Archív kategorií: Internet

Počítačová sieť

Počítačová sieť je systém navzájom prepojených počítačov, medzi ktorými môžeme prenášať informácie.

Rozdelenie sietí:

 1. LAN (ang. Local Area Network) – lokálna počítačová sieť. Označenie prepojenia počítačov v malej oblasti, napr. v jednej budove, príp. v blízkych budovách.
 2. MAN (ang. Metropolitan Area Network) – mestská počítačová sieť. Označenie prepojenia počítačov v meste alebo obci.
 3. WAN (ang. Wide Area Network) – rozľahlá počítačová sieť. Prepojenie počítačov vo veľkom meste, prípadne v okrese, kraji, štáte a kontinente.

Topológia siete označuje vzájomné usporiadanie zariadení v počítačovej sieti.

Medzi základné typy topológie siete LAN patrí: zbernica, hviezda a kruh. Zložitejšia topológia sietí môže obsahovať kombináciu základných typov, najčastejšie kombinácia hviezd do stromovej štruktúry, topológiu úplnú a chrbticovú.

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

Topológia zbernica

Základným prvkom zbernicovej topológie je úsek prenosového média – zbernica, ktorá tvorí kostru siete. K nej sú jednotlivé stanice siete pripojené paralelne za sebou. Prenosovým médiom je najčastejšie koaxiálny kábel alebo krútená dvojlinka. V zbernicovej topológii sa nevyskytuje centrálna alebo riadiaca stanica. Dátové správy sa šíria vedením všetkými Topológia: zbernica smermi a všetky stanice k nim majú prístup. Počítače sú usporiadané za sebou akoby do reťaze. Sieť zbernicovej topológie je najjednoduchšia a veľmi ľahko sa inštaluje. Zbernica má jeden začiatok a jeden koniec a musí byť ukončená terminátorom.

Veľkou výhodou tejto topológie je neporušenie siete v prípade výpadku jednej stanice. Ale naopak pri porušení káblu (prenosového média) je sieť nefunkčná.

Topológia hviezda

Topológia: hviezdaV sieti hviezdicovej topológie pôsobí v centre siete centrálny uzol, ktorý sa nazýva rozbočovač (HUB). K nemu sú pripojené stanice siete samostatnými linkami, najčastejšie pomocou symetrického kábla (krútená dvojlinka). Rozbočovač zabezpečuje, aby každa stanica siete mohla komunikovať s inou. Pôsobí ako pasívny koncentrátor (distribuuje signál vysielaný stanicami siete) alebo ako aktívny opakovač či rozbočovač. Dátové správy sa šíria vedením a takisto všetky stanice k nim majú prístup.

Topológia kruh

Topológia: kruhStanice siete sú prepojené vedením do tvaru súvislého kruhu. Dáta sa pohybujú v kruhu od odosielateľa (prechádzajú postupne k najbližšiemu susedovi) postupne cez všetky následné uzly až k príjemcovi (adresovanej stanici ) – smer pohybu je daný spôsobom prepojenia siete.

Topológia: token ring (kruh v smere)Na riadenie smeru prenosu dát sa používa riadiaca značka – Token. Pomocou nej sa dátové správy odovzdávajú postupne jedným smerom medzi stanicami. Stanica siete, ktorá má riadiacu značku, môže vysielať, ostatné stanice môžu iba prijímať. Týmto je odstránená možnosť vzniku kolízii pri súčasnom vysielaní niekoľkými stanicami. Výpadok ľubovoľnej stanice spôsobí nefunkčnosť celej siete.

Topológia strom

Stromová topológia je prirodzeným rozšírením topológie typu hviezda s kombináciou zbernice. Má aj podobné vlasnosti. Používa sa najčastejšie u širokopásmových sietí a optických vlákien.

Topológia: strom

Topológia úplná

Topológia: pletivoKaždá stanica siete je prepojená zo všetkými ostatnými stanicami. Táto topológia vyžaduje veľký počet káblov. Je veľmi spoľahlivá, ale zle rozšíriteľná. Používa sa málo.

V prípade, že nejaké spojenie zlyhá, dáta môžu putovať k cieľu ďalej po iných dostupných linkách (majú viac možností).

Topológia chrbticová

Prepája jednotlivé LAN s ľubovoľnou topológiou .

Zdroj obrázkov v texte: searchnetworking.techtarget.com.

Použitá literatúra: informatika.schoolo.org

Aktívne prvky počítačovej siete

Medzi aktívne prvky počítačovej siete, ktoré zasahujú do diania v sieti patria:

 • opakovač (repeater)
 • prevodník (transceiver)
 • rozbočovač (hub)
 • most (bridge)
 • prepínač (switch)
 • smerovač (router)
 • kombinácia most/smerovač (brouter)
 • brána (gateway)

Opakovač (repeater)

Opakovač je aktívne sieťové zariadenie, ktorého úlohou je zosilniť a zregenerovať prenášaný elektrický signál. Je to najjednoduchší aktívny prvok.

Používa sa na prepojovanie rovnakých typov sieťových segmentov. Predlžuje dĺžku pevného prenosového vedenia (kábla), ktorá je tak dlhá, že na jej druhom konci by nebol dostatočne silný signál. Opakovač okrem signálu, ktorý prenáša zosilnenú informáciu, zosilňuje aj šumy, poruchy a chybové zložky.

OpakovačObr. 1: Opakovač (zdroj)

OpakovačObr. 2: Opakovač (zdroj)

Prevodník (transceiver)

Prevodník je podobný zosilňovaču. Zosilňuje prenášaný signál a navyše ho aj premieňa z jedného typu na iný (napr. krútenú dvojlinku na optický kábel a podobne).

Prevodník Obr. 3: Prevodník (zdroj)

Rozbočovač (hub)

Jeho základná funkcia je rozbočovanie signálu a vetvenie siete. Je dôležitým prvkom hviezdicovej topológie.

