Archívy autora: veronika

Neinteraktívna komunikácia – elektronická pošta

Neinteraktívna komunikácia sa uskutočňuje medzi ľuďmi vtedy, keď nemôžu okamžite jeden na druhého reagovať. To znamená,že vypovedané alebo vyslané informácie jednou osobou sa dostanú k poslucháčovi, či adresátovi až po istom čase.

Elektronická pošta skrátene e-pošta (e-mail) je nastroj na neinteraktívnu komunikáciu používateľov internetu. Komunikácia pomocou e-pošty prebieha v podobe správ, ktoré si užívatelia posielajú.

E-mail – elektronická pošta

 • z akéhokoľvek miesta na svete môže každý človek nadviazať kontakt s ďalším človekom alebo skupinou osôb na inom mieste planéty,
 • komunikácia je rýchla, lacná a pružná,
 • pre komunikáciu prostredníctvom e-mailu je potrebné mať vytvorenú e-mailovú schránku,
 • e-mailovú schránku nám vytvorí provider (poskytovateľ internetového spojenia) servera alebo si ju môžme vytvoriť zadarmo na tzv. Freemailových službách (centrum.sk, azet.sk, post.sk, gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, … ),
 • e-mailová schránka je priestor na disku vyhradený na príjem a odosielanie správ,
 • každá e-mailová schránka musí mať určitú emailovú adresu.

Vysvetlenie e-mailovej adresy:

janko.hrasko@centrum.sk

 • janko.hrasko – názov schránky alebo meno užívateľa, ktorý používa túto schránku. Užívateľ si meno určuje sám. Použiť sa môžu písmená bez diakritiky, a čísla. Užívatelia si ako názov schánky volia meno alebo prezývku,
 • @ – slúži na oddelenie názvu schránky od názvu servera, na ktorom má užívateľ umiestnenú schránku,
 • čiže zjednodušene povedané – Janko Hraško má vytvorenú schránku na centrum.sk

Spôsoby práce s e-mailom

 1. prostredníctvom internetového rozhrania – všetky operácie s e-mailom sa odohrávajú on-line na internetových stránkach. Výhodou je, že poštu môžeme čítať kdekoľvek, kde je počítač pripojený k internetu. Naopak nevýhodou je, že e-mail nemáme pod kontrolou, pretože všetko je uložené na serveri, kde máme vytvorenú schránku, čiže všetky operácie vykonávame len keď sme on-line pripojený k internetu.
 2. pomocou poštového klienta – často používaný spôsob čítania pošty. Danú poštu si stiahneme zo servera a všetky operácie už prebiehajú na našom počítači. Avšak nemôžme pracovať s poštou kdekoľvek, kde je pripojenie k internetu, ale len na vlastnom počítači, kde máme nainštalovaného poštového klienta.

Zásady pre tvorbu hesla (Password):

 • kombinácia náhodných písmen a číslic,
 • nie je vhodné používať mená osôb, dátumy narodenia, menín a podobne,
 • väčšia dĺžka hesla, nie 4 znakové a menej,
 • pravidelná obmena hesla,
 • neposkytovanie hesiel nikomu ďalšiemu.

E-poštová správa má podobnú štruktúru ako klasický list. Skladá sa z hlavičky a tela listu.

Hlavička e-poštovej správy

-plní úlohu obálky listu

-obsahuje tieto položky: KOMU(To): e-poštová adresa prijímateľa

Predmet(Subject): stručná charakteristika správy

Kópia(Cc): zoznam adries,na ktoré posiela kópiu

Skrytá kópia(Bcc): obsahuje zoznam adries, pričom jednotliví adresáti sa navzájom nevidia

Adresa e-poštovej správy

Má tvar : meno_adresáta@meno_počítača.

Aby sme mohli mať e-poštovú adresu, musíme mať pridelenú e-poštovú schránku na e-poštovom serveri. Túto e-poštovú schránku nám može prideliť škola,ak má  škola vlastný e-poštový server,alebo poskytovateľ internetových služieb,prostredníctvom ktorého sa pripájame na Internet.

Telo e-poštovej správy

Do tela píšeme samotný text. Ten sa obvykle skladá z oslovenia, samotnej správy a pozdravu s podpisom.

