Mesačné archívy: november 2009

Efekty písma, horný a dolný index, symboly

Ak by sme potrebovali do textu vložiť rôzne efekty písma, s ktorými sa stretávame prevažne v matematike a v chémií, nájdeme ich cez hlavné menu Formát -> Písmo. Jedná sa o horný alebo dolný index.

Úloha: Napíšte nasledujúce výrazy:

hornydolny-index

Pre vkladanie písmen z iných jazykov, rôzne znaky, symboly, obrázky, šípky použijeme opäť hlavné menu Vložiť a  Symbol.

Otvorí sa nám okno, kde vyhľadáme symbol a vložíme ho do dokumentu.

Úloha: Napíšte krátky, jednoduchý príbeh (asi 10 viet), kde použijete symboly písma Wingdings.

Napríklad:

Použitá literatúra:

Machová, J. Informatika pre stredné školy – Práca s textom, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00533-9

Zásady pri tvorbe prezentácií, pravidlá prezentovania

Zásady pri tvorbe prezentácií

 • prvá strana obsahuje názov prezentácie, meno prezentujúceho, názov organizácie
 • posledná strana obsahuje poďakovanie za pozornosť a kontakt na autora
 • nezabudnúť na použitú literatúru – väčšinou sa uvádza na predposlednom snímku
 • ciel – definovať cieľ, ktorý má naša prezentácia splniť
 • najviac 12 (maximálne 15) riadkov
 • rozsah prezentácie 10 – 15 snímok
 • text prezentácie je obyčajne vo forme odrážok (nie vo forme viet)
 • nesnažíme sa použiť počas jednej prezentácie viac ako 3 fonty písma
 • dávame dôraz na farebný kontrast písma, podkladu a obrázkov
 • dodržiavať jednotný dizajn pre prezentáciu ( nemeniť farby pozadia a písma)
 • pri vkladaní prechodov a efektov nesnažme sa prezentáciu prehltiť, pretože to ruší
  celkový priebeh prezentácie
 • nepreháňame ani zvukové efekty, ktoré často rušia hlasový prejav toho kto prezentáciu vedie
 • vkladáme video len krátke
 • obrázky a grafy vkladáme s krátkym popisom a musia korešpondovať s témou

Pravidlá prezentovania:

 • ten kto prezentáciu vedie je podrobne informovaný o obsahu a čarom svojej osobnosti dodáva prezentácii osobitný náboj atmosféry
 • počas prezentácie určuje tempo prezentácie, sleduje reakcie divákov
 • samotný obsah prezentácie prednášajúci nečíta – to diváci aj tak vidia, ale obsah jednotlivých
  snímok tvorí kostru jeho sprievodného slova
 • prednášajúci dodržiava zásady rétoriky, hovorí zreteľne a dostatočne hlasno, snaží sa meniť tempo a dynamiku reči,
  nehovorí unudeným, monotónnym hlasom „uspávača hadov „, ktorý uspí každé publikum,
 • nepoužívame parazitné slová (vlastne, že, no, eeee, …)
 • ak to obsah témy dovolí, je vhodný aj vtip na odľahčenie atmosféry a nadviazanie lepšieho
  kontaktu s publikom

*** Pravidlo 10/20/30: 10 snímok, 20 minút a písmo veľké aspoň 30 bodov ***

Použitá literatúra:

http://www.gymhe.wz.cz/oskole/zasady.pdf

MS PowerPoint – prezentácie

Program MS PowerPoint je určený na prezentácie. To znamená, že keď vyrobíte nový produkt, tak ho treba aj nejakou formou prezentovať svetu. MS PowerPoint je nástroj práve na to. Poďme si ho stručne predstaviť a vytvoriť aj jednoduchú prezentáciu.

Nastavenie farebnosti prezentácie

Prvým krokom je vybratie farebnosti pozadia a písma. Je lepšie voliť kontrastné farby, aby si písmo dobre čítalo na pozatí snímkov.