Zosilňuje a regeneruje signál a rozposiela ho na všetky porty okrem toho, z ktorého signál prišiel. Používa sa na pripojenie viacerých koncových zariadení.

Rozbočovač môže byť pasívny (iba rozbočuje signál) alebo aktívny (zosilňuje signál).

Hub Obr. 4: Rozbočovač (zdroj)

Hub Obr. 5: Rozbočovač (zdroj)

Most (bridge)

Je to sieťové zariadenie, ktoré sa využíva pri prepojení dvoch LAN sietí. Jeho hlavnou úlohou je preposielať pakety do vzájomne prepojených sietí na základe analýzy ich adries.

Taktiež zosilňuje prenášaný signál.

Umožňuje rozdeliť veľkú sieť na menšie jednotky a tým zlepšiť jej parametre. Slúži ako ochrana proti nebezpečným sieťovým chybám a umožňuje predĺženie siete. Výhodou je, že dokáže prepojiť dve siete rôznych štandardov.

Most Obr. 6: Most (zdroj)

most Obr. 7: Most (zdroj)

Prepínač (switch)

Prepínač je funkčne podobný mostu, môžeme ho označiť aj ako viacportový most. Posiela údaje len na ten port, pre ktorý sú určené. Filtrácia paketov prebieha medzi jednotlivými portami. Prichádzajúce pakety filtruje na základe adresy alebo protokolu a posiela ich ďalej.

Je vhodný pri výstavbe veľkých sietí, pretože odstraňuje nadmernú prevádzku, ale neumožňuje segmentáciu.

Prepínač prepúšťa pakety iba medzi vysielajúcou a prijímajúcou stanicou – prepína pakety medzi dvoma portami.

Switch obsahuje vnútornú pamäť, v ktorej si uchováva všetky sieťové adresy (MAC = Media Access Control – hardvérová adresa, ktorá jednoznačne identifikuje každé zariadenie v sieti) pripojených počítačov. Ak teda switch prijme dátový rámec, vie presne, na ktorom porte je pripojený počítač, ktorému je rámec určený a vyšle ho len na tento port. Toto vedie k zrýchleniu komunikácie v sieti.

SwitchObr. 8: Prepínač (zdroj)

PrepínačObr. 9: Prepínač (zdroj)

Smerovač (router)

Smerovač je sieťové zariadenie, ktoré sprostredkováva prenos dát medzi dvomi, alebo viacerými počítačovými sieťami. Používa sa na prepájanie rôznych sietí s rovnakým prenosovým protokolom. Jeho hlavnou úlohou je smerovať dáta v sieti. Túto funkciu plní vďaka algoritmu smerovania (routing algorithm). Tento algoritmus využíva smerovaciu tabuľku, do ktorej si uchováva údaje potrebné pre porovnanie informácií nachádzajúcich sa v hlavičkách paketov posielaných v sieti.

Každý paket, ako základná prenosová jednotka v sieti, nesie v sebe informácie o pôvodcovi dát, svojom cieli a konkrétne dáta. Smerovač vyberá najvhodnejšiu cestu pre posielanie paketov na základe zhromaždených informácií o pripojených sieťach. Podľa týchto informácií smerovač doručí dátovú jednotku od odosielateľa k adresátovi.

Ak router spája siete rôznej topológie, a teda aj technológie, musí okrem smerovania ešte vykonávať transformáciu správ z jednej siete do druhej.

Smerovač Obr. 10:  Smerovač (zdroj)

SmerovačObr. 11: Smerovač (zdroj)

Kombinácia most/smerovač (brouter)

Brouter kombinuje prepojovacie funkcie mosta a smerovača. Jeho potreba vyplýva z potreby prepojovania rôznych typov siete LAN a rôznych prenosových protokolov. Pracuje ako smerovač, ale keď nie je schopný aplikovať daný smerovací algoritmus, spracuje dátovú jednotku ako most.

most/smerovač Obr. 12: Most/smerovač (zdroj)

Brána (gateway)

Je najzložitejším aktívnym prepojovacím prvkom siete. Používa sa pre prepojovanie úplne odlišných sieťových architektúr. Musí zabezpečiť prevod medzi odlišnými sieťovými koncepciami.

BránaObr. 13: Brána (zdroj)

bránaObr. 14: Brána (zdroj)

Použitá literatúra:

40 ľudí, ktorí zmenili internet

Dnes len stručne, pridám odkaz na článok, ktorý stručne popisuje 40 ľudí, ktorí zmenili internet. Bez nich by dnes asi vyzeral inak. Článok je v angličtine. Sú tam spomínaní okrem iných aj Bill Gates, zakladateľ Microsoft-u, Steve Jobs, zakladateľ Apple alebo aj zakladateľ Facebooku: Mark Zuckerberg.

Viac si môžete už prečítať na stránkach magazínu Hongkiat.com.

Riziká informačných technológií

Počítačový vírus

Je program, ktorý dokáže sám seba kopírovať. Poškodzuje programy a údaje v počítači.

Najjednoduchší vírus hneď po spustení prepíše niektorý súbor a tým sa odhalí alebo na monitore zobrazí neobvyklú správu. Iné zostávajú v pamäti PC a čakajú na splnenie niektorej podmienky (napríklad na spustenie programu).

Nebezpečné vírusy postupne upravujú dáta v počítači, prípadne vymažú pevný disk.

Malware (z ang. malicious software)

Je označenie pre škodlivý softvér. Patria sem vírusy, červy, trójske kone, spyware a adware.

Malware sa do počítača dostáva najmä cez internet pri prezeraní škodlivých stránok, ktoré nemajú dobre zapezpečený systém.

Počítačový červ

Červ sa pokáže šíriť aj sám pomocou počítačovej siete. Pokúša sa pripojiť na každý počítač v počítačovej sieti cez slabo zabezpečené miesto. Následne sa na počítači aktivuje a znovu sa pokúša šíriť ďalej do ďalších PC.

