Archív kategorií: Oblasti využitia informatiky

Grafické formáty JPEG, GIF a PNG

V praxi sa môžeme najčastejšie stretnúť s tromi typmi súborových formátov pre ukladanie obrazovej informácie. Tých formátov je v skutočnosti viac, ale na webe to budú, PNGGIF. No a výstupom z bežného fotoaparátu bude formát JPEG. Predstavme si ich bližšie.

Formát JPEG

Jedná sa o stratový formát, ktorý umožňuje nastaviť mieru stratovosti buď smerom ku kvalite obrázku, alebo smerom k jeho veľkosti, ktorú bude zaberať na disku. To znamená, že čím vyššia kvalita informácie, tým viac miesta na disku bude zaberať.

Tento formát je štandardom – nech ho použije ku kompresii ktokoľvek, vždy to bude ten istý JPEG obrázok.

Využitie

Fomrát JPEG má najväčšie využitie v ukladaní farebných a čiernobielych fotografií a malieb realistických scén. Hodí sa na obrázky, kde je prechod z jednej farby do druhej veľmi plynulý, i medzi ich odtieňmi. Na druhú stranu, je nevhodný pre ukladanie obrázkov ikoniek, textu, pretože tie obsahujú ostré hrany (okraj textu, ikonky, …) a tie spôsobujú, že JPEG môže na týchto vysoko kontrastných miestach vytvoriť poznateľné artefakty. Preto je vhodné takéto typy obrázkov ukladať v bezstratovom formáte.

Obrázok nižšie ilustruje, ako artefakty vyzerajú, keď sa snažíme ukladať vysoko kontrastnú informáciu vo formáte JPEG.

Text v JPEG formáte

Preto, ak ukladáte obrázky, ktoré znázorňujú prostredie počítača (ang. screenshot), je vhodné použiť formát PNG, nie JPEG, ktorý môže spôsobiť práve spomínané artefakty, nakoľko v počítačovej grafike je kontrast na ostrých hranách dosť bežný.

Obrázok nižšie ilustruje fotografiu vo formáte JPEG. Ako sa môžete presvedčiť pohľadom na originálu veľkosť, tento formát je pre tento typ informácie – fotografia – vhodný.

Fotka bodliaka JPEG

Kompresia

Kompresia, ktorú používa JPEG formát je stratovou kompresiou – znižuje množstvo informácií potrebných na popísanie obsahu obrázku. Kompresia v tomto prípade funguje tak, že informácia o farbe sa ukladá v nižšom rozlíšení, ako informácia o intezite tejto farby. Kým v mnohých prípadoch je táto strata nepozorovateľná, tak na druhej strane umožňuje uchovať oveľa viac obrázkov na disku, ako obrázkov uložených v bezstratovom formáte.

Formát PNG

Tento formát (ang. Portable Network Graphics) je bezstratový, vhodný na grafiku s ostrými hranami a na zábery rozhrania operačného systému. Je ideálnym formátom pre grafické rozhranie webových aplikácií (pretože často obsahujú vysoko kontrastné miesta). Bol vyvinutý, aby nahradil formát GIF. Problémom jeho rozšírenia je používanie starého prehliadača Internet Explorer vo verzii 6 (hlavne v minulosti), ktorý beží dnes väčšinou na nelegálnych verziách operačného systému Windows XP.

Jedná sa o jednu bitmapu obrazových bodov. Ponúka všetko to, čo ponúka aj GIF, ale nevie animácie. Obrázky vo formáte PNG môžu byť uložené buď ako 8-bitové PNG (rovnako, ako GIF – max. 256 farieb pre jeden celý obrázok), alebo ako 24-bitové PNG, ktoré umožňuje ukladať oveľa viac farieb v danom obrázku.

Výhodou tohto formátu je, že vie pracovať s alfa kanálom. To znamená, že akúkoľvek farbu vie spraviť do istej miery priesvitnou. Na obrázku nižšie vidno tieň okna prehliadača, ktorý má čiernu farbu s istým alfa kanálom.

Tieň okolo okna s alfa kanálom

Keby sme tento obrázok stiahli a zobrazili nad akýmkoľvek iným obrázkom (vrstvou), tak cez spomínaný tieň by bolo vidno podkladový obrázok (vrstvu). Na toto musíme mať vhodný grafický editor. Nám najdostupnejší je práve GIMP.

V podstate môžeme povedať, že náš vlastný tieň, ktorý vidíme pri ostrom osvetlení, je čierna farba s alfa kanálom, s istou mierou priesvitnosti. Prečo? Pretože o tomto tieni vieme prehlásiť, že v ňom vidíme aj farbu jeho podkladu.

Obrázok nižšie ilustruje, ako čierny tieň s mierou priesvitnosti prevezme farbu svojho podkladu.

15195190_277999856

Využitie

Keďže sa jedná o bezstratový formát, PNG môžeme použiť aj na fotografie. Žiaľ, s väčším potrebným miestom na disku na ich uloženie, ako tomu bolo pri formáte JPEG. Keďže rozdiel medzi JPEG a PNG pri fotografiách pre bežného človeka nie je viditeľný, je lepšie s fotkami ostať pri JPEG.