Po vybratí ponuky View – Slide Master sa nám otvorí ponuka, kde si farebnosť celej našej budúcej prezentácie jednoducho nastavíme. Svojím spôsobom vytvárame predlohu pre prezentáciu.

Ďalej sa postavíme na koreňové rozloženie snímok, ktoré vidíme v ľavej ponuke úplne hore a vyberieme farbu pozadia našej prezentácie.

Potom si nastavíme farbu písma (popredia). Najprv nastavíme nadpisy a potom text, ktorý nesie hlavný obsah. Pre nastavenie štýlu nadpisov sa do koreňového rozloženia postavíme na príslušný objekt kliknutím myšou a vyberieme nastavenia, ktoré požadujeme.

Pre telo hlavného obsahu nastavíme farebnosť obdobným spôsobom.

Nastavenie farebnosti pre celú prezentáciu je hotové, môžeme ju ísť vytvoriť. Ponuku tvorby predlohy prezentácie zatvoríme.

Tvorba prezentácie

Prvná snímka, ktorá nám je poskytnutá, je nadpis a podnadpis, ktoré stručne popisujú, o čom prezentácia bude.

Pridáme novú snímku.

Do vytvorenej snímky pridáme obsah, v tomto prípade obrázok.

Obdobným spôsobom pridáme snímky, ktoré môžu obsahovať video, zvuk, text. Záleží od okolností, pre ktoré prezentáciu vytvárame. Na záver pridáme snímku so zdrojmi, odkiaľ sme obsah prezentácie čerpali. Je to kvôli tomu, že druhá strana, od ktorej bol obsah požičaný, to môže vnímať ako krádež a prípadne nás zažalovať. Musíme preto dodržiavať autorský zákon a nekopírovať nič svojvoľne.

Posledná snímka je „poďakovanie“.

Kompletná ukážková prezentácia je k dispozícii na stiahnutie ako PPTX (PowerPoint 2007) aj ako PPT (PowerPoint 2003).

Úloha: Navrhnite vlastnú prezentáciu na ľubovoľnú tému, ktorá bude mať 5 snímok (slidov) a prvá snímka bude obsahovať nadpis a na nasledujúcich bude text a aspoň jeden obrázok.

Tvorba prezentácie, vkladanie snímok a návrhy

Pri samotnej tvorbe konkrétnej prezentácie je potrebné najskôr si stanoviť cieľ a obsah prezentácie. Je potrebné dopredu si pripraviť osnovu prezentácie a jej názov.

Pre začiatok tvorby prezentácie si cez hlavnú ponuku Súbor nastavíme stranu (Nastavenie strany), kde máme možnosť nastavenia veľkosti a orientácie snímok, číslovanie snímok, nastavenie orientácie podkladov a prehľadu.

nastavenie-strany

Keď máme nastavenú stranu, tak začneme prvou snímkou.

Prvá snímka má obsahovať názov našej prezentácie, naše meno (meno autora) a aj názov organizácie, pod ktorú spadá daný prezentujúci (názov firmy, pracoviska, školy, inštitúcie).

Štandardné rozloženie prvej snímky býva nastavené na vloženie nadpisu a podnadpisu.

prva-snimka

Kliknutím do rámčeka sa nám aktivuje písanie, kde uvedieme názov prezentácie ako nadpis, a naše meno ako podnadpis. Samozrejme ak naša prezentácia obsahuje okrem nadpisu aj podnadpis, tak meno autora prezentácie môžeme vložiť dodatočne na iné miesto.

Ak by sme chceli zmeniť rozloženie snímky, tak cez hlavnú ponuku Formát-> Rozloženie snímky. V pravej časti pracovnej plochy sa nám otvorí okno s rôznymi rozloženiami snímok a my si vyberieme podľa toho, aké potrebujeme.

rozlozenie-snimky

Skôr ako začneme vytvárať samotný obsah prezentácie, mali by sme ešte nastaviť návrh snímky.

Návrh snímky obsahuje výber farebného a grafického pozadia snímky a možnosť výberu z ponuky pripravených návrhov snímok.