Trójsky kôň

Taktiež sa používa označenie trojan. Je to program, ktorý vykonáva deštrukčnú činnosť, pričom sa skrýva za „užitočnú“ činnosť. Od počítačového vírusu alebo červa sa odlišuje tým, že sa ďalej nerozširuje.

Spyware (z ang. špehovací tovar)

Je počítačový program, ktorý sa bez vedomia užívateľa pokúša vyšpehovať citlivé dáta z počítača (napr. heslá). Získané dáta potom posiela tretej strane a my strácame dôležité dáta.

Adware (z ang. advertising-supported software)

Označenie pre akýkoľvek softvér, ktorý automaticky zobrazuje, prehráva alebo sťahuje reklamný materiál na PC po svojej inštalácií.

Spam

Označenie pre nežiadúcu poštu, ktorá obsahuje reklamu. Táto pošta sa šíri automaticky (zbierajú sa adresy po internete) alebo je posielaná zámerne (napr. firmy).

Ochrana pred vírusmi a nežiadúcou poštou

Realizuje sa to prostredníctvom antivírusových programov.

Antivírusový program slúži na lokalizáciu, odstránenie a napravenie škôd spôsobených vírusom. Aktualizujú sa niekoľkokrát za deň. Napr. NOD32, AVG, SpyBod Search&Destroy, …

Taktiež platí:

 • zálohovať všetky svoje údaje
 • zabezpečiť svoj PC pred neoprávneným prístupom
 • nenavštevovať nebezpečné stránky (hlavne tie, ktoré nepoznáme)
 • neotvárať neznáme e-maily a prílohy
 • neotváraťwebové stránky, ktoré sa nedajú identifikovať z názvu domény

Použitá literatúra:

 1. KALAŠ, I. a kol. Informatika pre stredné  školy, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00528-2
 2. MARAN, R., WHITEHEAD, P. Poznejte svuj počítač, Computer Press, Brno 2004, ISBN 80-251-0100-2

Netiketa a bezpečnosť na internete

Netiketa

Netiketa je súhrn pravidiel, ktorých dodržiavaním si udržíme status slušného človeka vystupujúceho online. Dá sa to povedať aj tak, že sa nemôžeme spoliehať na anonymitu internetového sveta, pretože človek je vždy ľahko vystopovateľný.

Práve anonymita sa podpisuje na tom, že mnoho ľudí sa v internetových diskusiách správa vulgárne, ba priam až nepríjemne voči druhým ľuďom.

Netiketa je pôvodne anglicky písaný dokument, ktorý určuje relatívne veľký rozsah pravidiel od bežných ľudí až po administrátorov. Vychádza pritom zo všeobecne uznávaných noriem, na ktoré si ľudia vo virtuálnom svete zvykli, a ktoré považujú za žiadúce a morálne zdravé.

Pravidlá slušného správania sa v internete:

 • Nikdy nezabúdajte, že na druhom konci sú ľudia a nie počítač. To čo anonymne napíšeme stroju by sme možno nikdy nepovedali dotyčnému do očí
 • Dodržiavajte všetky pravidlá slušnosti z normálneho života. Čo je zlé v bežnom živote, bude určite nevhodné aj na internete
 • Zistite si, kde sa nachádzate. Cez internet totiž komunikujete s ľuďmi z celého sveta. A čo je v jednej skupine na internete dovolené, iná to môže považovať za neprípustné. Politika, náboženstvo a iné rozporuplné témy by mali byť diskutované s maximálnou ohľaduplnosťou a taktom
 • Majte ohľad k druhým. Nie každý má superrýchle pripojenie cez pevnú linku. Mnohí sa pripájajú z domu cez pomalý modem, za ktorý platia! Neposielajme teda zbytočné a zbytočne veľké e-mailové správy
 • Aj keď píšeme bez diakritiky (bez dĺžňov a mäkčeňov) snažme sa o správny pravopis. Publikovať nepravdivé informácie, alebo niekoho ohovárať tiež nie je vhodné. Nevydávajme za svoje prácu niekoho iného. Obrázky, texty a rôzne iné súbory sa z internetu dajú ľahko stiahnuť. Akoby sa vám páčilo, keby niekto iný vydával vaše dielo za svoje? Ak využijeme prácu iných, mali by sme spomenúť ich autorstvo
 • Pomôžte, ak viete. Zaujíma vás nejaká téma a sledujete nejakú diskusiu k nej? Niekto z diskusnej skupiny má taký alebo onaký problém. Ak viete odpoveď, pomôžte. Nabudúce pomôže niekto vám. V diskusnej skupine platí zásada „Najprv počúvaj, až potom píš.“
 • Rešpektujme súkromie iných. Omylom vám prišla správa, ktorá vám nepatrí? Správajme sa tak, ako by sme chceli, keby niekto iný našiel našu poštu…
 • Nezneužívajme svoju moc a vedomosti. Užívatelia so špeciálnymi privilégiami, napr. správcovia serverov ktorí majú prístup k pošte ostatných musia mať dôveru bežných užívateľov
 • Odpúšťajme druhým chyby. Aj vy ste niekedy začínali. Nemusíme hneď reagovať výsmešne alebo so zlosťou
 • Nešírte reťazové listy a poplašné správy HOAX typu pošli túto správu x ľuďom, pretože takýmto správaním spomaľujete internet. Upozornite i ostatných, že takéto správanie je nevhodné
 • Nerozosielajte spam – správy s reklamným textom. Upozornite i ostatných, že takéto správanie je nevhodné a nezákonné
 • Rešpektujte autorské práva iných. Nepublikujte cudzí text pod svojim menom, vždy uvádzajte meno pravého autora a zdroj odkiaľ je text prevzatý
Vyššie spomínané body sú doslova citované z http://sk.wikipedia.org/wiki/Netiketa.

