Mesačné archívy: marec 2010

Hromadná korešpondencia

Hromadná korešpondencia sa využíva pri písaní obálok, menoviek, pri vytváraní oznámení mnohým osobám, pričom netreba prepisovať korešpondenčné adresy.

MS Word umožňuje praktické spojenie zdroja údajov (adresy, ktoré sú uložené v praograme MS Excel alebo v súbore vytvorenom v inom tabuľkovom, textovom alebo databázovom programe) a hlavného dokumentu, v ktorom sa nahradia dočasné položky konkrétnymi údajmi zo zdroja.

Zdroj údajov je súbor, v ktorom sú uložené všetky údaje o príjemncoch hromadnej korešpondencie. Tento zdroj údajov môžeme vytvoriť v programoch MS Excel, MS Access, Poznámkový blok, … Vytvorené údaje následne uložíme. Tu si môžete stiahnuť vzorový súbor údajov: zdroj údajov (.xls)

zdroj-udajov

Hlavný dokument je súbor, ktorý obsahuje text a prípadne obrázky a pod., ktoré sa budú opakovať v každom dokumente určenom pre rôznych príjemcov. Čiže vytvoríme si dokument, ktorý bude obsahovať všetky potrebné informácie a tie informácie, ktoré sa majú meniť (načítavané zo zdrojového súboru).

Teraz vytvorte dokument podľa nasledujúcej predlohy:

vzor-pozvanka

Cez hlavný panel Nástroje vyberieme položku Listy a korešpondencia a následne Hromadná korešpondencia.

Otvorí sa nám sprievodca hromadnou korešpondenciou, ktorý pozostáva zo 6 krokov.

 • v 1. kroku vyberieme typ dokumentu
 • v2. kroku vyberieme typ počiatočného dokumentu
 • v treťom kroku vyberieme príjemcu hromadnej korešpondencie. Ak máme vytvorený zdroj údajov klikneme na Prehľadávať, čím vyhľadáme naše údaje.
 • v 4. kroku vyberáme vytvorenie obsahu listu, čiže buď môžeme napísať obsah alebo ak ho máme vytvorený (čo je náš prípad), tak nastavíme kurzor na miesto, kde chceme vložiť údaje o príjemcoch (z nášho dokumentu vymažte slova Meno, Priezvisko, Ulica, PSČ, Mesto). Následne klikneme na Ďalšie položky… a otvorí sa nám okno, kde si vyberieme požadovaný typ položiek – zlučovacie polia.  Náš dokument má teraz takúto podobu:

vzor-zlucovacie-polia

 • v 5. kroku Ukážky listov si môžeme prezrieť ukážky vytvorených príjemcov, avšak stále môžeme robiť úpravy v zozname príjemcov
 • v 6. kroku Dokončenie zlúčenia klikneme na Upraviť jednotlivé listy, čím sa zlúči hlavný dokument so zdrojom údajov do nového dokumentu, ktoý si môžeme uložiť.

Výsledný dokument má takúto podobu:

vzor-pozvanka-vysledok

Kreslenie geometrických tvarov v Skicári

Program Skicár nám poskytuje nástroje, ktorými nakreslíme presne a rovné geometrické tvary ako je úsečka, obdĺžnik alebo elipsa. Nachádzajú sa na paneli nástrojov.

Kreslenie úsečky:

Na paneli nástrojov klikneme na tlačidlo , ktorým si zapneme kreslenie úsečky. Na papieri (pracovnej ploche) sa nám zobrazí krížik . Stlačíme ľavé tlačidlo myšky, čím určíme začiatok úsečky a ťahaním myšky určíme koniec úsečky. Pustíme ľavé tlačidlo myšky a zobrazí sa nám vysledná úsečka.

Obr.: Úsečka

Po kliknutí na tlačidlo úsečky sa nám zobrazí ponuka hrúbky čiary pre úsečku.

Obr.: Hrúbka čiary pre úsečku

Úloha: Nakreslite úsečky s rôznymi hrúbkami čiar podobne, ako na obrázku:

Kreslenie obdĺžnika:

Na paneli nástrojov klikneme na tlačidlo , ktorým si zapneme kreslenie obdĺžnika. Na papieri (pracovnej ploche) sa nám zobrazí krížik . Stlačíme ľavé tlačidlo myšky, čím určíme jeden roh obdĺžnika a ťahaním myšky určíme rozmery. Pustíme ľavé tlačidlo myšky a zobrazí sa nám vysledný obdĺžnik.