Práca s e-poštovou správou

*Pomocou e-poštového klienta môžeme poslať správu hocikomu,kto má e-poštovú schránku. Správu možeme poslať aj skupine používateľov. Ich e-poštové adresy uvedieme postupne za sebou (oddelíme ich čiarkami) v časti správy KOMU: Ak posielame správy tej istej skupine ľudí, oplatí sa vztvoriť si tzv. distribučný  zoznam, čo je zoznam ich e-poštových adries označený spoločným menom – prezývkou.

*Ak dostaneme správu, ktorú pokladáme za užitočnú,môžeme ju doplniť a poslať ďalej inému používateľovi(FORWARD).

*Ak odpovedáme na správu, nemusíme už písať jej adresu,stačí si vzbrať príkaz odpoveď (REPLY).

*Pri posielaní správ je užitočné  mať k dispozícii zoznam e-poštových adries osôb (address book) a prezývok, v ktorom môžu byť uvedené aj ďalšie údaje adresátov a naše poznámky.

Posielanie e-poštovej správy viacerým adresátom naraz

Jeden spôsob je, že do hlavičky správy uvedieme viac adresátov oddelených čiarkou.

Druhý a výhodnejší spôsob je uložiť  si zoznam adries pod vhodným menom alebo prezývkou(-nickname)do adresára. Napríklad zoznam adries ľudí, čo s nami chodia do triedy-školy, pod prezývkou Spolužiaci. Adresy vyučujúcich  pod nickom Profesori a podobne…

Potom pri posielaní správ stačí do hlavičky uviesť , namiesto vypisovania všetkých adries, len meno alebo prezývku.

Pridávanie súborov k správe

Ak potrebujeme poslať už vytvorené súbory (napr.obrázok, zvukový súbor , animáciu, sformátvoaný súbor s diakritikou a pod.),treba do hlavičky v položke Prílohy:(Attachments🙂 uviesť názov súboru a cestu k nemu.

Ak si nepamätáme, kde je súbor na disku umiestnený, zvolíme si v ponuke príkaz Pripojiť súbor..(Attach file..),v dôsledku čoho sa zobrazí dialógové okienko umožňujúce vyhľadať súbor.

Elektronický podpis(signiture)

Je text ,ktorý sa pridáva automaticky na koniec každej odoslanej správy.

Použitá literatúra:

 1. KALAŠ, I. a kol. Informatika pre stredné  školy, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00528-2
 2. MARAN, R., WHITEHEAD, P. Poznejte svuj počítač, Computer Press, Brno 2004, ISBN 80-251-0100-2

Výplň a sprej v Skicári

Úloha: Pre zopakovanie kreslenia geometrických tvarov v Skicári nakreslite podobného snehuliaka:

Program Skicár nám ponúka ďalšie nástroje, ktoré môžeme využiť pri kreslení obrázkov a objektov.

Výplň

Nástroj Výplň slúži na vyfarbenie / vyplnenie plochy, ktorú sme nakreslili.

Použitie nástroja Výplň:

1. na pracovnej ploche Skicára nakreslíme obrys objektu, alebo obrázka

2. klikneme na , vyberieme si farbu, ktorou chceme obrázok vyplniť a klikneme dovnútra obrázku, kde sa nám vyleje zvolená farba výplne

3. následne dokreslíme ostatné časti obrázka

Pozor: Pri používaní nástroja Výplň musí byť oblasť, ktorú vypĺňame uzavretá, inak sa farba vyleje po celej pracovnej ploche.

Úloha: Nakreslite obdĺžnik, ktorý rozdelíte na mozaiku čiarami a tie postupne vyplníte farbami.

Sprej

Nástroj Sprej funguje tak, že kreslí náhodné body v určitom okolí. Sprej vnáša do obrázka chaos, vďaka čomu vznikájú zaujímavé obrázky.

Pri použití nástroja Sprej postupujeme nasledovne:

1.  Klikneme na tlačidlo , čím si zvolíme nástroj Sprej. Na pracovnej ploche (na papieri) stlačíme ľavé tlačidlo myši a začneme sprejovať daný obrázok/objekt – napr. strom

2.  korunu stromu vyplníme dvomi otieňami nástroja Sprej

3. Dokreslíme konáre stromu a kmeň

Úloha: Nakreslite zasnežený strom pomocou spreja.