PNG je, naopak, veľmi vhodný pre webovú grafiku. Keď si pozriete akúkoľvek modernú webovú stránku, obrázky sú uložené vo formáte PNG. Je to kvôli tomu, že PNG nevytvára artefakty a vysoko kontrastné plochy sú na obrázkoch veľmi dobre čitateľné.

Obrázok nižšie to ilustruje (prítomné ostré línie).

Použitie PNG obrázku vo webovej grafike

Formát GIF

Je najstarším, naviac bezstratovým grafickým formátom určeným predovšetkým pre webovú grafiku. Tento formát ukladá obrázky len v 8-bitovom kódovaní, čiže pre celý obrázok ponúka len 256 farieb, čo je dnes už veľmi obmedzujúce.

Na druhú stranu, ak máme ikonky určené pre webovú grafiku, ktoré sa skladajú z maximálne 256 farieb, je formát GIF veľmi vhodný.

Obrázok nižšie ilustruje ikonku vo formáte GIF (len niekoľko odtieňov sivej a biela).

GIF ikonka

GIF taktiež umožňuje priesvitnosť, ale nie v takom rozsahu, ako PNG. Kým PNG umožňuje dať mieru priesvitnosti akejkoľvek farbe, GIF to vie urobiť len tak, že miesta, ktoré sú priesvitné, nebudú obsahovať žiadnu informáciu o farbe – budú akoby vystrihnuté z obrázka.

Využitie

Ako sme už spomínali, je predovšetkým určený pre webovú grafiku. Inde je jeho použitie takmer zbytočné. Fotografia v tomto formáte je zobrazená na obrázku nižšie (pri zobrazení originálu vidno použitie len 256 farieb).

Fotka vo formáte GIF

Záver a použitá literatúra

Ešte existuje veľké množstvo grafických formátov (BMP, SVG, …), ktoré by stálo za to spomenúť a rozobrať bližšie. Preto štúdium tejto problematiky ponecháme každému zvlášť. Ostáva pripomenúť, že je dôležité, kde a ako sa použie daný typ formátu. PNG a GIF sú ideálnym formátom pre webovú grafiku a grafiku rozhraní aplikácií od operačných systémov, až po aplikácie v mobilných zariadeniach. JPEG je zase vhodný pre fotografie.

Použitá literatúra

Kódovanie farieb pod pokrievkou

Farebné schémy

V článku o kódovaní farieb sme sa venovali tejto problematike tak trochu z obďaleč. Pozrime sa však na to, ako sa farby v počítačových systémoch kódujú a prečo tie zápisy sú také, aké sú, a ktorý zápis je nám ľuďom blízky.

Pripomeňme si, že obrazový bod na farebnom displeji akéhokoľvek elektronického zariadenia sa skladá z troch farebných zložiek:

 • čerená (ang. red),
 • zelená (ang. green),
 • modrá (ang. blue).

RGB model

Z vyššie uvedeného vychádza aj názov tohto modelu: RGB model. Tak začnime ním. Ako už samotný názov, resp. popis názvu napovedá, tento model bude kódovať farby tromi zložkami a ich vzájomným pomerom. Inak povedané, RGB model hovorí o miere prítomnosti každej zo spomínaných troch farieb na výstupe. Ich kód je v poradí RGB (červená, zelená, modrá).

Povedzme, že farba v RGB bude takáto: RGB(všetko, nič, nič). Inak povedané: červenej bude najviac, zelenej nič i modrej nič. Preto výsledná farba na výstupe bude červená. Všimnime si tie hodnoty na obrázku nižšie – konkrétne položky red (255), green (0), blue (0).

screen-shot-2010-09-11-at-93041-pm

Treba poznamenať, že každá z troch RGB zložiek je zastúpená na škále 0 až 255 (to znamená, že škálovateľných bodov je 256). Preto ak niekde vidíme napísané, že displej zobrazuje vyše 16 miliónov farieb, neznamená to nič iné, ako že podporuje kompletný RGB model, pretože 256*256*256 = 16777216.

Analogicky poriadnu zelenú dostaneme symbolickým zápisom RGB(0,255,0) a poriadnu modrú zápisom RGB(0,0,255).

Pozorný čitateľ už istotne šípi, ako sa bude miešať tých zvyšných vyše 16 miliónov farieb: pridávaním, či uberaním každej zo zložiek červená, zelená, modrá.

Len ilustračne, trávová zelená bude v tomto modeli symbolicky zapísaná takto: RGB(141, 178, 63). Inak povedané, bude sa skladať zo 141 škálových bodov červenej, 178 zelenej a 63 modrej. Obrázok nižšie to ilustruje.

Trávová zelená

Hexadecimálny model

Po RGB modeli musíme ihneď nadviazať hexadecimálnym modelom, pretože ho verne kopíruje. Kým v RGB modeli sme zastúpenie jednotlivých zložiek (červená, zelená, modrá) zapisovali v desiatkovej sústave, v hexadecimálny model, ako už jeho názov napovedá, budeme zapisovať v šestnástkovej sústave. Symbolicky zapíšme poriadnu červenú: hexa(ff0000).

Prvá dvojica číslic tohto šesťmiestneho zápisu tvorí zložku červenú (ff), druhá dvojica číslic zložku zelenú (00) a tretia dvojica zložku modrú (00). Napríklad pre poriadnu zelenú by bol symbolický zápis: hexa(00ff00).