Obr. Obdĺžnik

Po kliknutí na tlačidlo obdĺžnika sa nám zobrazí ponuka variácií: obdĺžnik bez výplne, obdĺžnik s obrysom a výplňou a obdĺžnik bez obrysu.

Obr.: Variácie obdĺžnika

Ukážky variácií:

Obr.: Obdĺžnik bez výplne

Obr.: Obdĺžnik s obrysom a výplňou

Obr.: Obdĺžnik bez obrysu

Kreslenie elipsy:

Na paneli nástrojov klikneme na tlačidlo , ktorým si zapneme kreslenie elipsy. Na papieri (pracovnej ploche) sa nám zobrazí krížik . Stlačíme ľavé tlačidlo myšky, čím určíme začiatok a ťahaním myšky určíme veľkosť elipsy. Pustíme ľavé tlačidlo myšky a zobrazí sa nám vysledná elipsy.

Obr.: Elipsa

Po kliknutí na tlačidlo elipsy sa nám zobrazí ponuka variácií: elipsa bez výplne, elipsa s obrysom a výplňou a elipsa bez obrysu.

Čiže platia tie isté variácie ako pre nástroj Obdĺžnik.

Ukážky variácií:

Obr.: Elipsa bez výplne

Obr.: Elipsa s obrysom a výplňou

Obr.: Elipsa bez obrysu

Úloha: Nakreslite kocku.

Úloha: Nakreslite farebné obdĺžniky alebo štvorce.

Úloha: Nakreslite dopravnú značku.

Použitá literatúra:

Salanci, Ľ. Informatika pre stredné školy – práca s grafikou, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00531-2

Prostredie programu Skicár

Po spustení programu Skicár, ktorý nájdeme cez ponuku Štart -> Všetky programy -> Príslušenstvo -> Skicár/Maľovanie sa nám zobrazí jeho pracovné prostredie.

Pracovné prostredie programu Skicár obsahuje hlavnú ponuku, panel nástrojov, paletu farieb, pracovnú plochu a stavový riadok.

Obr. Pracovné prostredie programu Skicár

V hlavnej ponuke nájdeme položky:

 • Súbor – slúži na prácu so súbormi, kde môžeme vytvoriť nový obrázok, otvoriť už vytvorený obrázok, uložiť nakreslený obrázok
 • Úpravy – obsahuje príkaz Späť, ktorý zruší poslednú zmenu, ktorú sme urobili na obrázku, taktiež obsahuje príkazy pre kopírovanie, vystrihnutie a vloženie
 • Zobraziť – po klinutí na danú možnosť sa nám v pracovnom prostredí Skicáru zobrazí panel nástroj, paleta farie, stavový riadok, taktiež si môžeme cez položku Lupa priblížiť obrázok
 • Obrázok – obsahuje polozky na preklopenie a otočenie obrázka, roztiahnutie alebo skosenie obrázka a atribúty, kde nastavíme veľkosť a vlastnosti obrázka
 • Farby – úprava farieb
 • Pomocník

Na paneli nástrojov sa nachádzajú tlačidlá nástrojov, s ktorými môžeme kresliť.

Obr. Panel nástrojov

Pracovná plocha obsahuje papier, na ktorý môžeme kresliť alebo kde sa nám zobrazuje obrázok.

Na palete farieb vyberáme farbu pre kreslenie. Ľavým kliknutím vyberáme farbu popredia, pravým kliknutím vyberáme farbu pozadia.

Stavový riadok nás informuje o nástrojoch, ktoré používame, o polohe myšky a veľkosti toho, čo kreslíme.

Nástroje Ceruzka a Štetec nazývame aj nástrojmi na kreslenie voľnou rukou.

Úloha: Pomocou štetca a ceruzky nakreslite ľubovoľné útvary, inšpirovať sa môžete nasledujúcim príkladom:

Použitá literatúra:

1. Salanci Ľ. Práca s grafikou, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, bratislava 2000, ISBN 80-10-00531-2

Webový prehliadač

S webovým prehliadačom sa stretávame denne, nielen na počítačoch, ale aj na mobilných telefónoch. Pre počítače stolného alebo prenosného charakteru poznáme 5 najpoužívanejších:

 • Opera,
 • Google Chrome,
 • Firefox,
 • Safari,
 • Internet Explorer.