Nastavenie návrhu snímok zrealizujeme cez hlavnú ponuku Formát -> Návrh snímky. V pravej časti pracovnej plochy sa nám otvorí okno, kde máme na výber už vopred nastavené návrhy snímok. Môžeme si niektorý vybrať.

navrhy-snimok

Keď si zvolíme niektorý návrh snímky, môžeme si ho ešte farebne upraviť. To znamená, že každému návrhu snímky odpovedá 3 až 9 farebných schém. Každá farebná schéma určuje základnú farbu pozadia daného návrhu snímky, ale aj farby a výplne jednotlivých objektov.

Farebné schémy môžeme nastaviť, keď sa nám cez hlavné menu Formát-> Návrhy snímok otvorí na pracovnej ploche v pravej časti ponuka návrhov snímok, tak vyberieme hore Farebné schémy.

farebne-schemy

Každú farebnú schému si môžeme upraviť podľa vlastných predstáv.

uprava-farebnej-schemy

Program MS PowerPoint nám taktiež umožňuje nastaviť si vlastné pozadie snímky cez hlavnú ponuku Formát -> Pozadie.

Keď máme nastavené návrhy snímok, ktoré sme si zvolili, prípadne upravili podľa naších predstáv, môžeme prejsť k pridávaniu snímok.

Na úvodnej snímke máme napísaný nadpis a naše meno. Samozrejme nastavíme si veľkosť písma a zarovnanie podľa našich predstáv.

uvodna-snimka

Novú snímku pridáme cez hlavnú ponuku Vložiť-> Nová snímka

alebo na paneli nástrojov je tlačidlom

Vloží sa nám nová snímka s už nastaveným návrhom snímky, kde dopíšeme text.

Takto postupne pridávame nové snímky, kde si nastavujeme rozloženie snímky podľa toho, či potrebujeme vkladať iba text, alebo text a obrázok, iba obrázok, graf, tabuľku a ďaľšie objekty.

druha-snimka

Napr. pri vkladaní obrázka daný obrázok buď skopírujeme do prezentácie, alebo ho vložíme z miesta, kde ho máme uložený.

tretia-snimka

Podobným spôsobom môžeme pridať zvuk, video, tabuľku, ClipArt, WordArt, …

Úloha: Skúste sami, podľa predchádzajúceho postupu vytvoriť krátku prezentáciu (5 snímok), ktorá bude obsahovať názov prezentácie, text, obrázok, použité zdroje a poďakovanie.

Tabulátory

Pri tvorbe stĺpcov a tabuliek je dôležité používať tabulátory, aby sme dosiahli jednotný a usporiadaný vzhľad. Preto je vhodné slová a čísla oddeľovať pomocou tabulátorov.

Predvolené zarážky tabulátora

Sú umiestnené na vodorovnom pravítku v rovnakých odstupoch – 1,25 cm od seba. Avšak túto vzdialenosť môžeme meniť. Po týchto zarážkach sa pohybujeme klávesom Tab, späť sa pohybujeme klávesom Backspace.

predvolene-zarazky

Používaním predvolených zarážok tabulátora bude text v stĺpcoch zarovnaný vľavo s rovnakými rozostupmi.

Úloha: Usporiadajte text podľa predlohy.

uloha-predvolene-zarazky1

Vlastné zarážky tabulátora

Ponúkajú nám možnosť nastaviť si zarážky vľavo, vpravo, na stred a podľa desatinnej čiarky. Pri presúvaní kurzora pomocou klávesy Tab na najbližšiu zarážku sa text zarovná podľa typu zarážky, ktorú sme nastavili.

Vlastné zarážky sa taktiež umiestňujú na vodorovné pravítko stlačením ľavého tlačidla myši na zvolené miesto na pravítku. Dôležité je ale najskôr vybrať typ zarážky.

vlastne-tabulatory

Presunutie zarážky je jednoduché pomocou ťahania myši. Ak chceme zrušiť vlastnú zarážku, jednoducho ju presunieme mimo pravítka.