Autorský zákon a internet

Aj napriek tomu, že internet ponúka obrovské možnosti a obsah je dostupný širokým masám, nie je dovolené s ním narábať, ako sa každému zachce.

Zákon upravujúci tieto predpisy sa volá Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (PDF, 144 KB), skrátene aj autorský zákon. Citácia z neho:

Počítačový program je súbor príkazov a inštrukcií použitých priamo alebo nepriamo v počítači. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Neoddeliteľnou súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál potrebný na jeho prípravu; ak spĺňa pojmové znaky diela (§ 7 ods. 1), je chránený ako literárne dielo.

Napríklad ak si prečítate nejaký článok a zapáči sa vám, nie je dovolené skopírovať ho a prilepiť si na svoju webovú stránku. Tým sa porušuje práve autorský zákon. Alebo sťahovanie obrázkov z internetu a ich uverejňované bez uvedenia autorstva.

Pri tom odhalenie je dnes už veľmi jednoduché. Napríklad na to slúži aj služba TinEye.com. Hľadanie kopírovaných textov je tiež možné napríklad pomocou Google.

Bezpečnosť na internete

Ako správanie, tak aj bezpečnosť majú isté pravidlá vo svete internetu. Zdanlivá sloboda láka k menšej opatrnosti. V internetovom priestore číhajú na človeka rôzne lákadlá, ktoré nie vždy vedú k príjemným zážitkom. Jedným z mnohých môže byť aj infikovanie počítača vírusmi, čo nemusí vždy dopadnúť najlepšie. Preto je dôležité mať okrem dobrého softvérového vybavenia aj znalosť, ako sa správať, aby ohrozenie bolo čo najmenšie.

Na človeka nečakajú vo svete online len nebezpečenstvá vo forme technických záležitostí (vírusy, trójske kone, červy, …), ale samozrejme aj nebezpečenstvá vo forme sociálneho kontaktu. Napríklad na Pokeci s človekom môže komunikovať násilník a nikto o tom ani nevie.

Pre základný bezpečný pohyb online svetom môže polsúžiť nasledujúcich niekoľko bodov:

 • osobné údaje neposkytujte neznámym ľuďom,
 • heslá a prihlasovacie údaje si chráňte starostlivo mimo internet (najlepšie v hlave) a neposielajte ich e-mailom,
 • heslo pravidelne meňte,
 • rozprávajte sa otvorene o problémoch na internete s priateľmi, súrodencami, rodičmi, učiteľmi, policajtami, …,
 • nešírte nelegálny obsah (softvér, hudbu, filmy, …).

Používanie internetu je bezpečné, pokiaľ si budete pamätať tieto tri základné pravidlá:

 1. Chráňte svoj počítač
 • Dbajte na to, aby bol váš operačný systém aktuálny.
 • Používajte antivírusový program.
 • Používajte firewall.
 • Robte si záložné kópie dôležitých súborov.
 • Buďte opatrný, keď niečo sťahujete z internetu.

2. Chráňte seba

 • Buďte obozretný, keď zverejňujete svoje osobné informácie
 • Myslite na to, s kým sa rozprávate.
 • Pamätajte na to, že nie všetko je
  hodnoverné a že nie každý, s kým sa  stretnete na internete, je čestný

3. Dodržiavajte pravidlá

 • Musíte sa riadiť zákonmi, aj keď ste na internete.
 • Starajte sa o ostatných tak, ako aj o seba, keď ste online.

Ako zistiť, či niekto nezneužíva vaše meno

Zadajte svoje meno a priezvisko do vyhľadávania Google a prelistujte si výsledky. Niekto možno zostane prekvapený, čo všetko sa o ňom píše online.

Zdroje:

Neinteraktívna komunikácia – elektronická pošta

Neinteraktívna komunikácia sa uskutočňuje medzi ľuďmi vtedy, keď nemôžu okamžite jeden na druhého reagovať. To znamená,že vypovedané alebo vyslané informácie jednou osobou sa dostanú k poslucháčovi, či adresátovi až po istom čase.

Elektronická pošta skrátene e-pošta (e-mail) je nastroj na neinteraktívnu komunikáciu používateľov internetu. Komunikácia pomocou e-pošty prebieha v podobe správ, ktoré si užívatelia posielajú.

E-mail – elektronická pošta

 • z akéhokoľvek miesta na svete môže každý človek nadviazať kontakt s ďalším človekom alebo skupinou osôb na inom mieste planéty,
 • komunikácia je rýchla, lacná a pružná,
 • pre komunikáciu prostredníctvom e-mailu je potrebné mať vytvorenú e-mailovú schránku,
 • e-mailovú schránku nám vytvorí provider (poskytovateľ internetového spojenia) servera alebo si ju môžme vytvoriť zadarmo na tzv. Freemailových službách (centrum.sk, azet.sk, post.sk, gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, … ),
 • e-mailová schránka je priestor na disku vyhradený na príjem a odosielanie správ,
 • každá e-mailová schránka musí mať určitú emailovú adresu.

Vysvetlenie e-mailovej adresy:

janko.hrasko@centrum.sk

 • janko.hrasko – názov schránky alebo meno užívateľa, ktorý používa túto schránku. Užívateľ si meno určuje sám. Použiť sa môžu písmená bez diakritiky, a čísla. Užívatelia si ako názov schánky volia meno alebo prezývku,
 • @ – slúži na oddelenie názvu schránky od názvu servera, na ktorom má užívateľ umiestnenú schránku,
 • čiže zjednodušene povedané – Janko Hraško má vytvorenú schránku na centrum.sk

Spôsoby práce s e-mailom

 1. prostredníctvom internetového rozhrania – všetky operácie s e-mailom sa odohrávajú on-line na internetových stránkach. Výhodou je, že poštu môžeme čítať kdekoľvek, kde je počítač pripojený k internetu. Naopak nevýhodou je, že e-mail nemáme pod kontrolou, pretože všetko je uložené na serveri, kde máme vytvorenú schránku, čiže všetky operácie vykonávame len keď sme on-line pripojený k internetu.
 2. pomocou poštového klienta – často používaný spôsob čítania pošty. Danú poštu si stiahneme zo servera a všetky operácie už prebiehajú na našom počítači. Avšak nemôžme pracovať s poštou kdekoľvek, kde je pripojenie k internetu, ale len na vlastnom počítači, kde máme nainštalovaného poštového klienta.

