového editora ponúka veľa možností vhodného nastavenia.

Tlačenie súboru

Keď chceme vytlačiť nami vytvorený súbor, alebo súbor s ktorým pracujeme, je vhodné najskôr si zobraziť súbor pred tlačou, aby sme vedeli, či je taký, aký si predstavujeme. Čiže v hlavnom menu si vyberieme položku Súbor a možnosť Ukážka pred tlačou.

Alebo na paneli nástrojov klikneme na tlačidlo .

Otvorí sa nám okno Tlačiť, kde si nastavíme vlastnosti tlače:

 • veľkosť papiera (A4, A5, …)
 • počet vytlačených kópií
 • zoradenie strán pri tlači
 • rozsah tlače – všetky strany, aktuálna strana alebo výber strán
 • výber a nastavenie tlačiarne

Následne stačí potvrdiť tlačilo OK a dokument sa nám vytlačí na pripojenej tlačiarni.

Vytlačiť dokument môžeme aj cez tlačidlo na paneli nástrojov .

Úloha: Otvorte súbor prvy.doc z predchádzajúcej úlohy a dopíšte nasledujúci text. Súbor potom uložte a zavrite.

Objav a vývoj písacieho stroja predstavuje krok k mechanizácií zápisu a rozmnožovaniu textov – samozrejme, naďalej na papieri. Teda už nie na kamenné steny jaskyne, nie na papyrus, ani na hlinené tabuľky Sumerov.

Úloha: Napíšte upútavku, plagát, program na Deň otvorených dverí na našej školy. Čo všetko by ste chceli ukázať návštevníkom školy.

Použitá literatúra:

Machová, J. Informatika pre stredné školy – Práca s textom, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00533-9