Úloha: Nakreslite guľu s tieňom pomocou elipsy a výplne.

Úloha: Nakreslite podobné útvary pomocou geometrických útvarov a výplne:

Použitá literatúra:

Salanci, Ľ. Informatika pre stredné školy – práca s grafikou, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00531-2

Výber a schránka v Skicári

Výber

Nástrojom Výber môžeme presúvať časť obrázka alebo ho transformovať – zväčšiť, rotovať, skosiť. Pre prácu s nástrojom Výber musíme označiť časť obrázka, s ktorou chceme pracovať, čiže vybrať si výber.

Označenie časti obrázka:

Presunutie vybratej časti (výberu) obrázka:

Ak chceme, aby nám biele pozadie červenej gule neprekrývalo kocku, musíme si zapnúť priesvitný režim, ktorý sa nám zobrazí pri klinutí na výber pod panelom nástrojov:

nepriesvitný režim

priesvitný režim

Po zapnutí priesvitného režimu bude farba pozadia priesvitná:

Schránka

Schránka je miesto v pamäti, ktoré slúži na dočasné skopírovanie časti obrázka. Skopírovanú časť môžeme vybrať a vložiť do inehé obrázka a pod.

Schránku nájdeme v ponuke Úpravy:

Prácu so Schránkou popíšeme na príklade:

1. z obrázka označíme výberom časť s ceruzkou

2. klikneme na Úpravy a vyberieme Kopírovať

3. a opäť klineme na Úpravy a vyberieme Vložiť

4. vedľa pôvodného obrázka sa nám zobrazí jeho kópia, ktorú môžeme presunúť na ľubovoľné (nami zvolené) miesto

5. takto vytvoríme viac kópií ceruzky

Úloha: Nakreslite reťaz.

Začnite kreslením jedného krúžku reťaze.

Potom ho niekoľkokrát skopírujte a umiestnite na ľubovoľné miesto.

Úloha: Nakreslite motýľa.

Pravým kliknutím na výbere sa nám zobrazí ponuka, kde zvolíme príkaz prevrátiť alebo otočiť:

Najskôr nakreslíme polovicu tela motýľa pomocou úsečky a elipsy:

Vymažeme zbytočné čiary a vyfarbíme ho:

Dokreslíme farby na krídle motýľa:

Označíme polovicu motýľa výberom a skopírujeme ju. Potom ju preklopíme vodorovne kliknutím pravým tlačidlom do vybratej časti a výberom príkazu preklopiť vodorovne. Vznikne nám celý motýľ. Dokreslíme telo motýľa a hotovo.

Použitá literatúra:

Salanci, Ľ. Informatika pre stredné školy – práca s grafikou, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00531-2

Mnohouholníky, krivky a text v Skicári

Mnohouholníky

V programe Skicár sa nachádza nástroj na kreslenie Mnohouholníkov 

Klinutím určíme vrcholy mnohouholníka a dvojkliknutím ukončíme kreslenie.

Aj pri mnohouholníkoch si môžeme zvoliť mnohouholníky s výplňou a obrysom

Úloha: Pokúste sa nakresliť podobné mnohouholníky:

Krivka

Nástrojom Krivka môžeme v Skicári kresliť krivé čiary, teda krivky, ktoré môžeme vytvarovať.

Klikneme na nástroj Krivka a najskôr nakreslíme rovnú čiaru, ktorú vytvarujeme a po jej druhom tvarovaní sa jej kreslenie končí.

Úloha: Pokúste sa nakresliť podobný obrázok podľa nasledujúceho postupu:

1. najskôr nakreslíme rovnú čiaru, ktorú vytvarujeme do takejto krivky

2. vytvorenú krivku skopíruje, vložíme na pracovnú plochu a pretočíme (prevrátime) vodorovne

3. dokreslíme ostatné tvary

4. nakoniec vyfarbíme

Úloha: Nakreslite blesk.

Úloha: Nakreslite vrecko s guľôčkami.

Text

Nástrojom Text vkladáme do obrázkov písmená. Farbu písma si nastavujeme na palete farieb.

Úloha: Nakreslíme ovečku a napíšeme text Ovečka.

Použitá literatúra:

Salanci, Ľ. Informatika pre stredné školy – práca s grafikou, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00531-2

Hromadná korešpondencia

Hromadná korešpondencia sa využíva pri písaní obálok, menoviek, pri vytváraní oznámení mnohým osobám, pričom netreba prepisovať korešpondenčné adresy.