Zásady pre tvorbu hesla (Password):

 • kombinácia náhodných písmen a číslic,
 • nie je vhodné používať mená osôb, dátumy narodenia, menín a podobne,
 • väčšia dĺžka hesla, nie 4 znakové a menej,
 • pravidelná obmena hesla,
 • neposkytovanie hesiel nikomu ďalšiemu.

E-poštová správa má podobnú štruktúru ako klasický list. Skladá sa z hlavičky a tela listu.

Hlavička e-poštovej správy

-plní úlohu obálky listu

-obsahuje tieto položky: KOMU(To): e-poštová adresa prijímateľa

Predmet(Subject): stručná charakteristika správy

Kópia(Cc): zoznam adries,na ktoré posiela kópiu

Skrytá kópia(Bcc): obsahuje zoznam adries, pričom jednotliví adresáti sa navzájom nevidia

Adresa e-poštovej správy

Má tvar : meno_adresáta@meno_počítača.

Aby sme mohli mať e-poštovú adresu, musíme mať pridelenú e-poštovú schránku na e-poštovom serveri. Túto e-poštovú schránku nám može prideliť škola,ak má  škola vlastný e-poštový server,alebo poskytovateľ internetových služieb,prostredníctvom ktorého sa pripájame na Internet.

Telo e-poštovej správy

Do tela píšeme samotný text. Ten sa obvykle skladá z oslovenia, samotnej správy a pozdravu s podpisom.

Práca s e-poštovou správou

*Pomocou e-poštového klienta môžeme poslať správu hocikomu,kto má e-poštovú schránku. Správu možeme poslať aj skupine používateľov. Ich e-poštové adresy uvedieme postupne za sebou (oddelíme ich čiarkami) v časti správy KOMU: Ak posielame správy tej istej skupine ľudí, oplatí sa vztvoriť si tzv. distribučný  zoznam, čo je zoznam ich e-poštových adries označený spoločným menom – prezývkou.

*Ak dostaneme správu, ktorú pokladáme za užitočnú,môžeme ju doplniť a poslať ďalej inému používateľovi(FORWARD).

*Ak odpovedáme na správu, nemusíme už písať jej adresu,stačí si vzbrať príkaz odpoveď (REPLY).

*Pri posielaní správ je užitočné  mať k dispozícii zoznam e-poštových adries osôb (address book) a prezývok, v ktorom môžu byť uvedené aj ďalšie údaje adresátov a naše poznámky.

Posielanie e-poštovej správy viacerým adresátom naraz

Jeden spôsob je, že do hlavičky správy uvedieme viac adresátov oddelených čiarkou.

Druhý a výhodnejší spôsob je uložiť  si zoznam adries pod vhodným menom alebo prezývkou(-nickname)do adresára. Napríklad zoznam adries ľudí, čo s nami chodia do triedy-školy, pod prezývkou Spolužiaci. Adresy vyučujúcich  pod nickom Profesori a podobne…

Potom pri posielaní správ stačí do hlavičky uviesť , namiesto vypisovania všetkých adries, len meno alebo prezývku.

Pridávanie súborov k správe

Ak potrebujeme poslať už vytvorené súbory (napr.obrázok, zvukový súbor , animáciu, sformátvoaný súbor s diakritikou a pod.),treba do hlavičky v položke Prílohy:(Attachments🙂 uviesť názov súboru a cestu k nemu.

Ak si nepamätáme, kde je súbor na disku umiestnený, zvolíme si v ponuke príkaz Pripojiť súbor..(Attach file..),v dôsledku čoho sa zobrazí dialógové okienko umožňujúce vyhľadať súbor.

Elektronický podpis(signiture)

Je text ,ktorý sa pridáva automaticky na koniec každej odoslanej správy.

Použitá literatúra:

 1. KALAŠ, I. a kol. Informatika pre stredné  školy, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00528-2
 2. MARAN, R., WHITEHEAD, P. Poznejte svuj počítač, Computer Press, Brno 2004, ISBN 80-251-0100-2

Webový prehliadač

S webovým prehliadačom sa stretávame denne, nielen na počítačoch, ale aj na mobilných telefónoch. Pre počítače stolného alebo prenosného charakteru poznáme 5 najpoužívanejších:

 • Opera,
 • Google Chrome,
 • Firefox,
 • Safari,
 • Internet Explorer.

V mobilných telefónoch sa stretávame s:

 • Opera Mini (Nokia, Windows Mobile),
 • S60Webkit (Nokia),
 • Internet Explorer (Windows Mobile),
 • Safari (iPhone, iPad).

Existuje aj rada ďalších, menej významných prehliadačov. V tomto rozprácvaní sa zameriame na prehliadač, ktorý je na našich školách azda najpoužívanejší: Firefox.

Firefox - používateľské rozhranie v systéme Mac OS X

Firefox - prostredie v systéme Win XP SP3

Webový prehliadač slúžiť vo všeobecnosti na prezeranie webových stránok, prípadne na ovládanie zložitých webových aplikácií. Prostredie prehliadača Firefox je jednoduché. Základom sú nástroje, ktoré slúžia priamo na narábanie s webovým obsahom v rámci histrórie nášho momentálneho stavu prehliadania internetu.

Základné ovládanie

V ponuke máme veľké tlačidlo“späť“, ktoré slúži na návrat v histórii našej cesty webovými zdrojmi. Vedľa neho je tlačidlo „dopredu“, ktoré funguje, ak sme sa tlačidlom „späť“ vrátili, tak týmto sa zase môžeme dostať dopredu v histórii.

