Mesačné archívy: jún 2009

Algoritmus a program

Algoritmus všeobecne

Jednoznačný zrozumiteľný postup umožňujúci z daných vstupných údajov získať v konečnom čase po vykonaní konečného počtu krokov správne výsledky – riešenie danej úlohy.

Vlastnosti algoritmu

 • jednoznačnosť (determinovanosť) – v každom momente vykonávania musí byť jednoznačne určené, ktorá činnosť bude realizovaná ako nasledujúca,
 • konečnosť (rezultatívnosť) – postup skončí v konečnom čase po vykonaní konečného počtu malých krokov, kedy sa získajú správne výsledky,
 • všeobecnosť (hromadnosť) – postup musí byť použiteľný pre celú množinu vstupných údajov (musí riešiť problém všeobecne a nesmie sa zúžiť na riešenie niektorých špeciálnych prípadov),
 • opakovateľnosť – viackrát pri rovnakom vstupe musí byť aj rovnaký výstup,
 • zrozumiteľnosť a prehľadnosť.

Algoritmus z hľadiska programovania môže byť vyjadrený

 • graficky – vývojové diagramy,
 • slovne,
 • matematicky – riešenie sústavy rovníc, matice, determinanty, vzťahy medzi premennými, …
 • programovacím jazykom – Pascal, C#, C, …

Algoritmizácia

Činnosť na zostavenie algoritmu tak, aby spĺňal požadované vlastnosti.

Program

Program je postupnosť príkazov (inštrukcií) programovacieho jazyka, ktorou popisujeme, ako má počítač riešiť úlohu.

Programovanie je tvorba programov, zapísanie riešenia úlohy (algoritmu) do konkrétneho programovacieho jazyka.

Tvorbou programov pre počítač sa zaoberá softvérové inžinierstvo. Prebieha v 4 etapách:

 1. rozbor problému – presne si odpovieme na otázku, čo treba riešiť. Sformulujeme zadanie problému a požiadavky na vznikajúci program.
 2. návrh riešenia – preskúmame, ako sa da daný problém riešiť. Pri hľadaní riešenia vychádzame z toho, čo o danej oblasti vieme, aké máme prostriedky na riešenie problému. Výsledkom tejto práce je algoritmus vedúci k splneniu úlohy.
 3. realizácia – prepis navrhovaného algoritmu do programovacieho jazyka. Súčasťou tejto etapy je aj napr. príprava obrázkov, zvuku, hudby a pod.
 4. údržba – vytvorený program sa už používa a pri jeh údržbe odhaľujeme a opravujeme skryté chyby, prispôsobujeme program požiadavkám používateľov, vyvýjame novšie verzie a pod.

Abú ’Abdalláh Muhammad Ibn Músá al-Chvárizmí (Chvarizmí, Chovarizmí, Choresmí) bol perzský matematik a astronóm.

Pochádzal pravdepodobne z perzského mesta Chórezm (dnes Chiva v Uzbekistane), jeho meno znamená v arabčine jednoducho z Chórezmu. Chórezmího rodný jazyk bol pravdepodobne perzský (farsí), alebo skôr dnes už mŕtvy chórezmský jazyk z rodiny iránskych jazykov. Svoje diela však písal po arabsky, ktorý bol vedeckým jazykom islamského sveta.

Žil a pôsobil v Bagdade na dvore siedmeho chalífa Al-Ma’múna Abbása.

Algoritmus a Cvárizmí

Meno Al-Chórezmí bolo v stredoveku latinizované na Al-Gorizmi, neskôr na Algorithmi a stalo sa základom slovaalgoritmus, čo znamená postup (výpočtu).

Úloha

Pred tabuľu sa postavia dvaja študenti chrbtom k sebe. Jeden si z topánky vytiahne šnúrku úplne preč tak, že ju drží v ruke a topánku má nasadenú na nohe. Druhý študent ho naviguje, ako šnúrku navliecť do topánky krok za krokom tak, aby bol postup pre študenta so šnúrkou dobre zrozumiteľný. Ten vykonáva len kroky „navigátora“ a dáva mu spätnú väzbu, či rozumie, či šnúrka je na svojom mieste a podobne.

Ďalší študent môže „navigátora“ vystriedať a krok za krokom algoritmicky navigovať študenta so šnúrkou tak, aby si ju úspešne zaviazal.

Použitá literatúra

 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Muhammad_al-Chorezmí
 • http://skola.dvp.sk/poznamky/pascal.php