V podstate tu platia rovnaké pravidlá o miešaní, ako aj pri modeli RGB. Rozsah škály každej farby je od 00 po ff v zápise šestnástkovej sústavy. Tak napríklad veľmi pekná sivá (no veľmi svetlá na bežné displeje, aby sa dala rozlíšiť od bielej) by mala zápis: hexa(f7f5f1).

HSL/HSB model

Tento model, na rozdiel od dvoch vyššie spomínaných, popisuje farby viac pochopiteľne ľudskej logike. Skladá sa z troch hodnôt:

 • odtieň (ang. hue),
 • sýtosť (ang. saturation),
 • svetlosť/jas (ang. lightness/brightness).

Odtiaľ aj skratka pre tento model: HSL/HSB.

HSL/HSB model farebný

V podstate sa jedná o takýto princíp: vyberieme si farbu (odtieň), jej sýtosť (či má byť viac k sivej, alebo k plnej farbe v danom odtieni) a jej jas (či má ísť viac k bielej, alebo k čiernej).

hsb_colors

Webový miešač farieb

Na jednoduché miešanie farieb použijeme toto Miešadlo.

Riziká informačných technológií

Počítačový vírus

Je program, ktorý dokáže sám seba kopírovať. Poškodzuje programy a údaje v počítači.

Najjednoduchší vírus hneď po spustení prepíše niektorý súbor a tým sa odhalí alebo na monitore zobrazí neobvyklú správu. Iné zostávajú v pamäti PC a čakajú na splnenie niektorej podmienky (napríklad na spustenie programu).

Nebezpečné vírusy postupne upravujú dáta v počítači, prípadne vymažú pevný disk.

Malware (z ang. malicious software)

Je označenie pre škodlivý softvér. Patria sem vírusy, červy, trójske kone, spyware a adware.

Malware sa do počítača dostáva najmä cez internet pri prezeraní škodlivých stránok, ktoré nemajú dobre zapezpečený systém.

Počítačový červ

Červ sa pokáže šíriť aj sám pomocou počítačovej siete. Pokúša sa pripojiť na každý počítač v počítačovej sieti cez slabo zabezpečené miesto. Následne sa na počítači aktivuje a znovu sa pokúša šíriť ďalej do ďalších PC.

Trójsky kôň

Taktiež sa používa označenie trojan. Je to program, ktorý vykonáva deštrukčnú činnosť, pričom sa skrýva za „užitočnú“ činnosť. Od počítačového vírusu alebo červa sa odlišuje tým, že sa ďalej nerozširuje.

Spyware (z ang. špehovací tovar)

Je počítačový program, ktorý sa bez vedomia užívateľa pokúša vyšpehovať citlivé dáta z počítača (napr. heslá). Získané dáta potom posiela tretej strane a my strácame dôležité dáta.

Adware (z ang. advertising-supported software)

Označenie pre akýkoľvek softvér, ktorý automaticky zobrazuje, prehráva alebo sťahuje reklamný materiál na PC po svojej inštalácií.

Spam

Označenie pre nežiadúcu poštu, ktorá obsahuje reklamu. Táto pošta sa šíri automaticky (zbierajú sa adresy po internete) alebo je posielaná zámerne (napr. firmy).

Ochrana pred vírusmi a nežiadúcou poštou

Realizuje sa to prostredníctvom antivírusových programov.

Antivírusový program slúži na lokalizáciu, odstránenie a napravenie škôd spôsobených vírusom. Aktualizujú sa niekoľkokrát za deň. Napr. NOD32, AVG, SpyBod Search&Destroy, …

Taktiež platí:

 • zálohovať všetky svoje údaje
 • zabezpečiť svoj PC pred neoprávneným prístupom
 • nenavštevovať nebezpečné stránky (hlavne tie, ktoré nepoznáme)
 • neotvárať neznáme e-maily a prílohy
 • neotváraťwebové stránky, ktoré sa nedajú identifikovať z názvu domény

Použitá literatúra:

 1. KALAŠ, I. a kol. Informatika pre stredné  školy, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00528-2
 2. MARAN, R., WHITEHEAD, P. Poznejte svuj počítač, Computer Press, Brno 2004, ISBN 80-251-0100-2

Neinteraktívna komunikácia – elektronická pošta

Neinteraktívna komunikácia sa uskutočňuje medzi ľuďmi vtedy, keď nemôžu okamžite jeden na druhého reagovať. To znamená,že vypovedané alebo vyslané informácie jednou osobou sa dostanú k poslucháčovi, či adresátovi až po istom čase.

Elektronická pošta skrátene e-pošta (e-mail) je nastroj na neinteraktívnu komunikáciu používateľov internetu. Komunikácia pomocou e-pošty prebieha v podobe správ, ktoré si užívatelia posielajú.

E-mail – elektronická pošta

 • z akéhokoľvek miesta na svete môže každý človek nadviazať kontakt s ďalším človekom alebo skupinou osôb na inom mieste planéty,
 • komunikácia je rýchla, lacná a pružná,
 • pre komunikáciu prostredníctvom e-mailu je potrebné mať vytvorenú e-mailovú schránku,
 • e-mailovú schránku nám vytvorí provider (poskytovateľ internetového spojenia) servera alebo si ju môžme vytvoriť zadarmo na tzv. Freemailových službách (centrum.sk, azet.sk, post.sk, gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, … ),
 • e-mailová schránka je priestor na disku vyhradený na príjem a odosielanie správ,
 • každá e-mailová schránka musí mať určitú emailovú adresu.