Ďalej je tam „recyklačná šípka“, ktorá slúži na obnovenie práve prezeranej stránky. Ak sa načítavanie stránky príliš preťahuje, môžeme tento proces zrušiť krížikom. Ešte máme k dispozícii „domček“, po ktorého stlačením sa dostaneme na nami nastavenú domovskú stránku.

Nastavenie domovskej stránky

Jednoduchou cestou: Nástroje – Možnosti – Domovská stránka. Do políčka zadáme adresu webového sídla, ktoré chceme mať nastavené ako domovskú stránku. Napríklad http://www.pokec.sk :-).

Nastavenie domovskej stránky vo Firefoxe

Domovská stránka slúži na to, aby sme nemuseli pri  každom štarte prehliadača zadávať nami obľúbenú stránku do adresného riadku – ona sa nám načíta sama. Potvrdením tlačidla OK stránku nastavíme. Prípadne sa dá nastaviť, aby sa po opätovnom štarte spustili všetky karty, ktoré sme mali otvorené pri zatvorení prehliadača.

Vyhľadávanie z prehliadača

Ak chceme vyhľadávať obsah v internete priamo z prehliadača, nemusíme zadávať adresu obľúbeného vyhľadávača do adresného riadku. Stačí zadať vyhľadávanú frázu do okna, ktoré je na to určené, priamo v prehliadači:

Vyhľadávanie

Ak chceme nastaviť iný vyhľadávač, ako je predvolený, urobíme tak kliknutím na ikonku v tomto okne na vyhľadávanie. Z ponuky už vyberieme ten, ktorý chceme použiť.

Vyhľadávanie cez prehliadač

Prípadne ak tam nie je ten, ktorý chceme, nastavíme ho cez voľbu „Správa vyhľadávacích modulov“.

História prezeraných stránok

Naša činnosť v prostredí internetu je zaznamenávaná prostredníctvom histórie. Je to z toho dôvodu, že ak zabudneme, na akej stránke sme požadovaný obsah našli, tak v histórii sa môžeme k danym stránkam vrátiť na základe spomenutia si. Napríklad ak vieme, že včera sme čítali o Ľudovítovi Štúrovi, no netušíme, kde to bolo.

Voľbou História (v hlavnom menu) – Zobraziť celú históriu si zobrazíme celú históriu stránok prezeraných prostredníctvom tohto konkrétneho prehliadača.

História

Základné klávesové skratky

Prehliadač je niekedy výhodné ovládať pomocou klávesových skratiek. Najpoužívanejšími sú Ctrl+T, Ctrl+W. Ctrl+T otvorí novú záložku (ang. Tab + odtiaľ T v danej skratke). Skratka Ctrl+W danúzáložku zavrie.

Ak je písmo na stránkach moc malé, stránku zväčšíme klávesovou skratkou Ctrl++. Prípadne juzmenšíme, ak je moc veľké, pomocou Ctrl+-. Ak sa chceme vrátiť do pôvodného nastavenia veľkosti, skratkou Ctrl+0 tak učiníme.

Úloha

Vyhľadajte pomocou vstaveného vyhľadávacieho okna vo Firefoxe, ako sa dajú vo Firefoxe nastaviť Záložky (ang. Bookmarks). Skúste si nájsť oficiálne stránky mozilla.com.

Služby internetu

Základné internetové služby

1. Elektronická pošta – najčastejšie používaná služba. Každý klient má vlastnú schránku, ktorú môže využívať. Rôzne funkcie: čítanie, posielanie, odpovedanie, mazanie, nahlásanie spamu, prílohy,…
2. www – (world wide web) – najviac využívaná služba v internete spolu s e-mailom. Jedná sa o www stránky, ktoré sú zobrazené v prehliadači (Opera, Mozilla, IE, …) po zadaní danje adresy stránky do príkazového riadku. Napr. google.com, azet.sk, centrum.sk, youtube.com (video)

 • elektronické knihy (e-book) – mali by spojiť knižnice a prepisovať vybrané knihy z univerzitných knižníc a umiestňovať ich na web.
 • Internetový obchod – je veľmi podobný „kamennému obchodu“, ale rozdiel je v tom, že sa celý nákup odohráva vo virtuálnom prostredí. Vyberieme si tovar, prečítame si krátke informácie o tovare a ak si ho chceme zakúpiť, stačí kliknút na tlačítko kúpiť, prípadne ho vložíme do „nákupného košíka“, vyplníme adresu a o ostatné sa postará e-obchodník. Výhody – zákazník nemusí nikam chodiť, rýchlosť nákupu a dodania tovaru (pri veľkej vzdialenosti), … Nevýhody – podvody, neaktuálnosť ponúkaného tovaru, …
 • elektronické bankovníctvo – užívateľovi je priradené prihlasovacie meno a heslo, cez ktoré sa prihlási do banky, do jej virtuálnej časti a môže platiť účty, posielať peniaze, pozrieť si transakcie na účte bez toho, aby musel ísť do „kamennej“ banky. Pri komunikácií s bankou cez internetový prehliadač je potrebné mať nainštalovaný tzv. Bezpečnostný certifikát, ktorý si vygeneruje s pomocou banky. Zabezpečenie komunikácie prebieha cez kryptovacie protokoly.
 • spravodajské denníky – pravda.sk, sme.sk, bleskovky.sk, …
 • videonahrávky – youtube.com, videojug.com, …
 • internetové rádiá – jemnemelodie.sk, expres.sk, …
 • internetové televízie – sme.sk, www.markiza.sk, www.joj.sk, www.ta3.com,
 • osobné stránky
 • vyhľadávacie služby (google.sk, yahoo.com, …)
 • katalógy (zoznam.sk, centrum.sk, …)

3. Chat systémy

Jedná sa o službu, kde komunikuje veľké množstvo ľudí v reálnom čase.
●    pokec.sk
●    irc (jeden z prvých komunikačných systémov, google – irc)
●    ICQ (diskusia v dvojiciach, nevidíme, čo píšu ostatní ostatným)

Vyhľadávanie na internete

Internetové vyhľadávače – sú to vysoko výkonné servery s veľkou kapacitou diskov, na ktorých sú uložené databázy obsahu webových stránok. Vyhľadáva sa pomocou kľúčových slov.