MS Word umožňuje praktické spojenie zdroja údajov (adresy, ktoré sú uložené v praograme MS Excel alebo v súbore vytvorenom v inom tabuľkovom, textovom alebo databázovom programe) a hlavného dokumentu, v ktorom sa nahradia dočasné položky konkrétnymi údajmi zo zdroja.

Zdroj údajov je súbor, v ktorom sú uložené všetky údaje o príjemncoch hromadnej korešpondencie. Tento zdroj údajov môžeme vytvoriť v programoch MS Excel, MS Access, Poznámkový blok, … Vytvorené údaje následne uložíme. Tu si môžete stiahnuť vzorový súbor údajov: zdroj údajov (.xls)

zdroj-udajov

Hlavný dokument je súbor, ktorý obsahuje text a prípadne obrázky a pod., ktoré sa budú opakovať v každom dokumente určenom pre rôznych príjemcov. Čiže vytvoríme si dokument, ktorý bude obsahovať všetky potrebné informácie a tie informácie, ktoré sa majú meniť (načítavané zo zdrojového súboru).

Teraz vytvorte dokument podľa nasledujúcej predlohy:

vzor-pozvanka

Cez hlavný panel Nástroje vyberieme položku Listy a korešpondencia a následne Hromadná korešpondencia.

Otvorí sa nám sprievodca hromadnou korešpondenciou, ktorý pozostáva zo 6 krokov.

 • v 1. kroku vyberieme typ dokumentu
 • v2. kroku vyberieme typ počiatočného dokumentu
 • v treťom kroku vyberieme príjemcu hromadnej korešpondencie. Ak máme vytvorený zdroj údajov klikneme na Prehľadávať, čím vyhľadáme naše údaje.
 • v 4. kroku vyberáme vytvorenie obsahu listu, čiže buď môžeme napísať obsah alebo ak ho máme vytvorený (čo je náš prípad), tak nastavíme kurzor na miesto, kde chceme vložiť údaje o príjemcoch (z nášho dokumentu vymažte slova Meno, Priezvisko, Ulica, PSČ, Mesto). Následne klikneme na Ďalšie položky… a otvorí sa nám okno, kde si vyberieme požadovaný typ položiek – zlučovacie polia.  Náš dokument má teraz takúto podobu:

vzor-zlucovacie-polia

 • v 5. kroku Ukážky listov si môžeme prezrieť ukážky vytvorených príjemcov, avšak stále môžeme robiť úpravy v zozname príjemcov
 • v 6. kroku Dokončenie zlúčenia klikneme na Upraviť jednotlivé listy, čím sa zlúči hlavný dokument so zdrojom údajov do nového dokumentu, ktoý si môžeme uložiť.

Výsledný dokument má takúto podobu:

vzor-pozvanka-vysledok

Kreslenie geometrických tvarov v Skicári

Program Skicár nám poskytuje nástroje, ktorými nakreslíme presne a rovné geometrické tvary ako je úsečka, obdĺžnik alebo elipsa. Nachádzajú sa na paneli nástrojov.

Kreslenie úsečky:

Na paneli nástrojov klikneme na tlačidlo , ktorým si zapneme kreslenie úsečky. Na papieri (pracovnej ploche) sa nám zobrazí krížik . Stlačíme ľavé tlačidlo myšky, čím určíme začiatok úsečky a ťahaním myšky určíme koniec úsečky. Pustíme ľavé tlačidlo myšky a zobrazí sa nám vysledná úsečka.

Obr.: Úsečka

Po kliknutí na tlačidlo úsečky sa nám zobrazí ponuka hrúbky čiary pre úsečku.

Obr.: Hrúbka čiary pre úsečku

Úloha: Nakreslite úsečky s rôznymi hrúbkami čiar podobne, ako na obrázku:

Kreslenie obdĺžnika:

Na paneli nástrojov klikneme na tlačidlo , ktorým si zapneme kreslenie obdĺžnika. Na papieri (pracovnej ploche) sa nám zobrazí krížik . Stlačíme ľavé tlačidlo myšky, čím určíme jeden roh obdĺžnika a ťahaním myšky určíme rozmery. Pustíme ľavé tlačidlo myšky a zobrazí sa nám vysledný obdĺžnik.

