Mesačné archívy: január 2010

Tabuľky vo Worde

Ak už mamé napísaný text a potrebujeme ho preformátovať do tabuľky, tak text musí mať struktúru stĺpcov, ktoré sú oddelené tabulátormi, aby program MS Word vedel stĺpce rozlíšiť. Text následne stačí označiť a vybrať príkaz Tabuľka -> Konvertovať text na tabuľku.

Ak chceme najskôr zostrojiť tabuľku a potom dopísať text, musíme poznať počet stĺpcov a riadkov. Návrh tabuľky vytvoríme príkazom Tabuľka -> Vložiť tabuľku, alebo tlačidlom tabulka-tlacidlo na paneli nástrojov.

Príkazy na prácu s tabuľkou sa nachádzajú v hlavnom paneli Tabuľka. Program MS Word nám umožňuje navrhnúť si vlastnú tabuľku cez príkaz Tabuľka -> Navrhnúť tabuľku.

Pre úpravu tabuľky je potrebný Panel s nástrojmi Tabuľky a orámovania, ktorý si zobrazíme kliknutím pravého tlačidla myšky na tabuľku a výberom možnosti Zobraziť panel s nástrojmi Tabuľky a orámovania.

Ako vytvoríme tabuľku:

 • každá tabuľka obsahuje bunky, ktoré bližšie popisujú, čo budú jednotlivé riadky a stĺpce obsahovať
 • vytvoríme si rozvrh hodín na pondelok
 • potrebujeme 2 riadky a 8 stĺpcov, čo si nastavíme cez Tabuľka -> Vložiť tabuľku
 • do prvého riadku  napíšeme poradové čísla hodín
 • do druhého riadku napíšeme rozvrh na pondelok

tabulka

 • jednotlivé údaje v tabuľke je potrebné naformátovať – typ písma, veľkosť písma, farbu písma, zarovnanie (vľavo, na stred, vpravo)
 • taktiež môžeme meniť výšku riadkov a šírku stĺpcov ťahaním myškou za čiary tabuľky alebo pomocov predelov buniek na pravítkach
 • ak chceme nastaviť presné rozmery buniek, vyberieme príkaz Tabuľka -> Výška a šírka bunky

formatovana-tabulka

 • ak chceme nastaviť typ a hrúbku čiary tabuľky, urobíme tak cez panel nástrojov oramovanie , dôležité je ale najskôr označiť časť tabuľky, ktorú chceme orámovať a potom vybrať druh čiary

vysledna-tabulka

 • ak chceme pridať na koniec tabuľky nový riadok, postavíme kurzor do vpravého dolného rohu tabuľky (do poslednej bunky) a stlačíme klávesu Tab (tabulátor)
 • ak by sme chceli vložiť na ľubovoľné miesto tabuľky nový riadok/stĺpec, tak klikneme na požadované miesto pravým tlačidlom myšky a vyberieme Vložiť riadok alebo stĺpec
 • ak by sme chceli zrušiť niektorú čiaru tabuľky, použijeme nástroj guma-tabulky

Úloha: Zostrojte v programe MS Word tabuľku vášho rozvrhu. Vytvorenú tabuľku sformátujte podľa vlastného uváženia.

Vzorový rozvrh:

vzorovy-rozvrh

Použitá literatúra:

MACHOVÁ, J. Informatika pre stredné školy, Práca s textom, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2002, ISBN 80-08-03295-2

Úprava zvuku v programe Audacity

Citujme z oficiálneho zdroja: Audacity je voľne dostupný softvér, vyvíjaný skupinou dobrovoľníkov a distribuovaný pod GNU General Public License (GPL).

Program Audacity spadá do kategórie otvoreného softvéru (ang. open source software) a je určený na editáciu zvuku. Preto sa nazýva aj zvukový editor.

Rozhranie je naskutku jednoduché, preto si vysvetlíme len základné veci.

Na začiatku práce so zvukovým súborom a na jeho konci budeme často používať položku Súbor/File v hornej lište pracovného prostredia programu (obrázok nižšie).

Súbor/File ponuka

Potom je to ponuka šiestich ovládacích prvkov na posun dopredu/dozadu, prehratie zvukovej stopy, záznam novej zvukovej stopy, pauza a stop (obrázok nižšie).

Šesť ovládacích tlačidiel

Ak chceme upraviť celú zvukovú stopu, tak ju vyberieme pomocou Ctrl+A a potom pomocou na to vhodných položiek v lište zvolíme, čo so ňou chceme dosiahnuť.

Podľa § 28 autorského zákona môžeme v rámci vyučovania použiť časť diela, alebo krátke dielo bez súhlasu autora a bez poplatku na edukačné účely. To znamená, že môžeme v tomto prípade v rámci vyučovania použiť výsek ľubovoľnej hudobnej skladby. Samozrejme nemôžeme ju uverejniť na tejto stránke, lebo nemusí sekundárne slúžiť len na edukačné účely. Z tohto dôvodu je krátke dielo poskytnuté výhradne žiakom mojich tried v rámci riadneho vyučovania.

Niekoľko základných efektov Audacity

Otvoríme si úsek skladby pomocou Lišty – Súbor – Otvoriť (File – Open) a označíme ju pomocou Ctrl+A.

Prostredníctvom Lišty – Efekty (Efects) vyberieme efekt, ktorý chceme na označený úsek skladby použiť. Často sa môžeme stretnúť s týmito efektami:

 • Do stratena (ang. Fade Out) – koniec zvukovej stopy plynule zoslabuje až na jej konci nie je nič počuť.
 • Postupný nábeh (ang. Fade In) – plynulý nábeh zvukovej stopy z jej tichej fázy.
 • Odstránenie šumu – ak sa vo zvukovej stope nachádza nechcený šum, tento sa zredukuje na minimálnu mieru. Treba dávať pozor na množstvo dstráneného šumu, pretože niekedy sa odreže aj zvuk, ktorý už šumom nemusí byť.
 • Zosilniť – ak je skladba moc tichá alebo moc nahlas, môžeme ju upraviť o istý počet decibelov. Takto si napríklad môžeme vyladiť vlastnú kompiláciu, kde chceme docieliť rovnakú hlasitosť každej skladby.