Na vyhľadávanie slúžia:

 1. internetové katalógy – hierarchicky usporiadaný zoznam odkazov na www stránky. Na rozdiel od vyhľadávačov sú do týchto katalógov zadávané ručne, obsah je kontrolovaný a zároveň sú kategorizované.
  1. zoznam.sk,
  2. centrum.sk,
  3. szm.sk (szm.com),
  4. azet.sk,
  5. surf.sk
  • výhody – presná kategorizácia informácií
  • nevýhody – zaznamenaných stránok je veľmi malý oproti automatickým systémom
 2. vyhľadávače – fungujú na základe fulltextového vyhľadávania, tzn., že používateľ zadá kľúčové slovo, ktoré chce vyhľadať a daný vyhľadávač prehľadá všetky dostupné informácie a zobrazí odkazy, ktoré obsahujú dané kľúčové slovo
  1. google.sk, google.com (google ma 800 000 serverov, na ktorých vyhľadáva informácie)
  2. yahoo.com
  3. live.com
  • fulltextové vyhľadávanie – nevyhľadáva sa na základe kategórií, ako v katalógoch, ale sa preverí celý text (aj nepodstatné informácie) a vyhľadáva sa v tomto celom texte. Stránka je akoby rozobratá po jednotlivých slovách. Tie slová sú potom vyhľadávané.

Príklad

Vyhľadávanie informácií – zadá sa kľúčové slovo. Môžeme používať aj logické operátory : +, -, and, or, pomlčka, „“,.  Ako presne napíšeme dotaz, tak budeme úspešný pri vyhľadávaní. Je lepšie nájsť menej, ale kvalitnejšie informácie, ako veľa a menej kvalitných.

Väčšinou sú prvé tie, ktoré obsahujú najpresnejšie kľúčové slovo.

Internet

 • je najväčšia počítačová sieť na svete
 • je obrovskou studňou informácií – obsahuje veľmi veľké množstvo informácií, pozostáva z desiatok tisícov pripojených počítačových sietí nachádzajúcich sa po celom svete,
 • komunikácia prostredníctvom internetu je rýchla – akonáhla je informácia zverejnená v internete kdekoľvek na svete, môžeme ju získať okamžite hoci aj na druhej strane planéty,
 • je spoľahlivý – internet je decentralizovaný, nie je závislý na jednom bode,
 • je slobodný – internet nikomu nepatrí, môžu ho používať všetci tí, ktorí majú k nemu prístup
 • väčšina informácií je dostupná zadarmo,
 • v súčasnosti využíva internet viac ako 500 miliónov ľudí na svete,
 • niekedy sa nazýva aj sieť, informačná diaľnica alebo kyberpriestor.

Internet má aj svoje negatívne stránky, ako napríklad

 • komunikačný nástroj aj pre násilníkov, drogových dílerov, teroristov – prostredníctvom internetu je tažké rozoznať, či komunikujeme s obyčajným človekom ako ste vy alebo s nejakým násilníkom apod.
 • jednoduchšie porušovanie autorských práv – kopírovanie textov, hudby, videa, grafiky, hier, filmov, fotografií bez súhlasu ich autorov,
 • anonymita – internet zaisťuje anonymitu každému používateľovi, takže mnohokrát nevieme, s kým skutočne komunikujeme. Anonymita sa odkrýva u našich priateľov, ktorých poznáme z reálneho života a stretávame sa s nimi aj na internete. Túto anonymitu využívajú hlavne teroristi na prípravu útokov, posielajú si správy vo forme navrstených obrázkov, ktoré vedia dešifrovať iba oni. Aj na chate si môžete písať s človekom, ktorého pokladáte za „priateľa“ a pritom je to v skutočnosti nejaký násilník.

História internetu

 • v roku 1964 zverejnila americká spoločnosť RAND návrh siete, ktorá nemala žiadny centrálny uzol, pretože všetky uzly boli rovnocenné. Celá sieť bola navrhnutá tak, že ak by zlyhal jeden uzol, zvyšok siete by dokázal pracovať ďalej,
 • tento návrh financovala americká spoločnosť ARPA, ktorá v roku 1969 nainštalovala prvý uzol a danú sieť nazvala Arpanet. V roku 1971 mala už 15 uzlov a stala sa veľmi obľúbenou medzi vedcami a študentami, ktorí ju využívali hlavne na komunikačné účely. Počas 70. rokov 20. storočia táto sieť prekročila hranice USA, čiže sa stala medzinárodnou sieťou s názvom Internet (Inter = medzinárodná, net = sieť).
 • v roku 1991 vznikol World Wide Web (WWW), teda štandard pre prenos hypertextových a grafických informácií. Práve vďaka WWW stránkam sa internet stal prístupný nielen pre vedcov a počítačových expertov, ale aj pre užívateľov, ktorí počítačom moc rozumieť nemusia.

Ako funguje internet

 • všetky počítače, ktoré ponúkajú nejaké informácie, teda serveri, sú medzi sebou určitým spôsobom prepojené a každý má v internete rovnocenné postavenie,
 • každý server tvorí jeden uzol, ktorý má rovnaký význam, ako iný uzol kdekoľvek v internete,
 • skutočnosť, že neexistujú nadriadené a podriadené servery, má vplyv na veľkú stabilitu a na spoľahlivosť fungovania celého internetu – ak by zlyhal jeden uzol, zvyšok siete by dokázal pracovaťďalej cez iný uzol.

schema-pripojenia1

Čo internet ponúka

 • elektronická pošta
 • informácie
 • zábava
 • diskusné skupiny
 • chat
 • programy
 • online nakupovanie

Poskytovateľ služieb pripojenia k internetu – (ISP – Internet Service Provider) je firma, ktorá vám za určitý poplatok alebo zadarmo umožní pripojenie k internetu.