Vysvetlenie e-mailovej adresy:

janko.hrasko@centrum.sk

 • janko.hrasko – názov schránky alebo meno užívateľa, ktorý používa túto schránku. Užívateľ si meno určuje sám. Použiť sa môžu písmená bez diakritiky, a čísla. Užívatelia si ako názov schánky volia meno alebo prezývku,
 • @ – slúži na oddelenie názvu schránky od názvu servera, na ktorom má užívateľ umiestnenú schránku,
 • čiže zjednodušene povedané – Janko Hraško má vytvorenú schránku na centrum.sk

Spôsoby práce s e-mailom

 1. prostredníctvom internetového rozhrania – všetky operácie s e-mailom sa odohrávajú on-line na internetových stránkach. Výhodou je, že poštu môžeme čítať kdekoľvek, kde je počítač pripojený k internetu. Naopak nevýhodou je, že e-mail nemáme pod kontrolou, pretože všetko je uložené na serveri, kde máme vytvorenú schránku, čiže všetky operácie vykonávame len keď sme on-line pripojený k internetu.
 2. pomocou poštového klienta – často používaný spôsob čítania pošty. Danú poštu si stiahneme zo servera a všetky operácie už prebiehajú na našom počítači. Avšak nemôžme pracovať s poštou kdekoľvek, kde je pripojenie k internetu, ale len na vlastnom počítači, kde máme nainštalovaného poštového klienta.

Zásady pre tvorbu hesla (Password):

 • kombinácia náhodných písmen a číslic,
 • nie je vhodné používať mená osôb, dátumy narodenia, menín a podobne,
 • väčšia dĺžka hesla, nie 4 znakové a menej,
 • pravidelná obmena hesla,
 • neposkytovanie hesiel nikomu ďalšiemu.

E-poštová správa má podobnú štruktúru ako klasický list. Skladá sa z hlavičky a tela listu.

Hlavička e-poštovej správy

-plní úlohu obálky listu

-obsahuje tieto položky: KOMU(To): e-poštová adresa prijímateľa

Predmet(Subject): stručná charakteristika správy

Kópia(Cc): zoznam adries,na ktoré posiela kópiu

Skrytá kópia(Bcc): obsahuje zoznam adries, pričom jednotliví adresáti sa navzájom nevidia

Adresa e-poštovej správy

Má tvar : meno_adresáta@meno_počítača.

Aby sme mohli mať e-poštovú adresu, musíme mať pridelenú e-poštovú schránku na e-poštovom serveri. Túto e-poštovú schránku nám može prideliť škola,ak má  škola vlastný e-poštový server,alebo poskytovateľ internetových služieb,prostredníctvom ktorého sa pripájame na Internet.

Telo e-poštovej správy

Do tela píšeme samotný text. Ten sa obvykle skladá z oslovenia, samotnej správy a pozdravu s podpisom.

Práca s e-poštovou správou

*Pomocou e-poštového klienta môžeme poslať správu hocikomu,kto má e-poštovú schránku. Správu možeme poslať aj skupine používateľov. Ich e-poštové adresy uvedieme postupne za sebou (oddelíme ich čiarkami) v časti správy KOMU: Ak posielame správy tej istej skupine ľudí, oplatí sa vztvoriť si tzv. distribučný  zoznam, čo je zoznam ich e-poštových adries označený spoločným menom – prezývkou.

*Ak dostaneme správu, ktorú pokladáme za užitočnú,môžeme ju doplniť a poslať ďalej inému používateľovi(FORWARD).

*Ak odpovedáme na správu, nemusíme už písať jej adresu,stačí si vzbrať príkaz odpoveď (REPLY).

*Pri posielaní správ je užitočné  mať k dispozícii zoznam e-poštových adries osôb (address book) a prezývok, v ktorom môžu byť uvedené aj ďalšie údaje adresátov a naše poznámky.

Posielanie e-poštovej správy viacerým adresátom naraz

Jeden spôsob je, že do hlavičky správy uvedieme viac adresátov oddelených čiarkou.

Druhý a výhodnejší spôsob je uložiť  si zoznam adries pod vhodným menom alebo prezývkou(-nickname)do adresára. Napríklad zoznam adries ľudí, čo s nami chodia do triedy-školy, pod prezývkou Spolužiaci. Adresy vyučujúcich  pod nickom Profesori a podobne…

Potom pri posielaní správ stačí do hlavičky uviesť , namiesto vypisovania všetkých adries, len meno alebo prezývku.

Pridávanie súborov k správe

Ak potrebujeme poslať už vytvorené súbory (napr.obrázok, zvukový súbor , animáciu, sformátvoaný súbor s diakritikou a pod.),treba do hlavičky v položke Prílohy:(Attachments🙂 uviesť názov súboru a cestu k nemu.

Ak si nepamätáme, kde je súbor na disku umiestnený, zvolíme si v ponuke príkaz Pripojiť súbor..(Attach file..),v dôsledku čoho sa zobrazí dialógové okienko umožňujúce vyhľadať súbor.