V mobilných telefónoch sa stretávame s:

 • Opera Mini (Nokia, Windows Mobile),
 • S60Webkit (Nokia),
 • Internet Explorer (Windows Mobile),
 • Safari (iPhone, iPad).

Existuje aj rada ďalších, menej významných prehliadačov. V tomto rozprácvaní sa zameriame na prehliadač, ktorý je na našich školách azda najpoužívanejší: Firefox.

Firefox - používateľské rozhranie v systéme Mac OS X

Firefox - prostredie v systéme Win XP SP3

Webový prehliadač slúžiť vo všeobecnosti na prezeranie webových stránok, prípadne na ovládanie zložitých webových aplikácií. Prostredie prehliadača Firefox je jednoduché. Základom sú nástroje, ktoré slúžia priamo na narábanie s webovým obsahom v rámci histrórie nášho momentálneho stavu prehliadania internetu.

Základné ovládanie

V ponuke máme veľké tlačidlo“späť“, ktoré slúži na návrat v histórii našej cesty webovými zdrojmi. Vedľa neho je tlačidlo „dopredu“, ktoré funguje, ak sme sa tlačidlom „späť“ vrátili, tak týmto sa zase môžeme dostať dopredu v histórii.

Ďalej je tam „recyklačná šípka“, ktorá slúži na obnovenie práve prezeranej stránky. Ak sa načítavanie stránky príliš preťahuje, môžeme tento proces zrušiť krížikom. Ešte máme k dispozícii „domček“, po ktorého stlačením sa dostaneme na nami nastavenú domovskú stránku.

Nastavenie domovskej stránky

Jednoduchou cestou: Nástroje – Možnosti – Domovská stránka. Do políčka zadáme adresu webového sídla, ktoré chceme mať nastavené ako domovskú stránku. Napríklad http://www.pokec.sk :-).

Nastavenie domovskej stránky vo Firefoxe

Domovská stránka slúži na to, aby sme nemuseli pri  každom štarte prehliadača zadávať nami obľúbenú stránku do adresného riadku – ona sa nám načíta sama. Potvrdením tlačidla OK stránku nastavíme. Prípadne sa dá nastaviť, aby sa po opätovnom štarte spustili všetky karty, ktoré sme mali otvorené pri zatvorení prehliadača.

Vyhľadávanie z prehliadača

Ak chceme vyhľadávať obsah v internete priamo z prehliadača, nemusíme zadávať adresu obľúbeného vyhľadávača do adresného riadku. Stačí zadať vyhľadávanú frázu do okna, ktoré je na to určené, priamo v prehliadači:

Vyhľadávanie

Ak chceme nastaviť iný vyhľadávač, ako je predvolený, urobíme tak kliknutím na ikonku v tomto okne na vyhľadávanie. Z ponuky už vyberieme ten, ktorý chceme použiť.

Vyhľadávanie cez prehliadač

Prípadne ak tam nie je ten, ktorý chceme, nastavíme ho cez voľbu „Správa vyhľadávacích modulov“.

História prezeraných stránok

Naša činnosť v prostredí internetu je zaznamenávaná prostredníctvom histórie. Je to z toho dôvodu, že ak zabudneme, na akej stránke sme požadovaný obsah našli, tak v histórii sa môžeme k danym stránkam vrátiť na základe spomenutia si. Napríklad ak vieme, že včera sme čítali o Ľudovítovi Štúrovi, no netušíme, kde to bolo.

Voľbou História (v hlavnom menu) – Zobraziť celú históriu si zobrazíme celú históriu stránok prezeraných prostredníctvom tohto konkrétneho prehliadača.

História

Základné klávesové skratky

Prehliadač je niekedy výhodné ovládať pomocou klávesových skratiek. Najpoužívanejšími sú Ctrl+T, Ctrl+W. Ctrl+T otvorí novú záložku (ang. Tab + odtiaľ T v danej skratke). Skratka Ctrl+W danúzáložku zavrie.

Ak je písmo na stránkach moc malé, stránku zväčšíme klávesovou skratkou Ctrl++. Prípadne juzmenšíme, ak je moc veľké, pomocou Ctrl+-. Ak sa chceme vrátiť do pôvodného nastavenia veľkosti, skratkou Ctrl+0 tak učiníme.

Úloha

Vyhľadajte pomocou vstaveného vyhľadávacieho okna vo Firefoxe, ako sa dajú vo Firefoxe nastaviť Záložky (ang. Bookmarks). Skúste si nájsť oficiálne stránky mozilla.com.