Možnosti pripojenia k internetu:

 1. Telefónnou linkou cez analógový modem – stále ešte pretrvávajúci, ale rýchlostne nevyhovujúci spôsob pripojenia, v súčasnosti ho nahrádzajú modernejšie typy pripojenia,
 2. ISDN – ide o kvalitnejšiu telefónnu linku. K užívateľovi sú prepojené dva dátové kanály – jeden pre hlasovú službu a druhý pre dátový prenos s rýchlosťou 64kb/s. Pripojenie k internetu sa prevádza opätovným vytáčaním a je finančne náročnejšia, ale lacnejšia ako 24hod. pevná linka,
 3. obdobou ISDN je kvalitnejší typ pripojenia po telefónnej linke – ADSL,
 4. Pevnou linkou – ide o špeciálny „kábel“ zavedený od servera priamo k užívateľovi, tento typ pripojenia je vhodný pre firmy a tých, ktorí potrebujú byť pripojení na internet kedykoľvek a mať zaručenú priaznivú prenosovú rýchlosť,
 5. Rádiovým pripojenímmikrovlnné spoje – ide o pripojenie vzduchom, prípadne rádiovým prenosom. Užívateľ má prístup k internetu 24 hodín denne, nevýhodou sú zriedkavé výpadky spojenia. Rádiové spojenie je obmedzené vzdialenosťou poskytovateľa a užívateľa internetu a prekážkami v teréne,
 6. Wi – Fi – typ bezdrôtovej rádiovej komukácie pre vysokorýchlostné pripojenie. Počítače užívateľov sú vybavené Wi-Fi kartou alebo Wi-Fi USB zariadením a pripájajú sa k tzv. prístupovému bodu (Access point), čo je v podstate anténa, ktorá sa prostredníctvom siete poskytovateľa služby pripája do internetu,
 7. Káblovou televíziou – nutnosťou je tzv. káblový modem a prenos dát je pomerne rýchly,
 8. Mobilným telefónom – alternatívna metóda pripojenia k internetu,
 9. Jednosmerným satelitným pripojením – jedná sa o neobyčajne rýchle pripojenie k internetu. Dáta sú jednosmerne prijímané prostredníctvom satelitu, ale posielané musia byť jednou z tradičných „ciest“ (modemom, pevnou linkou atď.). Nevýhodou sú vysoké finančné náklady.

formy-pripojenia

Identifikácia servera v internete

IP adresa – číselná adresa každého počítača v internete, ktorá sa skladá zo štyroch čísel oddelených bodkou, napr. 192.165.88.13, kde každé číslo môže byť od 0 do 255 a každý počítač má jedinečnú IP adresu.

Doménová adresa – číselná IP adresa je pre bežného používateľa tažko zapamätateľná, preto ku každej číselnej adrese existuje aj tzv. Doména alebo adresa v textovom tvare (napr.www.google.com).

Doména prvej úrovne (tzv. TOP LEVEL DOMAIN) – je pevne definovaná – com, org, net, edu, sk a podľa nej môžme rozoznať, či patrí štátu, škole, organizácii apod.

DNS – je systém, ktorý prevádza číselnú (IP) adresu na zrozumiteľnú textovú (doménovú) a naopak.

URL – (uniform resource locator) – jedinečná adresa každej webovej stránky, ktorá začína písmenami http (hypertext transfer protocol) a obsahuje názov webovej stránky.

url

Proxy server

Jedná sa o počítače, ktoré plnia funkciu prostredníka medzi internetom a lokálnou sieťou. Proxy server je server, ktorý je pripojený do internetu a poskytuje ho všetkým uživateľom v lokálnej sieti. Pokiaľ nejaký počítač v sieti potrebuje načítať informácie, pošle požiadavku proxy serveru a ten požadované informácie stiahne z internetu a poskytne ich pracovnej stanici. Výsledkom je, že k internetu je fyzicky pripojený iba jeden počítač (proxy server), ale používať ho môžu všetci používatelia lokálnej siete.

Funkcie proxy servera:

 • nastavenie obmedzenia pre konkrétne stránky – užívateľ si nebude môcť prezerať tie stránky, ktoré administrátor proxy servera zakázal,
 • maximálna veľkosť stiahnutých dát – za dané obdobie môže užívateľ stiahnuť len obmedzené množstvo dát,
 • právna štruktúra – dá sa nastaviť, aby mohli internet prehliadať iba prihlásení užívatelia, ktorým budú dopredu nadefinové služby, ktoroé môžu využívať,
 • auditing – možnosť presne sledovať kedy, kde, ako dlho a na akých stránkach užívateľ trávil čas, všetky tieto informácie sa zaznamenávajú do súboru a kedykoľvek sa môžu zobraziť.

Firewall alebo ochrana siete

Jedná sa o ochranu medzi internetom a vnútornou lokálnou sieťou – ide o bezpečnostnú „stenu“ medzi vonkajškom a vnútrajškom. Je potrebné si uvedomiť, že akonáhle ste pripojení do internetu, aj celý internet je prístupný k vám a zároveň vaša sieť je prístupná celému internetu. Tým sa zvyšuje riziko úniku dát, útoku hackerov, crackerov apod. Preto sú na serveroch inštaované firewally, ktoré chránia prietok dát medzi sieťou a internetom.

firewall

Použitá literatúra:

 1. KALAŠ, I. a kol. Informatika pre stredné školy, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00528-2
 2. MARAN, R., WHITEHEAD, P. Poznejte svuj počítač, Computer Press, Brno 2004, ISBN 80-251-0100-2