Vlastné zarážky majú vyššiu prioritu ako predvolené zarážky tabulátora. Čiže vložením vlastnéj zarážky sa predvolené rušia.

Zarážky môžeme presnejšie definovať príkazom Formát-> Tabulátory. Napr. môžeme definovať zrážke vodiaci znak, ktorýž vyplní priestor oddelený tabulátormi.

Popis pracovného prostredia PowerPoint a ovládanie programu

Microsoft PowerPoint je grafický program, ktorý je určený na vytváranie a predvádzanie prezentácií.

Prezentácia je obsahovo a formálne ucelená séria snímok prezentujúca a vysvetľujúca určitý problém.

Snímka (slide) je jedna obrazovka s ľubovoľnými vloženými objektami.

Do prezentácie môžeme vložiť nasledujúce objekty:

 • text
 • WordArt
 • obrázky a fotografie
 • ClipArt a animácie
 • tabuľky
 • grafy
 • schémy a automatické tvary
 • video a zvuk
 • hypertextové odkazy

Využitie programu MS PowerPoint:

 • vo vzdelávacom procese v školách, pri školeniach a kurzoch
 • pri obchodných jednaniach, pri ukážkach tovarov a ponukách služieb
 • pri poradách, pri prezentovaní stratégií, zámerov, plánov a výsledkov

Možnosti prezentácie:

 • na monitore PC
 • v počítačovej sieti LAN alebo WAN
 • veľkoplošnou zobrazovacou jednotkou
 • publikovaním v sieti www
 • tlačeným textom
 • priehľadnými fóliami

Popis pracovného prostredia

prezentacie

Hlavná ponuka:

Tlačidlo Súbor obsahuje štandardné tlačidla ako Nový, Otvoriť, Uložiť, Uložiť ako, Nastavenie strany, Ukážka pred tlačou, Tlačiť, … Ich funckie sú podobné ako v programe MS Word.

V tlačidle Súbor nájdeme aj príkaz Odoslať, kde vyberieme možnosť Program Microsoft Office Word. Tu si môžeme našu prezentáciu odoslať do programu MS Word.

poslanie-do-wordu

Tlačidlo Úpravy obsahuje príkazy Späť, Vystrihnúť, Kopírovať, Prilepiť, Odstrániť snímku, Hľadať, Nahradiť

Tlačidlo Zobraziť obsahuje príkaz Normálne, ktoré nám zobrazí klasické, štandardne nastavené rozloženie pracovného prostredia MS PowerPoint.

 • Príkaz Radenie snímok nám zoradí snímky všetky postupne za sebou

radenie-snimok

 • Príkaz Prezentácia (F5) nám spustí našu prezentáciu, ktorú ukončíme klávesom Esc.
 • Tlačidlo Zobraziť obsahuje ešte príkazy Hlavička a päta, Lupa, Panely s nástrojmi, Predloha, o ktorých bližšie v nasledujúcich kapitolách

Tlačidlo Vložiť obsahuje príkazy Nová snímka, ktorým vložíme novú snímku, ďalej Dátum a čas, Obrázok, Graf, Tabuľka, …

Tlačidlo Formát obsahuje príkazy Písmo, Odrážky a číslovanie, Zarovnanie, Riadkovanie, Návrh snímky, Rozloženie snímky, Pozadie, …

Tlačidlo Nástroje obsahuje príkazy Pravopis, Jazyk, Makro, Doplnky, Možnosti, …

Tlačidlo Prezentácia obsahuje príkazy Spustiť prezentáciu, Nastaviť prezentáciu, Vyskúšať časovanie, Schémy animácií, Vlastné animácie, Prechod snímky, Skryť snímku, …

Odsek, formátovanie, zarovnanie, riadkovanie textu

Základným stavebným kameňom textových dokumentov je odsek. Úprava odseku a celého dokumentu sa nazýva formátovanie. Odsek môžeme definovaťako text ukončený klávesom Enter. Na konci odseku sa  vkladá znak, ktorý je neviditeľný. Pre kontrolu formátovania textu si môžeme zapnúť zobrazovanie netlačiteľných znakov tlačidlom na paneli nástrojov.