Elektronický podpis(signiture)

Je text ,ktorý sa pridáva automaticky na koniec každej odoslanej správy.

Použitá literatúra:

 1. KALAŠ, I. a kol. Informatika pre stredné  školy, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00528-2
 2. MARAN, R., WHITEHEAD, P. Poznejte svuj počítač, Computer Press, Brno 2004, ISBN 80-251-0100-2

Hromadná korešpondencia

Hromadná korešpondencia sa využíva pri písaní obálok, menoviek, pri vytváraní oznámení mnohým osobám, pričom netreba prepisovať korešpondenčné adresy.

MS Word umožňuje praktické spojenie zdroja údajov (adresy, ktoré sú uložené v praograme MS Excel alebo v súbore vytvorenom v inom tabuľkovom, textovom alebo databázovom programe) a hlavného dokumentu, v ktorom sa nahradia dočasné položky konkrétnymi údajmi zo zdroja.

Zdroj údajov je súbor, v ktorom sú uložené všetky údaje o príjemncoch hromadnej korešpondencie. Tento zdroj údajov môžeme vytvoriť v programoch MS Excel, MS Access, Poznámkový blok, … Vytvorené údaje následne uložíme. Tu si môžete stiahnuť vzorový súbor údajov: zdroj údajov (.xls)

zdroj-udajov

Hlavný dokument je súbor, ktorý obsahuje text a prípadne obrázky a pod., ktoré sa budú opakovať v každom dokumente určenom pre rôznych príjemcov. Čiže vytvoríme si dokument, ktorý bude obsahovať všetky potrebné informácie a tie informácie, ktoré sa majú meniť (načítavané zo zdrojového súboru).

Teraz vytvorte dokument podľa nasledujúcej predlohy:

vzor-pozvanka

Cez hlavný panel Nástroje vyberieme položku Listy a korešpondencia a následne Hromadná korešpondencia.

Otvorí sa nám sprievodca hromadnou korešpondenciou, ktorý pozostáva zo 6 krokov.

 • v 1. kroku vyberieme typ dokumentu
 • v2. kroku vyberieme typ počiatočného dokumentu
 • v treťom kroku vyberieme príjemcu hromadnej korešpondencie. Ak máme vytvorený zdroj údajov klikneme na Prehľadávať, čím vyhľadáme naše údaje.
 • v 4. kroku vyberáme vytvorenie obsahu listu, čiže buď môžeme napísať obsah alebo ak ho máme vytvorený (čo je náš prípad), tak nastavíme kurzor na miesto, kde chceme vložiť údaje o príjemcoch (z nášho dokumentu vymažte slova Meno, Priezvisko, Ulica, PSČ, Mesto). Následne klikneme na Ďalšie položky… a otvorí sa nám okno, kde si vyberieme požadovaný typ položiek – zlučovacie polia.  Náš dokument má teraz takúto podobu:

vzor-zlucovacie-polia

 • v 5. kroku Ukážky listov si môžeme prezrieť ukážky vytvorených príjemcov, avšak stále môžeme robiť úpravy v zozname príjemcov
 • v 6. kroku Dokončenie zlúčenia klikneme na Upraviť jednotlivé listy, čím sa zlúči hlavný dokument so zdrojom údajov do nového dokumentu, ktoý si môžeme uložiť.

Výsledný dokument má takúto podobu:

vzor-pozvanka-vysledok

Webový prehliadač

S webovým prehliadačom sa stretávame denne, nielen na počítačoch, ale aj na mobilných telefónoch. Pre počítače stolného alebo prenosného charakteru poznáme 5 najpoužívanejších:

 • Opera,
 • Google Chrome,
 • Firefox,
 • Safari,
 • Internet Explorer.

V mobilných telefónoch sa stretávame s:

 • Opera Mini (Nokia, Windows Mobile),
 • S60Webkit (Nokia),
 • Internet Explorer (Windows Mobile),
 • Safari (iPhone, iPad).

Existuje aj rada ďalších, menej významných prehliadačov. V tomto rozprácvaní sa zameriame na prehliadač, ktorý je na našich školách azda najpoužívanejší: Firefox.

Firefox - používateľské rozhranie v systéme Mac OS X

Firefox - prostredie v systéme Win XP SP3

Webový prehliadač slúžiť vo všeobecnosti na prezeranie webových stránok, prípadne na ovládanie zložitých webových aplikácií. Prostredie prehliadača Firefox je jednoduché. Základom sú nástroje, ktoré slúžia priamo na narábanie s webovým obsahom v rámci histrórie nášho momentálneho stavu prehliadania internetu.

Základné ovládanie

V ponuke máme veľké tlačidlo“späť“, ktoré slúži na návrat v histórii našej cesty webovými zdrojmi. Vedľa neho je tlačidlo „dopredu“, ktoré funguje, ak sme sa tlačidlom „späť“ vrátili, tak týmto sa zase môžeme dostať dopredu v histórii.

Ďalej je tam „recyklačná šípka“, ktorá slúži na obnovenie práve prezeranej stránky. Ak sa načítavanie stránky príliš preťahuje, môžeme tento proces zrušiť krížikom. Ešte máme k dispozícii „domček“, po ktorého stlačením sa dostaneme na nami nastavenú domovskú stránku.