Obr. Obdĺžnik

Po kliknutí na tlačidlo obdĺžnika sa nám zobrazí ponuka variácií: obdĺžnik bez výplne, obdĺžnik s obrysom a výplňou a obdĺžnik bez obrysu.

Obr.: Variácie obdĺžnika

Ukážky variácií:

Obr.: Obdĺžnik bez výplne

Obr.: Obdĺžnik s obrysom a výplňou

Obr.: Obdĺžnik bez obrysu

Kreslenie elipsy:

Na paneli nástrojov klikneme na tlačidlo , ktorým si zapneme kreslenie elipsy. Na papieri (pracovnej ploche) sa nám zobrazí krížik . Stlačíme ľavé tlačidlo myšky, čím určíme začiatok a ťahaním myšky určíme veľkosť elipsy. Pustíme ľavé tlačidlo myšky a zobrazí sa nám vysledná elipsy.

Obr.: Elipsa

Po kliknutí na tlačidlo elipsy sa nám zobrazí ponuka variácií: elipsa bez výplne, elipsa s obrysom a výplňou a elipsa bez obrysu.

Čiže platia tie isté variácie ako pre nástroj Obdĺžnik.

Ukážky variácií:

Obr.: Elipsa bez výplne

Obr.: Elipsa s obrysom a výplňou

Obr.: Elipsa bez obrysu

Úloha: Nakreslite kocku.

Úloha: Nakreslite farebné obdĺžniky alebo štvorce.

Úloha: Nakreslite dopravnú značku.

Použitá literatúra:

Salanci, Ľ. Informatika pre stredné školy – práca s grafikou, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2004, ISBN 80-10-00531-2

Prostredie programu Skicár

Po spustení programu Skicár, ktorý nájdeme cez ponuku Štart -> Všetky programy -> Príslušenstvo -> Skicár/Maľovanie sa nám zobrazí jeho pracovné prostredie.

Pracovné prostredie programu Skicár obsahuje hlavnú ponuku, panel nástrojov, paletu farieb, pracovnú plochu a stavový riadok.

Obr. Pracovné prostredie programu Skicár

V hlavnej ponuke nájdeme položky:

 • Súbor – slúži na prácu so súbormi, kde môžeme vytvoriť nový obrázok, otvoriť už vytvorený obrázok, uložiť nakreslený obrázok
 • Úpravy – obsahuje príkaz Späť, ktorý zruší poslednú zmenu, ktorú sme urobili na obrázku, taktiež obsahuje príkazy pre kopírovanie, vystrihnutie a vloženie
 • Zobraziť – po klinutí na danú možnosť sa nám v pracovnom prostredí Skicáru zobrazí panel nástroj, paleta farie, stavový riadok, taktiež si môžeme cez položku Lupa priblížiť obrázok
 • Obrázok – obsahuje polozky na preklopenie a otočenie obrázka, roztiahnutie alebo skosenie obrázka a atribúty, kde nastavíme veľkosť a vlastnosti obrázka
 • Farby – úprava farieb
 • Pomocník

Na paneli nástrojov sa nachádzajú tlačidlá nástrojov, s ktorými môžeme kresliť.

Obr. Panel nástrojov

Pracovná plocha obsahuje papier, na ktorý môžeme kresliť alebo kde sa nám zobrazuje obrázok.

Na palete farieb vyberáme farbu pre kreslenie. Ľavým kliknutím vyberáme farbu popredia, pravým kliknutím vyberáme farbu pozadia.

Stavový riadok nás informuje o nástrojoch, ktoré používame, o polohe myšky a veľkosti toho, čo kreslíme.

Nástroje Ceruzka a Štetec nazývame aj nástrojmi na kreslenie voľnou rukou.

Úloha: Pomocou štetca a ceruzky nakreslite ľubovoľné útvary, inšpirovať sa môžete nasledujúcim príkladom:

Použitá literatúra:

1. Salanci Ľ. Práca s grafikou, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, bratislava 2000, ISBN 80-10-00531-2

Webový prehliadač

S webovým prehliadačom sa stretávame denne, nielen na počítačoch, ale aj na mobilných telefónoch. Pre počítače stolného alebo prenosného charakteru poznáme 5 najpoužívanejších:

 • Opera,
 • Google Chrome,
 • Firefox,
 • Safari,
 • Internet Explorer.