Okrem znaku pre koniec odseku sa v spomínanom režime zobrazia medzery (.), pevné medzery, tabulátory, zlomy strán, stĺpcov a iné.

netlacitelne-znaky

Odsadenie

Word nám ponúka veľa možností na odlíšenie odsekov ako sú odsadenie textu vo vodorovnom smere a medzery pred a za odsekom vo zvislom smere.

Posúvaním trojuholníkových značiek na vodorovom pravítku meníme vzdialenosť textu od okrajov vo vodorovnom smere. Zmeny sa prejavia v odseku, kde stojí kuror alebo vo všetkých označených odsekoch.

Oddeliť odseky môžeme aj pevnými medzerami v zvislom smere. Pevné medzery vložíme cez hlavné menu Formát -> Odsek. Opäť sa vložia na miesto, kde stojí kurzor alebo vo všetkých označených odsekoch.

Odsadenie odsekov tabulátorom:

odsadenie-tabulatorom

Odsadenie odsekov pevnými medzerami

odsadenie-pevnymi-medzerami

Zarovnanie textu

Na paneli nástrojov sa nachádzajú aj tlačidlá, ktoré slúžia na zarovnanie odsekov:

– zarovnanie vľavo

– zarovnanie na stred (používa sa pri nadpisoch)

– zarovnanie vpravo

– zarovnanie do bloku

Príklady:

Zarovnanie na stred

Zarovnanie vľavo

Zarovnanie vpravo

Úloha: Napíšte objednávku na školský výlet podľa predlohy. Zachovajte zarovnanie a odsadenie odsekov.

vylet

Riadkovanie

Hustotu riadkov nastavíme riadkovaním, to znamená, že môžeme nastaviť rozostupy medzi jednotlivými riadkami. Výšku riadka ovlyvňuje veľkosť písma a pevné medzery.

Používame na to tlačidlo  na paneli nástrojov alebo si riadkovanie možeme nastaviť cez hlavné menu Formát -> Odsek.

V bežnej korešpondencií, v seminárnych a diplomových prácach sa používa riadkovanie 1,5 riadka.

Úloha: Napíšte svoj Curriculum Vitae (stručný životopis), ktorý musí obsahovať základné údaje: meno, dátum narodenia, bydlisko, vzdelanie, záujmy a záľuby, plány daľšieho štúdia a pod. Text upravte a uložte na pracovnú plochu.

Príklad:

Odrážky, číslovanie, viacúrovňový zoznam

Odrážky

Keď potrebujeme napísať zoznam, ktorý má byť uvedený v danom texte, použijeme na to tlačidlo , čím zapneme odrážky alebo klikneme a Formát -> Odrážky a číslovanie.

Vyroluje sa nám ponuka, kde si môžeme vybrať viacero typov odrážok.

odrazky

Potom nám stačí napísať text, ktorý má byť v jednotlivých odrážkach. Vždy na konci textu, keď stlačíme Enter, tak sa kurzor automaticky presunie na nový riadok a zobrazí sa ďalšia odrážka.

Ak chceme nastaviť odsadenie odrážky, urobíme to tlačidlami odsadenie, ktoré nám daný zoznam odsadia buď doľava alebo doprava.

Úloha: Napíšte nasledujúci zoznam podľa predlohy:

Číslovanie zoznamov

Číslovanie slúži na podobné účely ako odrážky, avšak namiesto odrážok používame čísla, ktoré môžu, ale aj nemusia priradiť veciam v zozname svoju dôležitosť. Napríklad keď chceme napísať výsledky žiakov, ktorí sa zúčastnili na súťaži a ktorí zvíťazili, stačí, keď klikneme na  a píšeme mená žiakov. Alebo taktiež klikneme na Formát -> Odrážky a číslovanie.

Aj tu sa nám vyroluje ponuka, kde si môžeme vybrať viacero typov číslovania. Postup je podobný ako pri odrážkach.