Nastavenie domovskej stránky

Jednoduchou cestou: Nástroje – Možnosti – Domovská stránka. Do políčka zadáme adresu webového sídla, ktoré chceme mať nastavené ako domovskú stránku. Napríklad http://www.pokec.sk :-).

Nastavenie domovskej stránky vo Firefoxe

Domovská stránka slúži na to, aby sme nemuseli pri  každom štarte prehliadača zadávať nami obľúbenú stránku do adresného riadku – ona sa nám načíta sama. Potvrdením tlačidla OK stránku nastavíme. Prípadne sa dá nastaviť, aby sa po opätovnom štarte spustili všetky karty, ktoré sme mali otvorené pri zatvorení prehliadača.

Vyhľadávanie z prehliadača

Ak chceme vyhľadávať obsah v internete priamo z prehliadača, nemusíme zadávať adresu obľúbeného vyhľadávača do adresného riadku. Stačí zadať vyhľadávanú frázu do okna, ktoré je na to určené, priamo v prehliadači:

Vyhľadávanie

Ak chceme nastaviť iný vyhľadávač, ako je predvolený, urobíme tak kliknutím na ikonku v tomto okne na vyhľadávanie. Z ponuky už vyberieme ten, ktorý chceme použiť.

Vyhľadávanie cez prehliadač

Prípadne ak tam nie je ten, ktorý chceme, nastavíme ho cez voľbu „Správa vyhľadávacích modulov“.

História prezeraných stránok

Naša činnosť v prostredí internetu je zaznamenávaná prostredníctvom histórie. Je to z toho dôvodu, že ak zabudneme, na akej stránke sme požadovaný obsah našli, tak v histórii sa môžeme k danym stránkam vrátiť na základe spomenutia si. Napríklad ak vieme, že včera sme čítali o Ľudovítovi Štúrovi, no netušíme, kde to bolo.

Voľbou História (v hlavnom menu) – Zobraziť celú históriu si zobrazíme celú históriu stránok prezeraných prostredníctvom tohto konkrétneho prehliadača.

História

Základné klávesové skratky

Prehliadač je niekedy výhodné ovládať pomocou klávesových skratiek. Najpoužívanejšími sú Ctrl+T, Ctrl+W. Ctrl+T otvorí novú záložku (ang. Tab + odtiaľ T v danej skratke). Skratka Ctrl+W danúzáložku zavrie.

Ak je písmo na stránkach moc malé, stránku zväčšíme klávesovou skratkou Ctrl++. Prípadne juzmenšíme, ak je moc veľké, pomocou Ctrl+-. Ak sa chceme vrátiť do pôvodného nastavenia veľkosti, skratkou Ctrl+0 tak učiníme.

Úloha

Vyhľadajte pomocou vstaveného vyhľadávacieho okna vo Firefoxe, ako sa dajú vo Firefoxe nastaviť Záložky (ang. Bookmarks). Skúste si nájsť oficiálne stránky mozilla.com.

Tvorba grafov – čiarový graf

Vyrobiť graf zodpovedajúci získaným dátam nie je tak jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá, no nie je to ani vec náročná.

V tomto článku si povieme bližšie o grafe čiarovom – kedy sa používa, aké dáta znázorňuje a aký je medzi nimi vzťah.

Čiarový graf

Tento typ grafu vyjadruje zmenu hodnoty istej vlastnosti konkrétneho elementu tohto sveta. Napríklad: zmena ceny chleba:

 • cena – vlastnosť,
 • 11€ – hodnota,
 • chlieb – element.

Popíšeme si jednoduchý príklad v aplikácii MS Office Excel 2007.

Čiarový graf

V aplikácii MS Office Excel 2003 ho vložíme pomocou položky insert (vložiť) v hlavnom paneli. Tam vyberieme ponuku chart (graf) a vyberieme typ XY/Scatter (čiarový).

Aby sme videli aj nejaký výsledok, musíme mať k dispozícii dáta. Príklad: chlieb stál v prvý týždeň roku 2010 1€, v druhý týždeň 0,9€, v tretí týždeň 1,2€ a vo štvrtý týždeň 1,32€. Stručne:

 • 1. týždeň: 1€,
 • 2. týždeň: 0,9€,
 • 3. týždeň: 1,2€,
 • 4. týždeň: 1,3€.

Vyplňme tabuľku:

Tabuľka vývoja cien

A vložme graf pomocou vyššie spomínaného postupu:

Graf

Zmena farby čiary a viac údajových záznamov

Farbu čiary zmeníme jednoduchým pravým kliknutím na danú čiaru (v tomto prípade modrú) a z ponuky vyberieme format data series (formátovať rad údajov) a v okne, ktoré sa následne otvorí môžeme nastaviť farbu čiary.

Farbu čiary využijeme v tom prípade, ak máme viac záznamov. Napríklad k vývoju ceny chleba pridáme vývoj ceny múky.

 • 1. týždeň: 0,29€,
 • 2. týždeň: 0,32€,
 • 3. týždeň: 0,20€,
 • 4. týždeň: 0,40€.

Ceny chleba a múky

Existuje viac druhov čiarových grafov: percentuálny podiel ceny múky k cene chleba, ak aktuálna cena chleba v danom týždni je 100% alebo naopak. S tými sa ale v tejto chvíli nebudeme zaoberať.