V mobilných telefónoch sa stretávame s:

 • Opera Mini (Nokia, Windows Mobile),
 • S60Webkit (Nokia),
 • Internet Explorer (Windows Mobile),
 • Safari (iPhone, iPad).

Existuje aj rada ďalších, menej významných prehliadačov. V tomto rozprácvaní sa zameriame na prehliadač, ktorý je na našich školách azda najpoužívanejší: Firefox.

Firefox - používateľské rozhranie v systéme Mac OS X

Firefox - prostredie v systéme Win XP SP3

Webový prehliadač slúžiť vo všeobecnosti na prezeranie webových stránok, prípadne na ovládanie zložitých webových aplikácií. Prostredie prehliadača Firefox je jednoduché. Základom sú nástroje, ktoré slúžia priamo na narábanie s webovým obsahom v rámci histrórie nášho momentálneho stavu prehliadania internetu.

Základné ovládanie

V ponuke máme veľké tlačidlo“späť“, ktoré slúži na návrat v histórii našej cesty webovými zdrojmi. Vedľa neho je tlačidlo „dopredu“, ktoré funguje, ak sme sa tlačidlom „späť“ vrátili, tak týmto sa zase môžeme dostať dopredu v histórii.

Ďalej je tam „recyklačná šípka“, ktorá slúži na obnovenie práve prezeranej stránky. Ak sa načítavanie stránky príliš preťahuje, môžeme tento proces zrušiť krížikom. Ešte máme k dispozícii „domček“, po ktorého stlačením sa dostaneme na nami nastavenú domovskú stránku.

Nastavenie domovskej stránky

Jednoduchou cestou: Nástroje – Možnosti – Domovská stránka. Do políčka zadáme adresu webového sídla, ktoré chceme mať nastavené ako domovskú stránku. Napríklad http://www.pokec.sk :-).

Nastavenie domovskej stránky vo Firefoxe

Domovská stránka slúži na to, aby sme nemuseli pri  každom štarte prehliadača zadávať nami obľúbenú stránku do adresného riadku – ona sa nám načíta sama. Potvrdením tlačidla OK stránku nastavíme. Prípadne sa dá nastaviť, aby sa po opätovnom štarte spustili všetky karty, ktoré sme mali otvorené pri zatvorení prehliadača.

Vyhľadávanie z prehliadača

Ak chceme vyhľadávať obsah v internete priamo z prehliadača, nemusíme zadávať adresu obľúbeného vyhľadávača do adresného riadku. Stačí zadať vyhľadávanú frázu do okna, ktoré je na to určené, priamo v prehliadači:

Vyhľadávanie

Ak chceme nastaviť iný vyhľadávač, ako je predvolený, urobíme tak kliknutím na ikonku v tomto okne na vyhľadávanie. Z ponuky už vyberieme ten, ktorý chceme použiť.

Vyhľadávanie cez prehliadač

Prípadne ak tam nie je ten, ktorý chceme, nastavíme ho cez voľbu „Správa vyhľadávacích modulov“.

História prezeraných stránok

Naša činnosť v prostredí internetu je zaznamenávaná prostredníctvom histórie. Je to z toho dôvodu, že ak zabudneme, na akej stránke sme požadovaný obsah našli, tak v histórii sa môžeme k danym stránkam vrátiť na základe spomenutia si. Napríklad ak vieme, že včera sme čítali o Ľudovítovi Štúrovi, no netušíme, kde to bolo.

Voľbou História (v hlavnom menu) – Zobraziť celú históriu si zobrazíme celú históriu stránok prezeraných prostredníctvom tohto konkrétneho prehliadača.

História

Základné klávesové skratky

Prehliadač je niekedy výhodné ovládať pomocou klávesových skratiek. Najpoužívanejšími sú Ctrl+T, Ctrl+W. Ctrl+T otvorí novú záložku (ang. Tab + odtiaľ T v danej skratke). Skratka Ctrl+W danúzáložku zavrie.

Ak je písmo na stránkach moc malé, stránku zväčšíme klávesovou skratkou Ctrl++. Prípadne juzmenšíme, ak je moc veľké, pomocou Ctrl+-. Ak sa chceme vrátiť do pôvodného nastavenia veľkosti, skratkou Ctrl+0 tak učiníme.