Viacúrovňový zoznam

Pri členení textu na kapitoly (1., 2., …) a podkapitoly (1.1, 1.2, …) sa využíva viacúrovňový zoznam. Na nižšiu úroveň môžeme prejsť klávesou Tab, späť o úroveň vyššie klávesou Shift+Tab.

Úloha: Vytvorte viacúrovňový číslovaný zoznam podľa predlohy:

viacurovnovy-zoznam

Práca so súborom – uloženie, otvorenie, vytlačenie dokumentu

Uloženie dokumentu

Dokument, ktorý sme vytvorili v programe MS Word, uložíme cez hlavné menu, kde vyberieme ponuku Súbor a položku Uložiť ako

Otvorí sa nám okno, kde si zvolíme kam uložíme náš dokument a napíšeme názov dokumetu. Nakoniec potvrdíme tlačidlo Uložiť.

Uložiť dokument môžeme aj cez tlačidlo na paneli nástrojov .

Otvorenie dokumentu

Dokument, ktorý už máme vytvorený, otvoríme v programe MS Word cez hlavné menu, kde vyberieme Súbor a Otvoriť. Alebo pomocou tlačidla na paneli nástrojov .

Zobrazí sa nám okno, kde si vyberieme kde je umiestnený súbor a potom konkrétny názov súboru, ktorý chceme otvoriť.

Ak by sme chceli otvoriť nový súbor, tak opäť cez hlavné menu -> Súbor -> Nový.

Alebo cez tlačidlo na paneli nástrojov .

Úloha: Otvorte program MS Word a do prázdneho dokumentu napíšte nasledujúci text. Potom ho uložte na pracovnú plochu PC pod názvom prvy.doc.

Objavom kníhtlače sa papier stal najdôležitejším prostriedkom na uchovávanie a šírenie informácií. Vlastná sadzba, teda predlohy pre tlač, sa robila ručne a až do 19. storočia bola jedinou metódou na rozmnožovanie textu. Mnoho storočí sa textové dokumenty uchovávali na papieri v písanej či tlačenej podobe. Napriek nevyhnutnosti uchovávania informácií na pamäťových médiách, tlačená forma dokumentu zostáva naďalej alternatívnym prostriedkom prístupu k informáciám. Predsa len vytlačená kniha sa číta lepšie, ako jej elektronická podoba. Tlač dokumentov v prostredí textového editora ponúka veľa možností vhodného nastavenia.

Tlačenie súboru

Keď chceme vytlačiť nami vytvorený súbor, alebo súbor s ktorým pracujeme, je vhodné najskôr si zobraziť súbor pred tlačou, aby sme vedeli, či je taký, aký si predstavujeme. Čiže v hlavnom menu si vyberieme položku Súbor a možnosť Ukážka pred tlačou.

Alebo na paneli nástrojov klikneme na tlačidlo .

Otvorí sa nám okno Tlačiť, kde si nastavíme vlastnosti tlače:

 • veľkosť papiera (A4, A5, …)
 • počet vytlačených kópií
 • zoradenie strán pri tlači
 • rozsah tlače – všetky strany, aktuálna strana alebo výber strán
 • výber a nastavenie tlačiarne

Následne stačí potvrdiť tlačilo OK a dokument sa nám vytlačí na pripojenej tlačiarni.

Vytlačiť dokument môžeme aj cez tlačidlo na paneli nástrojov .

Úloha: Otvorte súbor prvy.doc z predchádzajúcej úlohy a dopíšte nasledujúci text. Súbor potom uložte a zavrite.

Objav a vývoj písacieho stroja predstavuje krok k mechanizácií zápisu a rozmnožovaniu textov – samozrejme, naďalej na papieri. Teda už nie na kamenné steny jaskyne, nie na papyrus, ani na hlinené tabuľky Sumerov.

Úloha: Napíšte upútavku, plagát, program na Deň otvorených dverí na našej školy. Čo všetko by ste chceli ukázať návštevníkom školy.