S takto primitívne vytvoreným grafom môžeme neskôr ďalej pracovať a „vylepšiť ho“.

Napríklad môžeme pridať trendovú čiaru ceny:

trend

Alebo môžeme zmeniť celkový vzhľad grafu:

Vzhľad grafu

Úloha 1

Vytvorte čiarový graf vývoja ceny benzínu a nafty za všetky mesiace roku 2009. Ceny nájdite na internete, prípadne si ich vymyslite. Ceny budú v eurách.

Úloha 2

Vymyslite úlohu, ktorá bude popísateľná čiarovým grafom.

Úloha 3

Je výsledok volieb popísateľný čiarovým grafom? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?

Úloha 4

Vytvorte čiarový graf z údajov o historických cenách ropy. Jedná sa o prvú tabuľku Annual Average Domestic Crude Oil Prices 1946 – Present (priemerná ročná cena ropy od roku 1946 do súčasnosti). Prvý stĺpec je rok, druhý stĺpec je hodnota, tretí stĺpec je upravená cena.

Služby internetu

Základné internetové služby

1. Elektronická pošta – najčastejšie používaná služba. Každý klient má vlastnú schránku, ktorú môže využívať. Rôzne funkcie: čítanie, posielanie, odpovedanie, mazanie, nahlásanie spamu, prílohy,…
2. www – (world wide web) – najviac využívaná služba v internete spolu s e-mailom. Jedná sa o www stránky, ktoré sú zobrazené v prehliadači (Opera, Mozilla, IE, …) po zadaní danje adresy stránky do príkazového riadku. Napr. google.com, azet.sk, centrum.sk, youtube.com (video)

 • elektronické knihy (e-book) – mali by spojiť knižnice a prepisovať vybrané knihy z univerzitných knižníc a umiestňovať ich na web.
 • Internetový obchod – je veľmi podobný „kamennému obchodu“, ale rozdiel je v tom, že sa celý nákup odohráva vo virtuálnom prostredí. Vyberieme si tovar, prečítame si krátke informácie o tovare a ak si ho chceme zakúpiť, stačí kliknút na tlačítko kúpiť, prípadne ho vložíme do „nákupného košíka“, vyplníme adresu a o ostatné sa postará e-obchodník. Výhody – zákazník nemusí nikam chodiť, rýchlosť nákupu a dodania tovaru (pri veľkej vzdialenosti), … Nevýhody – podvody, neaktuálnosť ponúkaného tovaru, …
 • elektronické bankovníctvo – užívateľovi je priradené prihlasovacie meno a heslo, cez ktoré sa prihlási do banky, do jej virtuálnej časti a môže platiť účty, posielať peniaze, pozrieť si transakcie na účte bez toho, aby musel ísť do „kamennej“ banky. Pri komunikácií s bankou cez internetový prehliadač je potrebné mať nainštalovaný tzv. Bezpečnostný certifikát, ktorý si vygeneruje s pomocou banky. Zabezpečenie komunikácie prebieha cez kryptovacie protokoly.
 • spravodajské denníky – pravda.sk, sme.sk, bleskovky.sk, …
 • videonahrávky – youtube.com, videojug.com, …
 • internetové rádiá – jemnemelodie.sk, expres.sk, …
 • internetové televízie – sme.sk, www.markiza.sk, www.joj.sk, www.ta3.com,
 • osobné stránky
 • vyhľadávacie služby (google.sk, yahoo.com, …)
 • katalógy (zoznam.sk, centrum.sk, …)

3. Chat systémy

Jedná sa o službu, kde komunikuje veľké množstvo ľudí v reálnom čase.
●    pokec.sk
●    irc (jeden z prvých komunikačných systémov, google – irc)
●    ICQ (diskusia v dvojiciach, nevidíme, čo píšu ostatní ostatným)

Vyhľadávanie na internete

Internetové vyhľadávače – sú to vysoko výkonné servery s veľkou kapacitou diskov, na ktorých sú uložené databázy obsahu webových stránok. Vyhľadáva sa pomocou kľúčových slov.

Na vyhľadávanie slúžia:

 1. internetové katalógy – hierarchicky usporiadaný zoznam odkazov na www stránky. Na rozdiel od vyhľadávačov sú do týchto katalógov zadávané ručne, obsah je kontrolovaný a zároveň sú kategorizované.
  1. zoznam.sk,
  2. centrum.sk,
  3. szm.sk (szm.com),
  4. azet.sk,
  5. surf.sk
  • výhody – presná kategorizácia informácií
  • nevýhody – zaznamenaných stránok je veľmi malý oproti automatickým systémom
 2. vyhľadávače – fungujú na základe fulltextového vyhľadávania, tzn., že používateľ zadá kľúčové slovo, ktoré chce vyhľadať a daný vyhľadávač prehľadá všetky dostupné informácie a zobrazí odkazy, ktoré obsahujú dané kľúčové slovo
  1. google.sk, google.com (google ma 800 000 serverov, na ktorých vyhľadáva informácie)
  2. yahoo.com
  3. live.com
  • fulltextové vyhľadávanie – nevyhľadáva sa na základe kategórií, ako v katalógoch, ale sa preverí celý text (aj nepodstatné informácie) a vyhľadáva sa v tomto celom texte. Stránka je akoby rozobratá po jednotlivých slovách. Tie slová sú potom vyhľadávané.