Úloha

Vyhľadajte pomocou vstaveného vyhľadávacieho okna vo Firefoxe, ako sa dajú vo Firefoxe nastaviť Záložky (ang. Bookmarks). Skúste si nájsť oficiálne stránky mozilla.com.

Tvorba grafov – čiarový graf

Vyrobiť graf zodpovedajúci získaným dátam nie je tak jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá, no nie je to ani vec náročná.

V tomto článku si povieme bližšie o grafe čiarovom – kedy sa používa, aké dáta znázorňuje a aký je medzi nimi vzťah.

Čiarový graf

Tento typ grafu vyjadruje zmenu hodnoty istej vlastnosti konkrétneho elementu tohto sveta. Napríklad: zmena ceny chleba:

 • cena – vlastnosť,
 • 11€ – hodnota,
 • chlieb – element.

Popíšeme si jednoduchý príklad v aplikácii MS Office Excel 2007.

Čiarový graf

V aplikácii MS Office Excel 2003 ho vložíme pomocou položky insert (vložiť) v hlavnom paneli. Tam vyberieme ponuku chart (graf) a vyberieme typ XY/Scatter (čiarový).

Aby sme videli aj nejaký výsledok, musíme mať k dispozícii dáta. Príklad: chlieb stál v prvý týždeň roku 2010 1€, v druhý týždeň 0,9€, v tretí týždeň 1,2€ a vo štvrtý týždeň 1,32€. Stručne:

 • 1. týždeň: 1€,
 • 2. týždeň: 0,9€,
 • 3. týždeň: 1,2€,
 • 4. týždeň: 1,3€.

Vyplňme tabuľku:

Tabuľka vývoja cien

A vložme graf pomocou vyššie spomínaného postupu:

Graf

Zmena farby čiary a viac údajových záznamov

Farbu čiary zmeníme jednoduchým pravým kliknutím na danú čiaru (v tomto prípade modrú) a z ponuky vyberieme format data series (formátovať rad údajov) a v okne, ktoré sa následne otvorí môžeme nastaviť farbu čiary.

Farbu čiary využijeme v tom prípade, ak máme viac záznamov. Napríklad k vývoju ceny chleba pridáme vývoj ceny múky.

 • 1. týždeň: 0,29€,
 • 2. týždeň: 0,32€,
 • 3. týždeň: 0,20€,
 • 4. týždeň: 0,40€.

Ceny chleba a múky

Existuje viac druhov čiarových grafov: percentuálny podiel ceny múky k cene chleba, ak aktuálna cena chleba v danom týždni je 100% alebo naopak. S tými sa ale v tejto chvíli nebudeme zaoberať.

S takto primitívne vytvoreným grafom môžeme neskôr ďalej pracovať a „vylepšiť ho“.

Napríklad môžeme pridať trendovú čiaru ceny:

trend

Alebo môžeme zmeniť celkový vzhľad grafu:

Vzhľad grafu

Úloha 1

Vytvorte čiarový graf vývoja ceny benzínu a nafty za všetky mesiace roku 2009. Ceny nájdite na internete, prípadne si ich vymyslite. Ceny budú v eurách.

Úloha 2

Vymyslite úlohu, ktorá bude popísateľná čiarovým grafom.

Úloha 3

Je výsledok volieb popísateľný čiarovým grafom? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?

Úloha 4

Vytvorte čiarový graf z údajov o historických cenách ropy. Jedná sa o prvú tabuľku Annual Average Domestic Crude Oil Prices 1946 – Present (priemerná ročná cena ropy od roku 1946 do súčasnosti). Prvý stĺpec je rok, druhý stĺpec je hodnota, tretí stĺpec je upravená cena.