Použitá literatúra:

Machová, J. Informatika pre stredné školy – Práca s textom, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00533-9

Nastavenie parametrov textu – veľkosť písma, štýl písma, formát písma, farba písma

Veľkosť písma

Pri písaní textu vo Worde používame rôzne veľkosti písma. Inou veľkosťou písma píšeme nadpisy, inou zase bežný text, inak napíšeme niečo dôležité, inak poznámku a pod.
Veľkosť písma si nastavíme konkrétnym výberom na paneli nástrojov alebo klikneme v hlavnom menu na Formát -> Písmo a tam si nastavíme veľkosť písma

Štýl písma

Podobne ako veľkosť písma si môžeme vo Worde nastaviť aj štýl písma. Ten vyberie na paneli nástrojov alebo v hlavnom menu cez Formát -> Písmo a nastavíme si štýl písma

Úloha: Napíšte piatimi štýlmi písma, ktoré bude mať veľkosť 16, túto krátku vetu: Na hodine informatiky píšeme text vo Worde.

Formát písma

Keď potrebujeme zvýrazniť písmo alebo nadpis, ktorý má byť výrazný, viditeľný, používame nástroje na formátovanie písma. Sú to nástroje  , ktoré sa nachádzajú na paneli nástrojov alebo ich opäť nájdeme cez Formát -> Písmo.

Kliknutím na nastavíme tučné písmo, klinutím na nastavíme kurzívu (šikmé písmo) a klinutíme na nastavíme podčiarknuté písmo. Jednotlivé nástroje môžeme navzájom kombinovať, teda môžeme použiť naraz aj tučné písmo s kurzívou, alebo tučné s podčiarknutým, alebo všetky tri naraz.

Úloha: Napíšte trikrát tú istú vetu, pričom použijete tučné písmo, kurzívu a podčiarknuté písmo.

Farba písma

Pre nastavenie farby písma vyberieme na paneli nástrojov kliknutím na  alebo cez Formát -> Písmo. Rozbalí sa nám ponuka farieb písma:

Úloha: Napíšte vetu, ktorá bude mať každé slovo inej farby.

Úloha:

1. Prepíšte text z predlohy v textovom editore.

Stavba veľkej čínskej steny

Starý čínsky cisársky štát bol schopný ohromujúcich výkonov. Najslávnejším príkladom bolo budovanie Veľkej čínskej steny, tzv. Dlhej steny. Prvý cisár sa vo svojom najambicióznejšom stavebnom projekte rozhodol spojiť rôzne existujúce mestské a štátne hradby tak, aby vytvorili jedinú dlhú pevnú stenu, ktorá by oddelila čínsku civilizáciu od ich “barbarských” severných susedov.

Vybudovanie steny bolo neuveriteľným výkonom v odbore inžinierstva a logistiky. K doprave obrovských kvánt materiálov, desaťtisícov m3 kameňov a nástrojov na miesta, kde sa stavalo, bola potrebná nepretržitá štátna organizácia v gigantickom meradle.

Z knihy Čína – zem nebeského draka

2. Text upravte nasledovne:

 • nadpis „Stavba veľkej čínskej steny“ bude písmom Arial, tučným, veľkosť 16, zarovnaný na stred, farba písma červená
 • ostatný text predlohy bude písmom Times New Roman bude veľkosťou 11, zarovnaný do bloku
 • každý odsek textu bude na prvom riadku odsadený
 • text „Veľkej čínskej steny“ a „Dlhej steny“ bude písmom Arial, tučným, kurzívou, veľkosť 11
 • slová „mestské“ a „dlhú pevnú stenu“ budú podčiarknuté
 • text „Z knihy Čína – zem nebeského draka“ bude písmom Times New Roman, kurzívou, veľkosť 9, zarovnaný doprava
 • nezabudnite na symbol horného indexu m3

3. Súbor uložte na server do svojho priečinka pod názvom Velka-cinska-stena.doc

Ukážka hotovej úlohy:

formatovanie-textu1