Príklad

Vyhľadávanie informácií – zadá sa kľúčové slovo. Môžeme používať aj logické operátory : +, -, and, or, pomlčka, „“,.  Ako presne napíšeme dotaz, tak budeme úspešný pri vyhľadávaní. Je lepšie nájsť menej, ale kvalitnejšie informácie, ako veľa a menej kvalitných.

Väčšinou sú prvé tie, ktoré obsahujú najpresnejšie kľúčové slovo.

Stĺpce, sekcia

Rozdelenie textu na stĺpce nájdeme v rôznych časopisoch, v novinách, v slovníkoch, encyklopédiách, v telefónnych zoznamoch a pod.

Členenie textu do stĺpcov

Text do stĺpcov môžeme rozdeliť tlačidlom  , ktoré nájdeme na paneli nástrojov. Môžeme zvoliť najviac 4 stĺpce s rovnakou šírkou.

Viac nastavení pre stĺpce môžeme zvoliť príkazom Formát -> Stĺpce.

Otvorí sa nám okno, ktoré nám ponúka nastavenia počtu stĺpcov, šírku stĺpcov, čiaru medzi stĺpcami, rovnakú šírku stĺpcov.

Ak pred voľbou Stĺpce neoznačíme žiadny text, editor aplikuje formát stĺpcov na zvyšok dokumentu od daného miesta, kde stál kurzor.

Ak je dokument prázdny, text sa bude skladať zo stĺpcov od začiatku.

Ak označíme časť textu a zvolíme Stĺpce, editor preformátuje označený text do stĺpcov a tým vytvorí v dokumente sekcie (časti dokumentu).

Úloha: Vytvorte nasledujúci zoznam písiem programu MS Word, ktorý rozdelíte na dva stĺpce podľa predlohy:

Zlom stĺpca, stĺpcove bloky

Stĺpce sa napĺňajú textom postupne. Až keď sa vyplní celý jeden stĺpec na strane, potom kurzor prejde do ďalšieho stĺpca. Ak chceme predčasne ukončiť niektorý stĺpec, vložíme zlom stĺpca cez Vložiť -> Prerušenie.

Pri označení textu sa automaticky inverzne označujú riadkové bloky. Možno budeme potrebovať označiť stĺpcový blok. Stačí, keď pri označovaní podržíme kláves Alt.

Úloha: Nastavte veľkosť strany na formát A5 na šírku a rozdeľte ju na dva stĺpce. Napíšte podobný text podľa predlohy.

uloha1

Grafy, vzorce

Grafy

Údaje v tabuľkách sa dajú vhodne prezentovať vo forme grafov. Grafy prispievajú k názornému zobrazeniu vzájomnej závislosti v tabuľkách.

Graf znázorňuje závislosti jedného alebo viacerých typov údajov od vybraného typu údajov.

Postup vytvárania grafu

1. Musíme mať pripravenú tabuľku, z ktorej údajov chceme vytvoriť graf.

2. V dokumente si nastavíme kurzor na miesto, kde chceme mať umiestnený graf.

3. Príkazom Vložiť -> Obrázok -> Graf vložíme do dokumentu graf spolu so vzorovým údajovým listom.

4. V okne s ukážkovými údajmi nahradíme údaje našimi vlastnými údajmi z tabuľky (vložením alebo skopírovanám tabuľky).

5. Graf sa automaticky aktualizuje.

Úprava grafu

Po vložení grafu môžeme graf upravovať a meniť voľbami v hlavnej ponuke Graf. Tu môžeme napr. zmeniť stĺpcový graf na koláčový, spojnicový a pod.

Zmeny môžeme vykonať aj cez pravé tlačidlo myši na ľubovoľnú oblasť grafu, vyvoláme kontextovú ponuku, ktorá sa týka: názvu grafu, popisov osí, legendy, údajových radov, stien grafov a pod.

Úloha1: Vytvorte tabuľku a graf, ktorá bude obsahovať prehľad známok z predmetov MAT, SJL, AJ, INF, TV vo Vašej skupine.

Úloha 2: Otvorte súbory uvedené v zozname nižšie a vytvorte grafy podľa predlohy.

Vzorce

Pre vkladanie vzorcov, rovníc, ktoré často používame na matematike, fyzike a pod. máme k dispozícií nástroje v programe MS Word.

Cez hlavnú ponuku Vložiť -> Objekt vyvoláme dialógové okno, kde vyberieme typ objektu Editor rovníc 3.0 alebo Microsoft Equation 3.0 a potvrdíme tlačidlo OK.

Tento editor rovníc nám umožňuje písať vzorce, rovnice, zložité výrazy a pod.

Pre prácu s editorom nám slúži panel s nástrojmi Rovnice.

V hornom rade sa nachádzajú  tlačidlá symbolov ako sú matematické operátory, relačné operátory, šípky, grécka abeceda.

V dolnom radešablóny pre písanie výrazov v zátvorkách, zlomkov, odmocnín, matíc atď.

Úloha1: Vyskúšajte vytvoriť nasledujúce výrazy:

Úloha2: Vytvorte vzorce uvedené v nasledujúcom súbore: rovnice (.doc).