Služby internetu

Základné internetové služby

1. Elektronická pošta – najčastejšie používaná služba. Každý klient má vlastnú schránku, ktorú môže využívať. Rôzne funkcie: čítanie, posielanie, odpovedanie, mazanie, nahlásanie spamu, prílohy,…
2. www – (world wide web) – najviac využívaná služba v internete spolu s e-mailom. Jedná sa o www stránky, ktoré sú zobrazené v prehliadači (Opera, Mozilla, IE, …) po zadaní danje adresy stránky do príkazového riadku. Napr. google.com, azet.sk, centrum.sk, youtube.com (video)

 • elektronické knihy (e-book) – mali by spojiť knižnice a prepisovať vybrané knihy z univerzitných knižníc a umiestňovať ich na web.
 • Internetový obchod – je veľmi podobný „kamennému obchodu“, ale rozdiel je v tom, že sa celý nákup odohráva vo virtuálnom prostredí. Vyberieme si tovar, prečítame si krátke informácie o tovare a ak si ho chceme zakúpiť, stačí kliknút na tlačítko kúpiť, prípadne ho vložíme do „nákupného košíka“, vyplníme adresu a o ostatné sa postará e-obchodník. Výhody – zákazník nemusí nikam chodiť, rýchlosť nákupu a dodania tovaru (pri veľkej vzdialenosti), … Nevýhody – podvody, neaktuálnosť ponúkaného tovaru, …
 • elektronické bankovníctvo – užívateľovi je priradené prihlasovacie meno a heslo, cez ktoré sa prihlási do banky, do jej virtuálnej časti a môže platiť účty, posielať peniaze, pozrieť si transakcie na účte bez toho, aby musel ísť do „kamennej“ banky. Pri komunikácií s bankou cez internetový prehliadač je potrebné mať nainštalovaný tzv. Bezpečnostný certifikát, ktorý si vygeneruje s pomocou banky. Zabezpečenie komunikácie prebieha cez kryptovacie protokoly.
 • spravodajské denníky – pravda.sk, sme.sk, bleskovky.sk, …
 • videonahrávky – youtube.com, videojug.com, …
 • internetové rádiá – jemnemelodie.sk, expres.sk, …
 • internetové televízie – sme.sk, www.markiza.sk, www.joj.sk, www.ta3.com,
 • osobné stránky
 • vyhľadávacie služby (google.sk, yahoo.com, …)
 • katalógy (zoznam.sk, centrum.sk, …)

3. Chat systémy

Jedná sa o službu, kde komunikuje veľké množstvo ľudí v reálnom čase.
●    pokec.sk
●    irc (jeden z prvých komunikačných systémov, google – irc)
●    ICQ (diskusia v dvojiciach, nevidíme, čo píšu ostatní ostatným)

Vyhľadávanie na internete

Internetové vyhľadávače – sú to vysoko výkonné servery s veľkou kapacitou diskov, na ktorých sú uložené databázy obsahu webových stránok. Vyhľadáva sa pomocou kľúčových slov.

Na vyhľadávanie slúžia:

 1. internetové katalógy – hierarchicky usporiadaný zoznam odkazov na www stránky. Na rozdiel od vyhľadávačov sú do týchto katalógov zadávané ručne, obsah je kontrolovaný a zároveň sú kategorizované.
  1. zoznam.sk,
  2. centrum.sk,
  3. szm.sk (szm.com),
  4. azet.sk,
  5. surf.sk
  • výhody – presná kategorizácia informácií
  • nevýhody – zaznamenaných stránok je veľmi malý oproti automatickým systémom
 2. vyhľadávače – fungujú na základe fulltextového vyhľadávania, tzn., že používateľ zadá kľúčové slovo, ktoré chce vyhľadať a daný vyhľadávač prehľadá všetky dostupné informácie a zobrazí odkazy, ktoré obsahujú dané kľúčové slovo
  1. google.sk, google.com (google ma 800 000 serverov, na ktorých vyhľadáva informácie)
  2. yahoo.com
  3. live.com
  • fulltextové vyhľadávanie – nevyhľadáva sa na základe kategórií, ako v katalógoch, ale sa preverí celý text (aj nepodstatné informácie) a vyhľadáva sa v tomto celom texte. Stránka je akoby rozobratá po jednotlivých slovách. Tie slová sú potom vyhľadávané.

Príklad

Vyhľadávanie informácií – zadá sa kľúčové slovo. Môžeme používať aj logické operátory : +, -, and, or, pomlčka, „“,.  Ako presne napíšeme dotaz, tak budeme úspešný pri vyhľadávaní. Je lepšie nájsť menej, ale kvalitnejšie informácie, ako veľa a menej kvalitných.

Väčšinou sú prvé tie, ktoré obsahujú najpresnejšie kľúčové slovo.